malatya escort

SGK İş Kanunu Soru Cevap

SGK VE İŞ KANUNU İLE İLGİLİ

SORULAR – YANITLAR

SORU

Şimdi bu fazla mesai ve hafta tatili ile resmi tatillerde çalışma durumlarında hesaplanacak ücretler hakkında değişik yazılar mevcut, zaten onlarda da bazen fikir birliğine varılamadığı belirtilmekte.

Ben fazla mesai saatinin 1,5 kat hesaplanacağı, hafta ve resmi tatillerde çalışılması durumunda da her gün için bir gün ilave edileceğini biliyordum.

Zaten bordro programlarımızda bu şekilde hesaplıyor. Ama gerek pazar ve gerekse diğer resmi tatillerde ki çalışmaların haftalık 45 saati aşması durumunda 1,5 ile çarpılacağından söz ediyor.

Bu konuda sizden ricam beni aydınlatmanız, eğer varsa bir yanlışımız bir an evvel düzeltmeyi istiyorum.

YANIT Read more

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Yönetmeliğinde Değişiklik

7 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28670

YÖNETMELİK

Başbakanlık    (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR    YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012    tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik    Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci    fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç,    katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,”

“c) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına    ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı     kapsamındaki alt hesabı,”

MADDE 2 – Aynı     Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Devlet    katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler    esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.

(2) Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç,    katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı     hesaplamasına esas diğer verileri, emeklilik gözetim merkezince belirlenen    içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş     günü saat 14:00’e kadar emeklilik gözetim    merkezine gönderir. Şirketler, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı     olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür. Emeklilik gözetim    merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre    gönderildiğini ve tutarlılığını kontrol eder, aykırılık saptanan verileri    düzeltilmek üzere şirketlere gönderir. Read more

SSK Genel Sağlık Sigortası Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanunu

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

(29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Kanun No. 6486        Kabul Tarihi: 21/5/2013

MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine “üçte birinden az olan vatandaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar” ibaresi, aynı bendin (7) numaralı alt bendine “ücretsiz faydalanan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”

“8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.” Read more

Fazla Çalışma (Mesai) için işçinin Onayının Alınma Zorunluluğu

İŞVERENLER HER YIL FAZLA ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN ONAYI ALMAK ZORUNDA

1. Giriş

4857 sayılı İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalara fazla çalışma, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalara ise fazla sürelerle çalışma denir.

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

2. Fazla Çalışmanın Belirlenmesi ve Ücreti

Fazla çalışma süresi haftalık çalışma süresine göre belirlenir. Örneğin işçi A…iki gün çalıştıktan sonra üçüncü gün çalışmayarak dinlenmektedir. Bu çalışma şeklinde her hafta farklı çalışılmakta, dört gün çalışılan ayın üçüncü haftasında 45 saat aşılmadığından fazla mesai gerçekleşmez(1).

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla mesai ücretleri, çalışılan süre itibarıyla son ücretten değil, çalışılan döneme göre o dönemdeki hak edilen ücret esas alınarak devre devre hesaplanacaktır(2).

3. Fazla Çalışma İspatı Read more

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

d) Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

ifade eder. Read more

ikinci el eşya alan yerler escort bayan escort bayan escort bayan