İş kanununa göre 2016 yılı idari para cezaları

sgk-biz-tr-logo

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAKİ İDARİ PARA
CEZALARI

 

Ceza
Mad.
İlgili
Mad.
Maddelere İlişkin Açıklamalar (%5.58)
2016 Yılı
Ceza
Miktarı
(TL)
98 3/1,2 İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
1.560
  3/2 İşyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi 285
99 5,7,8
14,28
Eşit davranma, geçici iş ilişkisi, iş
sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma ve işten
ayrılan işçiye işveren tarafından çalışma
belgesi verilmemesi yükümlülüklerine aykırılık
(Her İşçi İçin)
(**)
100 29 Toplu işçi çıkarma yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
(**)
101 30 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğuna aykırılık (Her ay için)
(**)
102 32,39 Ücretlerin zorunlu tutulduğu halde BANKA
kanalıyla ödenmemesi halinde,
Komisyon belirlediği ücreti tam ve süresinde
ödemeyen (Her işçi ve her ay için)
(**)
  37,38
52
Ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen
ücret kesme cezasının sebebini bildirmeyen ve
yüzdelerin
belgelenmesine aykırılık
17.700
  41 Fazla çalışma ücretini ödemeyen fazla çalışma
için işçinin onayını almayan işverene veya
vekiline (Her işçi için)
14.182
103 56,57
59,60
Yıllık ücretli izin ve sözleşmenin sona
ermesinde kullanılmayan izin ve ücretine
aykırılık (Her işçi için)
260
104 75,76 analık halinde çalıştırma ve süt iznine ve
işçi özlük dosyasına ve hafta tatillerine
aykırılık
3.536
  64, 65 Kısa çalışma ödeneğine ve telafi çalışmasına
aykırılık (Her işçi için)
 
105 77,78,
79,80
81, 88,
89
İşçi ve işveren yükümlülüklerine, işletme
belgesi almamak,
işin durdurulması ve kapatılmasına, iş sağlığı
ve güvenliği kurulu ve hizmetleri, işyeri hekimi
çalıştırlmamasına, gebe ve emzikli kadınların
çalışma şartlarına, yönetmeliklere ve teknik
eleman
bulundurma yükümlülüğüne aykırılık
 
  85 Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından
küçüklerin çalıştırılmasına aykırılık
 
  Mesleki eğitim almamış işçi Çalıştırılmasına
aykırılık
 
  78, 86,87 İş sağlığı ve güvenliği ağır ve tehlikeli
işlerde ve 18 yaşından küçükler için rapor
almamak
 
106 90 İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık (4857
s.k.108. md. gereğince iş kurumu Kanununun 20/h
md.göre verilen ceza)
 
107 92/2.fıkra
96
Teftiş sırasında işle ilgili bilgi ve
belgeleri yetkililere vermemenin işçi ve işveren
açısından sorumluluğu
 
    2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59.
maddesine göre her işçi için Ek 1 ve Ek 2’leri
takip eden ayın 15’ne kadar Bakanlığa
bildirilmeyenler için (Not: 5510 s.k.
eklenen Ek1. mad. göre 1.8.2009 itibarıyla
kuruma yapılan bildirimler bölge müd.
bildirilmiş sayılır.
)
 
    AÇIKLAMA: 4904 s.k. göre İş Kura iş ve
işgücü konularında bilgi istendiğinde süresinde
verilmemesi halinde(md.20/e)
 

 

Read more

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi

E.No : 2014/9370 K.No : 2014/17624

Tarih : 18.09.2014

• İŞE İADENİN SAMİMİ OLMAMASI

• FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

• DÖRT (4) AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

ÖZÜ: Davalının davacıyı işe başlatmadığı, başka bir ifadeyle görünüşte işe başattığının kabul edilmesi karşısında fark kıdem ve ihbar tazminatının hesabında, işçinin çalıştığı döneme boşta geçen 4 aylık sürenin ilavesi suretiyle fesih tarihi saptanmalı, aradaki çalışma süresi ve fesih tarihindeki asgari ücret üzerinden yol ve yemek ücretleri de dahil edilerek hesaplama yapılmalı ve yapılan ödemeler bulunan miktardan mahsup edilmelidir.

Dört aylık boşta geçen süre hasaplanırken dönemsel tarihlerde geçerli asgari ücret esas alınarak yol ve yemek ücretleri de dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır.

(4857 s. İş K. m.21)

İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/15671 K.No : 2013/19384

Tarih : 04.11.2013

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

• GERÇEK ÜCRET

ÖZÜ: Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan kazalının maddi zararının hesaplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücret işçinin kıdemi ve yaptığı işin niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücrettir.

Davacının yaptığı işe göre ilgili meslek odalarından emsal ücret: davacının yaşı, mesleki kıdemi, eğitim durumu da belirtilerek kapsamlı araştırılmalı aynı işte ve aynı pozisyonda çalışan kişiler dinlenmeli, dava dilekçesinde davacının 1.200.00 TLücret ile çalıştığına dair beyanı da dikkate alındığında, talepten fazlaya hükmedilemeyeceği gözetilerek, davacının maddi tazminata konu olabilecek ücreti tespit edilip, tüm deliller değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

(6100 s. HMK m.26)

Doğum Yardımı Yönetmeliği

doğum-yardimi Read more

Kıdem Tazminatlarının ödenmesi hakkında yönetmelik

sgk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL

ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA

İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

ikinci el eşya alan yerler | ikinci el eşya alanlar