Archive for Genel

Ev Kadınlarına Sağlanan Farklı Sigortalılık Şartları ve Emeklilik İmkanı

EV KADINLARINA SAĞLANAN

FARKLI SİGORTALILIK ŞARTLARI VE

EMEKLİLİK İMKANI

1.           GİRİŞ

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümleri 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Gerek 5510 sayılı kanunun isteğe bağlı sigortaya ilişkin 50. maddesi, gerekse  adı geçen kanuna 15.05.2008 tarihinde eklenen Geçici 16. madde ile birlikte herhangi bir sigortalı olarak çalışması bulunmayan ya da ay içinde 30 günden az çalışan Ev kadınlarına değişik sigorta şartları ile hem genel sağlık sigortası hem de emeklilik imkanları getirilmiş oldu. Makalemizin konusunu 5510 sayılı kanun uyarınca ev kadınlarına sağlanan sigortalılık durumları, şartları ve sonucunda sağlanan imkanlar oluşturmaktadır.

2.           5510 SAYILI KANUN SONRASI İSTEĞE BAĞLI
SİGORTALILIK VE BAŞVURU KOŞULLARI

Hiç çalışması olmayan, daha önceden çalışması olmakla birlikte daha sonradan çalışmayan ya da çalışma imkanı olmayan ev kadınlarının, isteğe bağlı sigortalılık için prim ödeyerek sosyal güvenliklerini elde etmeleri mümkündür. 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile isteğe bağlı sigorta şartları kolaylaştırılmış, ayrıca sistemden çıkma konusunda isteğe bağlı prim ödeyenlere lehine düzenlemeler yapılmıştır.

Daha önceden isteğe bağlı sigortalılık konusunda gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar, gerekse 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda değişik isteğe bağlılık hükümleri bulunmakla birlikte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda isteğe bağlı sigortalılık lehine yenilikler getirilmiştir. Getirilen yenilikler sonrası sisteme zorunlu sigortalılıktan dolayı prim ödeme şartı aranmamakla birlikte, genel olarak 30 günden az çalışan ya da hiç çalışmayan, kurumdan gelir ya da aylık almayan, Türkiye’de ikamet eden  veya Türkiye’de ikamet etmekle birlikte sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde olan Türk vatandaşlarından, 18 yaşını dolduran herkes isteğe bağlı olarak sigortalı olma şansına sahip olmuştur. Ayrıca taleple ayrılma ve ölüm sonucunda sigortalılığın son bulması dışında isteğe bağlı sigortalılıktan sistemsel ve zorunlu olarak ayrılma söz konusu değildir. Yalnızca ait olduğu aydan itibaren 12 ay içinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmeyen süreler sigortalılık süresinden sayılmamakta, bu 12 aydan sonra ödenen primler de ilgili kanun hükümlerine göre iade edilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanundan önce emeklilik için prim ödeme gün sayısını tamamlama amacına yönelik düzenlemeleri içermekte iken, 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle alternatif bir sistemi haline dönüştürülmüştür.5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olmak için;

• Türkiye’de ikamet etmek veya Türkiye’de ikamet etmekte iken uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşı olmak,

• Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

• Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

• 18 yaşını doldurmuş olmak,

• İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle SGK’ ya başvuruda bulunmak,

şartları aranmaktadır.

5510 sayılı Kanunla getirilen en önemli yeniliklerden biri de isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerden zorunlu olarak genel sağlık sigortası primi de alınarak sağlık yardımlarının verilmesidir. Yalnız unutulmaması gereken husus, isteğe bağlı sigortalılarının sağlık yardımlarından yararlanmak için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.

Hiç çalışmayan ve bundan sonra da çalışmayı düşünmeyen ev kadınları için iki türlü isteğe bağlı sigortaya prim ödemesi mümkündür.

2.1- Ev Kadınları İçin Normal isteğe bağlı sigorta sigortalılık

İster kadın ister erkek için normal  isteğe bağlı sigortalılar, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında kendileri tarafından belirlenecek kazanç miktarı üzerinden % 32 oranında isteğe bağlı sigorta primi ödenmektedirler. Bunun % 20’si uzun vadeli sigorta kolları primi ve % 12’si de genel sağlık sigortası primidir.

Bu durumda kazançların asgari ücret üzerinden belirleyenler 2012 yılın ilk altı aylık dönemi için ödenmesi gereken en düşük isteğe bağlı sigorta primi matrahı 886,50 TL ödenmesi gereken sigorta primi,  283,68 TL,  2012 yılı ikinci altı aylık dönemi için de en düşük isteğe bağlı sigorta primi matrahı 940,50 TL ve ödenmesi gereken sigorta primi 300,96 TL’dir.

Kişiler emeklilik durumunda daha yüksek aylık alabilmek için daha yüksek tutarda kazanç beyan ederek daha yüksek sigorta primi ödeyebilirler. Fakat bu durumda kişiler en fazla asgari ücretin 6,5 katı tutarında kazanç beyan edebilmektedir. Dolayısıyla, bu şekilde ödenecek en fazla aylık prim miktarı 2012 yılının ilk altı ayı için 1.843,97 TL, 2012 yılının ikinci altı ayı için de 1.956,29 TL’dir.

2.2-        Evde el sanatlarıyla uğraşan ev kadınlarının için
isteğe bağlı sigortalılık

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Geçici 16. Maddesinde: “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları* (*) Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar; bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler.” Denilmektedir. Dolayısıyla ilgili madde belirtilen 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi  Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde: “Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.” Denilmektedir. Dolayısıyla Gelir Vergisi  Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri yapan, diğer bir ifadeyle evde el sanatları ile uğraşıp, bunların işyeri açmaksızın satarak gelir elde eden ev kadınları, daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olma diğer bir ifadeyle, düşük prim ödeyerek genel sağlık sigortalısı ve emekli olma hakkına sahiptir. Bu haktan yararlanmak için vergi dairelerinden evde el sanatları ile uğraşıldığına dair belgenin alınıp Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi ve primlerin her ay ödenmesi yeterlidir.

Bu belgeyi alan ev hanımları her ay asgari ücret üzerinden 30 gün prim ödemek yerine 2012 yılı için 19 gün, 2013 yılı için 20 gün üzerinden, sonraki her yıl için de prim ödenen gün sayısına bir gün ilave edilerek ödenecek sigorta prim miktarı bulunacaktır. Her ne kadar prim ödenen gün sayısı 30 da az olsa da sigortalılık hesabındaki gün sayıları tam olarak yani 30 olarak kabul edilecektir. 2023 ve sonraki yıllar için 30 gün prim ödeyerek 30 sigortalılık günü kazanacaklardır.

Bu şartlarda isteğe bağlı prim ödeyenler asgari kazanç üzerinden 2012 yılının ilk altı ayı için 179,66 TL, 2012 yılının ikinci ayı için de 190,61 TL tutarında prim ödeyeceklerdir. Yalnız burada belirtilmesi gereken en önemli husus, bu durumda olan ev kadınlarının kazançlarını asgari ücretten daha yüksek belirleme imkanlarının bulunmamasıdır.

SGK  isteğe bağlı sigortalılığında normalde her ay 30 gün üzerinden prim ödenmek suretiyle bunun karşılığında  emeklilik yönünden 30 prim gün sayısına hak kazanılmaktadır. Evde el sanatları ile uğraşan ev kadınları için getirilmiş olan bu isteğe bağlı sigortalılıkta ise daha az miktarda prim ödense bile, emeklilik için her ay 30  gün hizmet  kazanılmaktadır.

Her iki şekilde de isteğe bağlı sigortaya prim ödeyen ev kadınları 30 gün prim ödedikten sonra sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaklardır.

Yine her iki şekilde de emeklilik yönünden ödenen primler, 5510 sayılı Kanuna göre 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında sayılmaktadır. Dolayısıyla, SGK isteğe bağlı sigortalılığına prim ödeyen ev kadınları 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalıları için öngörülen şartlarla emekli olabileceklerdir.

Dolayısıyla, sonuçta; ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta prim ödemeleri durumunda, hem daha düşük prim ödeyerek genel sağlık sigortalısı olmakta, hem de prim ödeme gün sayısını doldurduklarında emekli olma hakkını elde edebilmektedir.

Gerek 5510 sayılı Kanunun 50. maddesi ve gerekse adı geçen kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca ev kadınları için,  ödenmesi gereken prim miktarları ve prim gün sayılarının bir tablo ile özetlemek gerekirse;

   5510 Sayılı            Prim              Kazanılan            Ödenecek      Kanunun           Ödenen           Gün Sayısı          Prim Tutarı İlgili Maddesi    Gün Sayısı                                             

                                                                           En Düşük  En Yüksek

50. Madde                  30                      30          300,96 TL  1956,29 TL

Geçici 16. Madde      19*                     30          190,61 TL   190,61 TL

Tablo: Ev Kadınlarının Ödemesi Gereken Prim Taban-Tavan Miktarları ve Gün Sayıları

*2012 yılı için geçerli gün sayısı. Her yıl 1 puan artırılarak 2023 yılında 30 olacaktır.

3.SONUÇ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışması olmayan veya adı geçen kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olan ev kadınlarının, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek gerek genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden, gerekse uzun vadeli sigorta hükümlerinden yararlanmak için çeşitli imkanları bulunmaktadır. Ev kadınları tercihlerine bağlı olarak farklı miktarlarda prim ödeyerek aynı şartlarda genel sağlık sigortasına tabi olma ve aynı şartlarda emekli olma imkanına sahiptir.

Kaynakça:

T.C Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ankara: Resmi Gazete (26200sayılı)

T.C Yasalar (31.12.1960) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ankara: Resmi Gazete (10700sayılı)

Mikail KILINÇ

SGKMüfettiş Yrd.

halkali

Daha önce seks delisi olan bir Halkalı escort kız ile hiç aynı yatağı paylaştınız mı? Eğer öyle olsa bile, benim gibi ne istediğiniz bilen ve durmak bilmeden saatlerce sizleri içimde hissetmekten büyük haz alacak biri ile de bir tecrübe etmenizi öneririm. Tutkuların dilinden anlayan ve yatakta tüm halkalı escort hakimiyetin bende olmasından hoşlanan bir Halkalı escort olarak hizmetinizdeyim. Seks yapmanın siz erkeklere daha önce yaşatılmamış birçok fantezinin farkına varmanızı sağlayacak ve benimle yaşadıklarınızın uzun bir zaman hafızanızda yer etmesini sağlayacağım. Ben 24 yaşında, sarışın, ela gözlü, 1.70 boyunda seks için yaratıldığımı sizlere ilk görüşmemizde hissettirdiğim şehvetlerin farklı oluşuyla anlatabilecek kadar escort halkalı işinde başarılı olan bir escort bayanım. Sevişme yöntemlerim de özeldir ve sadece bu gecelerime gelen ve bu cesareti gösteren erkeklerimle birlikte en çılgınca hallerinde yaşanır. Sizi bu kadar sıra dışı seksin içinde var edince sanırım bir daha başka kapılara gitmezsiniz. Ama macera hep istek uyandırır lakin gerçekler sizi mutlu eden bunu unutmayınız sevgili beyler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Mük.R.G.’de yayımlanmıştır.)

1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

1.1. Amaç

(1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin bildirilmesidir.

1.2. Kapsam

(1) (29.02.2012 tarihli tebliğ değişen madde.Yür:15.3.2012) “5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.”

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

1-           Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4- Tarımsal faaliyette bulunanlar,

c) 5510 sayılı Kanunun 105 inci maddesindeki istisna gereğince sağlık hizmetleri ilgili kamu idarelerince karşılanmaya devam olunacaklar hariç olmak üzere; 

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli;

∑           sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

∑           sayılı cetvelde sayılmış olan özel bütçeli idarelerde,

∑           sayılı cetvelde sayılmış olan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

∑           sayılı cetvelde sayılmış olan sosyal güvenlik kurumlarında,

2- Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşlarında, mahalli idare birliklerinde (köylere hizmet götürme birlikleri hariç),

3- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadi teşebbüslerinde,

4- Özelleştirme programına alınmış olanlar dahil sermayesinin en az % 50’si kamuya ait olan kurum, kuruluş, ortaklık veya şirketlerde,

5- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

6- Yukarıda belirtilenler kapsamına girmemekle birlikte özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında; 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler, ayrıca 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci, mülga geçici 218 inci ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık ödenenler ile sermayesinde kamu payı kalmayan veya % 50’nin altına düşmüş olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında kesenek ve karşılık alınmak suretiyle istihdam edilenler, Read more

Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme Esasları

TIBBİ MALZEME TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI

(1) (21.06.2012 tarihli tebliğ ile değişen madde.Yür:21.6.2012)“Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilir.

(2) SUT’ta temin ve ödeme esaslarıyla kuralları belirlenmiş olan tıbbi malzemelerin, bu kurallar dışında kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.

7.1. Tıbbi malzeme temin esasları

(1) (29.09.2012 tarihli tebliğ ile değişen  fıkra. Yür:29.09.2012)“Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT’un ilgili maddeleri gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.”

(2) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temini zorunlu olmayan SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” (EK-5/C) nde yer alan tıbbi malzemelerin yatarak tedaviler sırasında hastalara reçete edilmek suretiyle dışardan temin ettirilmesi halinde, şahıs ödemesi olarak SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) SUT eki “Sağlık Kurumları Puan Listesi” nde (EK–8) yer alan birim puanlar “basit sıhhi sarf malzemeleri” dâhil olarak tespit edildiğinden, SUT eki “Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemesi Listesi” nde (EK–5/B) yer alan tıbbi malzemeler, hiçbir şekilde hastalara aldırılamaz ve sağlık kurumu faturalarında ayrıca gösterilemez.

(4) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemeler; SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.  TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesinde; Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. TİTUBB’a kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB’da tanımlanmış olması gerekmektedir. Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca ödenmesi için tek başına yeterli değildir.

(5) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca, temin edilen tıbbi malzemelerin TİTUBB kayıt numarası MEDULA sistemine kaydedilecektir.

(6) Kurumla sözleşmeli Kamu İhale Kanununa tabi resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 inci, 21 inci ve 22 inci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarasını (İKN) (doğrudan temin alımları hariç), TİTUBB kayıt numarasını, KDV hariç alış fiyatını, adedini, tarihini, hastane kodunu, firma bilgisini vb. bilgileri İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girmek zorundadır. İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına girmeyen sözleşmeli resmi sağlık kurumlarının tıbbi malzeme bedelleri, İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girilinceye kadar Kurumca karşılanmaz.

(7) Kurumca bedeli karşılanan Tıbbi Malzemelerin kaybolması veya çalınması halinde Kurumca yenisinin bedeli karşılanmaz.

(8) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemeler için; TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin yatarak tedavi gören hastalarda kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.

(9) Kurum ile sözleşmeli sağlık kurumlarınca temini zorunlu olmayan tıbbi malzemelerin reçete edilmek suretiyle sağlık kurumu dışından temini için, sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunlu olup, rapora istinaden reçete edilir. Ancak SUT veya eki listelerde uzman hekim raporu ile verilebileceği belirtilen tıbbi malzemeler için sağlık kurulu raporu şartı aranmaz.

(10) SUT’ ta geçerlilik süreleri ayrıca belirtilen sağlık raporları hariç, 1 (bir) defaya mahsus verilen tıbbi malzemeler için düzenlenen sağlık raporları 2 (iki) ay süreyle, sürekli kullanılan tıbbi malzeme teminine ilişkin sağlık raporları ise en fazla 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir.

(11) Ortez, protez ve Kurumca iade alınan cihazların bakım ve onarımı; Read more

SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

8.1. Uzman Hekim Raporlarının Düzenlenmesi

(1) Uzman hekim raporları, ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenecek olup başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur.

8.2. Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesi

(1) İlgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur. Sağlık kurulu raporlarına ait istisnai düzenlemeler SUT’ ta ayrıca belirtilmiştir.

9. FATURALANDIRMA VE ÖDEME

9.1. MEDULA Sistemi

(1) Sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler ile karşılığı ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi MEDULA olarak isimlendirilen sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

(2) Genel olarak sistem, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi iç iş süreçlerine müdahale edilmeden, hastane yönetim sistemine entegre edilecek web servisleri ile bilgilerin aktarılması şeklinde çalışmaktadır.

(3) MEDULA sistemi, bilgilerin elektronik ortamda aktarılması işlevinin yanı sıra, teknik imkanlar ölçüsünde, ödeme kurallarının da sisteme eklenmesi ile sağlık hizmeti sunucularının sağladıkları bu hizmetlerin kurallara uygunluğunu kontrol etmelerine katkı sağlama amacı da taşımaktadır.

(4) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup, mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir. Read more