Archive for 08 Ocak 2016

İş kanununa göre 2016 yılı idari para cezaları

sgk-biz-tr-logo

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAKİ İDARİ PARA
CEZALARI

 

Ceza
Mad.
İlgili
Mad.
Maddelere İlişkin Açıklamalar (%5.58)
2016 Yılı
Ceza
Miktarı
(TL)
98 3/1,2 İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
1.560
  3/2 İşyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi 285
99 5,7,8
14,28
Eşit davranma, geçici iş ilişkisi, iş
sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma ve işten
ayrılan işçiye işveren tarafından çalışma
belgesi verilmemesi yükümlülüklerine aykırılık
(Her İşçi İçin)
(**)
100 29 Toplu işçi çıkarma yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
(**)
101 30 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğuna aykırılık (Her ay için)
(**)
102 32,39 Ücretlerin zorunlu tutulduğu halde BANKA
kanalıyla ödenmemesi halinde,
Komisyon belirlediği ücreti tam ve süresinde
ödemeyen (Her işçi ve her ay için)
(**)
  37,38
52
Ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen
ücret kesme cezasının sebebini bildirmeyen ve
yüzdelerin
belgelenmesine aykırılık
17.700
  41 Fazla çalışma ücretini ödemeyen fazla çalışma
için işçinin onayını almayan işverene veya
vekiline (Her işçi için)
14.182
103 56,57
59,60
Yıllık ücretli izin ve sözleşmenin sona
ermesinde kullanılmayan izin ve ücretine
aykırılık (Her işçi için)
260
104 75,76 analık halinde çalıştırma ve süt iznine ve
işçi özlük dosyasına ve hafta tatillerine
aykırılık
3.536
  64, 65 Kısa çalışma ödeneğine ve telafi çalışmasına
aykırılık (Her işçi için)
 
105 77,78,
79,80
81, 88,
89
İşçi ve işveren yükümlülüklerine, işletme
belgesi almamak,
işin durdurulması ve kapatılmasına, iş sağlığı
ve güvenliği kurulu ve hizmetleri, işyeri hekimi
çalıştırlmamasına, gebe ve emzikli kadınların
çalışma şartlarına, yönetmeliklere ve teknik
eleman
bulundurma yükümlülüğüne aykırılık
 
  85 Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından
küçüklerin çalıştırılmasına aykırılık
 
  Mesleki eğitim almamış işçi Çalıştırılmasına
aykırılık
 
  78, 86,87 İş sağlığı ve güvenliği ağır ve tehlikeli
işlerde ve 18 yaşından küçükler için rapor
almamak
 
106 90 İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık (4857
s.k.108. md. gereğince iş kurumu Kanununun 20/h
md.göre verilen ceza)
 
107 92/2.fıkra
96
Teftiş sırasında işle ilgili bilgi ve
belgeleri yetkililere vermemenin işçi ve işveren
açısından sorumluluğu
 
    2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59.
maddesine göre her işçi için Ek 1 ve Ek 2’leri
takip eden ayın 15’ne kadar Bakanlığa
bildirilmeyenler için (Not: 5510 s.k.
eklenen Ek1. mad. göre 1.8.2009 itibarıyla
kuruma yapılan bildirimler bölge müd.
bildirilmiş sayılır.
)
 
    AÇIKLAMA: 4904 s.k. göre İş Kura iş ve
işgücü konularında bilgi istendiğinde süresinde
verilmemesi halinde(md.20/e)
 

 

Read more