Archive for 03 Temmuz 2014

SGK prime esas kazancın eksik bildirilmesi yargıtay kararı

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/2500 K.No : 2012/9052

Tarih :17.05.2012

                            •  PRİME ESAS KAZANCIN EKSİK  BİLDİRİLMESİ

                            •  DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ  DURUMA GÖRE KARARA BAĞLANMASI

                            •  GENELGE İLE YASA KAPSAMININ  DARALTILMASI

                            •  HÜKMÜN KAPSAMI

ÖZÜ: 5510 s.Kanunun 81’inci maddesi (ı) bendine göre; sigortalıları çalıştıran, özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine karşılayacaktır. Davalı kurum tarafından çıkartılan genelge ile, işverenlerin sigrtalıları kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden dolayı, beş puanlık prim indiriminden, bir yıl süreyle yararlanılmasının mümkün bulunmadığı belirtilerek, kanunun ilgililere tanıdığı imkan daraltılmış ise de, böyle bir hükmün kanunda yer almaması ve daraltıcı hükmün bir sonraki genelge ile ortadan kaldırılması karşısında, prime esas kazancın eksik bildirilmesinin kanundaki 5 puanlık indirimden yararlanılmasına engel teşkil etmeyeceği yönündeki mahkeme kararı isabetlidir.

           Dava açılmasının usul hukuku bakımından doğurduğu sonuçlardan biri de, her davanın açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanmasıdır. Hüküm, uyuşmazlığın başladığı tarihten davanın açıldığı tarihe kadar gerçekleşmiş olayları kapsar. Mahkemce dava tarihinden sonraki dönemi de kapsayacak şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

          (5510 s. SSGSSK m. 81)

          (1086 s. HUMK m. 297)

kadikoy escort