Archive for iş kanunu mevzuatı

İş kanununa göre 2016 yılı idari para cezaları

sgk-biz-tr-logo

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAKİ İDARİ PARA
CEZALARI

 

Ceza
Mad.
İlgili
Mad.
Maddelere İlişkin Açıklamalar (%5.58)
2016 Yılı
Ceza
Miktarı
(TL)
98 3/1,2 İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
1.560
  3/2 İşyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi 285
99 5,7,8
14,28
Eşit davranma, geçici iş ilişkisi, iş
sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma ve işten
ayrılan işçiye işveren tarafından çalışma
belgesi verilmemesi yükümlülüklerine aykırılık
(Her İşçi İçin)
(**)
100 29 Toplu işçi çıkarma yükümlülüğüne aykırılık
(Her işçi için)
(**)
101 30 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğuna aykırılık (Her ay için)
(**)
102 32,39 Ücretlerin zorunlu tutulduğu halde BANKA
kanalıyla ödenmemesi halinde,
Komisyon belirlediği ücreti tam ve süresinde
ödemeyen (Her işçi ve her ay için)
(**)
  37,38
52
Ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen
ücret kesme cezasının sebebini bildirmeyen ve
yüzdelerin
belgelenmesine aykırılık
17.700
  41 Fazla çalışma ücretini ödemeyen fazla çalışma
için işçinin onayını almayan işverene veya
vekiline (Her işçi için)
14.182
103 56,57
59,60
Yıllık ücretli izin bodrum escort ve sözleşmenin sona
ermesinde kullanılmayan izin ve ücretine
aykırılık (Her işçi için)
260
104 75,76 analık halinde çalıştırma ve süt iznine ve
işçi özlük dosyasına ve hafta tatillerine
aykırılık
3.536
  64, 65 Kısa çalışma ödeneğine ve telafi çalışmasına
aykırılık (Her işçi için)
 
105 77,78,
79,80
81, 88,
89
İşçi ve işveren yükümlülüklerine, işletme
belgesi almamak,
işin durdurulması ve kapatılmasına, iş sağlığı
ve güvenliği kurulu ve hizmetleri, işyeri hekimi
çalıştırlmamasına, gebe ve emzikli kadınların
çalışma şartlarına, yönetmeliklere ve teknik
eleman
bulundurma yükümlülüğüne aykırılık
 
  85 Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından
küçüklerin çalıştırılmasına aykırılık
 
  Mesleki eğitim almamış işçi Çalıştırılmasına
aykırılık
 
  78, 86,87 İş sağlığı ve güvenliği ağır ve tehlikeli
işlerde ve 18 yaşından küçükler için rapor
almamak
 
106 90 İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık (4857
s.k.108. md. gereğince iş kurumu Kanununun 20/h
md.göre verilen ceza)
 
107 92/2.fıkra
96
Teftiş sırasında işle ilgili bilgi ve
belgeleri yetkililere vermemenin işçi ve işveren
açısından sorumluluğu
 
    2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59.
maddesine göre her işçi için Ek 1 ve Ek 2’leri
takip eden ayın 15’ne kadar Bakanlığa
bildirilmeyenler için (Not: 5510 s.k.
eklenen Ek1. mad. göre 1.8.2009 itibarıyla
kuruma yapılan bildirimler bölge müd.
bildirilmiş sayılır.
)
 
    AÇIKLAMA: 4904 s.k. göre İş Kura iş ve
işgücü konularında bilgi istendiğinde süresinde
verilmemesi halinde(md.20/e)
 

 

Read more

İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/15671 K.No : 2013/19384

Tarih : 04.11.2013

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

• GERÇEK ÜCRET

ÖZÜ: Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan kazalının maddi zararının hesaplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücret işçinin kıdemi ve yaptığı işin niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücrettir.

Davacının yaptığı işe göre ilgili meslek odalarından emsal ücret: davacının yaşı, mesleki kıdemi, eğitim durumu da belirtilerek kapsamlı araştırılmalı aynı işte ve aynı pozisyonda çalışan kişiler dinlenmeli, dava dilekçesinde davacının 1.200.00 TLücret ile çalıştığına dair beyanı da dikkate alındığında, talepten fazlaya hükmedilemeyeceği gözetilerek, davacının maddi tazminata konu olabilecek ücreti tespit edilip, tüm deliller değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

(6100 s. HMK m.26)

İş kazası nedeniyle işverenin sorumluluğu Yargıtay kararı

yargitay

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/7532 K.No : 2009/14793

Tarih : 29.09.2009

İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞVERENİN SORUMLULUĞU

RÜCUAN TAZMİNAT

ÖZÜ: İş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, mevzuat uyarınca hangi önlemlerin alınması gerektiği bu önlemlerin alınıp alınmaıdğı ve alınmış önlemlere sigortalının uyup uymadığı yönlerinin denetime elverişli biçimde irdelendiği rapor alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

(506 s. SSK m.26)

İşçinin işten çıkarılması için geçerli neden

yargitay

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/32439 K.No : 2013/23194

Tarih : 04.11.2013

                            •  FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

                            •  İŞE İADE

                            •  FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANMASI

                            •  İŞ YERİNDE OLUMSUZLUĞA YOL AÇAN DAVRANIŞLAR

                            •  İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI

ÖZÜ:    Davacının  devamlılık arz eder şekilde işe geç gelip erken  çıkması, iş yerinde olumsuzluklara yol açabilecek ve işin yürütümünü bozacak davranışlar olduğundan, bu durum işverenin iş sözleşmesini feshetmesi için geçerli neden oluşturur.Belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin savunması alınmadan sona erdirilemez ise de, işçinin savunma yazısını almaktan kaçınması, dolayısıyla savunma vermekten imtina etmesi karşısında, artık savunma yazısında öngörülen sürenin beklenmesine gerek kalmadığı ve yazılı fesih bildiriminde fesih sebebinin belirtilmiş olduğu gözetilerek, davacının işe iade isteminin reddine karar verilmelidir.

          (4857 s. İş K md.18, 25, 19, 17)

SGK ne zaman emekli olurum iş kanunu ile ilgili sorular ve cevaplar

sgk

SGK VE İŞ KANUNU İLE İLGİLİ

SORULAR – YANITLAR

Soru

Yeni işe giren bir personelimiz daha önce çalıştığı iş yerinde sigortasının 15 Aralık 2013 tarihinde başladığını ancak sigortasının 08 Şubatta yapılmış olduğunu söyledi.

Sorum şudur: Bu kişi çalışmış olduğu halde 15 Aralıktan 08 Şubata kadarki gösterilmemiş olan sigortasız geçen süresini nasıl geri kazanabilir? Nasıl bir yol izlenmeli?

YANIT

Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını kuruma bildirirler. Ancak sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez. (5510 sk. md.8)

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sigortalı, çalışmaya başladığı tarihi kuruma bildirmiş ise hiçbir işleme gerek olmaksızın söz konusu tarih itibariyle sigortalılığı geçerli olacaktır. Ancak sigortalı çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir aylık sürede kuruma çalıştığını bildirmemiş ise öncelikle kuruma konuyu intikal ettirecek. Bir sonuç alamaz ise çalıştığı süreleri söz konusu tarihte geçerli sayılacak bir belgeyle ispatlamak şartıyla iş mahkemesinde dava açması gerekmektedir. Read more

kadikoy escort