Archive for 03 Aralık 2015

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi

E.No : 2014/9370 K.No : 2014/17624

Tarih : 18.09.2014

• İŞE İADENİN SAMİMİ OLMAMASI

• FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

• DÖRT (4) AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

ÖZÜ: Davalının davacıyı işe başlatmadığı, başka bir ifadeyle görünüşte işe başattığının kabul edilmesi karşısında fark kıdem ve ihbar tazminatının hesabında, işçinin çalıştığı döneme boşta geçen 4 aylık sürenin ilavesi suretiyle fesih tarihi saptanmalı, aradaki çalışma süresi ve fesih tarihindeki asgari ücret üzerinden yol ve yemek ücretleri de dahil edilerek hesaplama yapılmalı ve yapılan ödemeler bulunan miktardan mahsup edilmelidir.

Dört aylık boşta geçen süre hasaplanırken dönemsel tarihlerde geçerli asgari ücret esas alınarak yol ve yemek ücretleri de dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır.

(4857 s. İş K. m.21)

İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/15671 K.No : 2013/19384

Tarih : 04.11.2013

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

• GERÇEK ÜCRET

ÖZÜ: Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan kazalının maddi zararının hesaplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücret işçinin kıdemi ve yaptığı işin niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücrettir.

Davacının yaptığı işe göre ilgili meslek odalarından emsal ücret: davacının yaşı, mesleki kıdemi, eğitim durumu da belirtilerek kapsamlı araştırılmalı aynı işte ve aynı pozisyonda çalışan kişiler dinlenmeli, dava dilekçesinde davacının 1.200.00 TLücret ile çalıştığına dair beyanı da dikkate alındığında, talepten fazlaya hükmedilemeyeceği gözetilerek, davacının maddi tazminata konu olabilecek ücreti tespit edilip, tüm deliller değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

(6100 s. HMK m.26)

kadikoy escort