Archive for Genel

İş kanununa göre 2016 yılı idari para cezaları

sgk-biz-tr-logo

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAKİ İDARİ PARA
CEZALARI

 

Ceza
Mad.
İlgili
Mad.
Maddelere İlişkin Açıklamalar (%5.58)
2016 Yılı
Ceza
Miktarı
(TL)
98 3/1,2 İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
1.560
  3/2 İşyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi 285
99 5,7,8
14,28
Eşit davranma, geçici iş ilişkisi, iş
sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma ve işten
ayrılan işçiye işveren tarafından çalışma
belgesi verilmemesi yükümlülüklerine aykırılık
(Her İşçi İçin)
(**)
100 29 Toplu işçi çıkarma yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
(**)
101 30 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğuna aykırılık (Her ay için)
(**)
102 32,39 Ücretlerin zorunlu tutulduğu halde BANKA
kanalıyla ödenmemesi halinde,
Komisyon belirlediği ücreti tam ve süresinde
ödemeyen (Her işçi ve her ay için)
(**)
  37,38
52
Ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen
ücret kesme cezasının sebebini bildirmeyen ve
yüzdelerin
belgelenmesine aykırılık
17.700
  41 Fazla çalışma ücretini ödemeyen fazla çalışma
için işçinin onayını almayan işverene veya
vekiline (Her işçi için)
14.182
103 56,57
59,60
Yıllık ücretli izin bodrum escort ve sözleşmenin sona
ermesinde kullanılmayan izin ve ücretine
aykırılık (Her işçi için)
260
104 75,76 analık halinde çalıştırma ve süt iznine ve
işçi özlük dosyasına ve hafta tatillerine
aykırılık
3.536
  64, 65 Kısa çalışma ödeneğine ve telafi çalışmasına
aykırılık (Her işçi için)
 
105 77,78,
79,80
81, 88,
89
İşçi ve işveren yükümlülüklerine, işletme
belgesi almamak,
işin durdurulması ve kapatılmasına, iş sağlığı
ve güvenliği kurulu ve hizmetleri, işyeri hekimi
çalıştırlmamasına, gebe ve emzikli kadınların
çalışma şartlarına, yönetmeliklere ve teknik
eleman
bulundurma yükümlülüğüne aykırılık
 
  85 Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından
küçüklerin çalıştırılmasına aykırılık
 
  Mesleki eğitim almamış işçi Çalıştırılmasına
aykırılık
 
  78, 86,87 İş sağlığı ve güvenliği ağır ve tehlikeli
işlerde ve 18 yaşından küçükler için rapor
almamak
 
106 90 İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık (4857
s.k.108. md. gereğince iş kurumu Kanununun 20/h
md.göre verilen ceza)
 
107 92/2.fıkra
96
Teftiş sırasında işle ilgili bilgi ve
belgeleri yetkililere vermemenin işçi ve işveren
açısından sorumluluğu
 
    2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59.
maddesine göre her işçi için Ek 1 ve Ek 2’leri
takip eden ayın 15’ne kadar Bakanlığa
bildirilmeyenler için (Not: 5510 s.k.
eklenen Ek1. mad. göre 1.8.2009 itibarıyla
kuruma yapılan bildirimler bölge müd.
bildirilmiş sayılır.
)
 
    AÇIKLAMA: 4904 s.k. göre İş Kura iş ve
işgücü konularında bilgi istendiğinde süresinde
verilmemesi halinde(md.20/e)
 

 

Read more

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi

E.No : 2014/9370 K.No : 2014/17624

Tarih : 18.09.2014

• İŞE İADENİN SAMİMİ OLMAMASI

• FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

• DÖRT (4) AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

ÖZÜ: Davalının davacıyı işe başlatmadığı, başka bir ifadeyle görünüşte işe başattığının kabul edilmesi karşısında fark kıdem ve ihbar tazminatının hesabında, işçinin çalıştığı döneme boşta geçen 4 aylık sürenin ilavesi suretiyle fesih tarihi saptanmalı, aradaki çalışma süresi ve fesih tarihindeki asgari ücret üzerinden yol ve yemek ücretleri de dahil edilerek hesaplama yapılmalı ve yapılan ödemeler bulunan miktardan mahsup edilmelidir.

Dört aylık boşta geçen süre hasaplanırken dönemsel tarihlerde geçerli asgari ücret esas alınarak yol ve yemek ücretleri de dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır.

(4857 s. İş K. m.21)

İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/15671 K.No : 2013/19384

Tarih : 04.11.2013

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

• GERÇEK ÜCRET

ÖZÜ: Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan kazalının maddi zararının hesaplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücret işçinin kıdemi ve yaptığı işin niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücrettir.

Davacının yaptığı işe göre ilgili meslek odalarından emsal ücret: davacının yaşı, mesleki kıdemi, eğitim durumu da belirtilerek kapsamlı araştırılmalı aynı işte ve aynı pozisyonda çalışan kişiler dinlenmeli, dava dilekçesinde davacının 1.200.00 TLücret ile çalıştığına dair beyanı da dikkate alındığında, talepten fazlaya hükmedilemeyeceği gözetilerek, davacının maddi tazminata konu olabilecek ücreti tespit edilip, tüm deliller değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

(6100 s. HMK m.26)

Doğum Yardımı Yönetmeliği

doğum-yardimi Read more

Sigortalı olarak çalışan bir kişi Şirket kurarsa kendi şirketinde 4/A sigortalı olabilirmi

sgkŞirket Ortakları 4/A kapsamında sigortalı Olabilirmi?

sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir. Örneğimiz şu şekilde olsun;

Bir şirkette sigortalı çalışırken şahıs 19.08.2013 tarihinde şirket kurmuştur. Daha sonra gün kaybı olmadan daha önceki çalıştığı iş yerinden 10.10.2013 tarihinde işten çıkarak, 11.10.2013 tarihinde kurduğu kendi şirketinde 4/A kapsamında sigortalı gösteriliyor

Kendi şirketinde 4/A kapsamında sigortalı devam etmesi doğru mudur? Yanlış ise bu ödenen primler için ne yapılabilir?

CEVAP

1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sigortalı olması gerekenler, kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden 4/a (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemezler. (5510 sk. md.53/2 fıkra)

Bu durumda 4/a kapsamında çalışmış olduğunuz iş yerinden ayrıldığınız tarih itibariyle 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olmanız yasa gereğidir.

Bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek hem 4/b kapsamındaki tescilinizi hem de kendi iş yerinizden dolayı 4/a kapsamında ödenmiş primlerinizi 4/b kapsamına mahsubunu talep edebilirsiniz. (5510 sk. md.53/4 fıkra)

Bu düzeltmeyi bir an evvel yaptırmalısınız aksi taktirde ileride emeklilik aşamasında sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

kadikoy escort