Archive for 14 Eylül 2013

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden mi yoksa tavan ücretten mi hesaplanır

sgk2

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden mi yoksa  tavan ücretten mi hesaplanır? sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir.

Hizmet akitleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. (1475 sk. md.14)

İşçinin aldığı brüt maaşı belirlenen tutardan yüksek olması durumunda işverenin kanunla belirlenen tutarın üzerinde kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

sgk2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,

b) Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,

uygulanmaz. Read more

kadikoy escort