Archive for SGK Tebliğleri

Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesi Hakkında SGK Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN  ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

(29.09.2008 tarih ve 27011 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90 ıncı maddesine 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik mersin escort Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile eklenen altıncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemekte; devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanacak olanları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kanun:   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

b) Kurum:  Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c) İşveren:  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruşları,

ç) İşyeri:  5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptırdıkları yerleri,

ifade eder.

Kapsama giren Devlet yardımı, teşvik ve destekler

MADDE 4 – (1) Belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamında yer alır.

(2) Buna göre;

a) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sağlanan sigorta primi işveren hissesi teşviki, enerji desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişilikleri tarafından, gerçek ve tüzel kişilere yapılan bedelsiz arsa tahsisi,

b) 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu” ile sağlanan sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği,

c) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu kararları uyarınca uygulanmakta olan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan; (24.08.2011 tarihli tebliğ ile eklenen ibare.Geç: 1.10.2008 Yür:24.08.2011) “sigorta primi işveren hissesi teşviki,” katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kredi desteği, faiz desteği, turizm enerji desteği,

ç) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)  Destekleri Yönetmeliği ile sağlanan geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler ile 4/5/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden verilen kredi, faiz destekleri,

d) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) destekleri,

e) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlanan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan destek ve teşvikleri,

f) 26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca sağlanan kredi destekleri,

g) İhracat Teşvikleri,

gibi devlet yardımı, teşvik ve destekler ile bu maddenin birinci fıkrasında tanımı yapılmış uygulamalar, Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında sağlanan Devlet yardımı, teşvik ve destekler olarak kabul edilir.

(3) (24.08.2011 tarihli tebliğ ile değişen fıkra. Geç: 1.10.2008 Yür:24.08.2011) “Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan veya 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden önce başlayıp devam eden nakdi olmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamında bulunmaz.”(*)

Kapsama giren borç türleri

MADDE 5 – (1) Bu tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı (14.11.2009 tarihli tebliğ ile değişen ibare.Geç:1.10.2008 Yür:14.11.2009) “Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel” sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren borçları oluşturur.

Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanma şartı ve bunların geri alınması

MADDE 6 – (1) İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde bu tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir. (24.08.2011 tarihli tebliğ ile eklenen cümle. Geç: 1.10.2008 Yür:24.08.2011) “Ancak, borçları tecil ve taksitlendirilmemiş ya da yapılandırılmamış olan işverenler, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlandırılabilir.”

(2) Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. (14.11.2009 tarihli tebliğ ile eklenen cümle.Geç:1.10.2008 Yür:14.11.2009)  “Ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, bu Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılır.” Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sağlayacak kurum ve kuruluşlarca aranacak borcu yoktur yazısı

MADDE 7 – (1) Bu tebliğin, 4 üncü maddesinde sayılan Devlet yardımları ile teşvik ve destekleri sağlayan ve ödeme işlemlerini tesis eden kurum ve kuruluşlar, yapacakları Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sağlamasına karar verilmeden önce işverenlerden, Tebliğin 5 inci maddesi kapsamına giren borçlarına ilişkin olarak;

a) Kapsama giren borçlarının bulunmadığı,

b) Kapsama giren borçlarının tecil ve taksitlendirildiği ya da yapılandırıldığı,

şeklinde Kurum Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden alınacak yazıyı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktıyı talep etmeleri zorunludur.

(2) Kurum, Devlet yardımları ile teşvik ve destekleri sağlayan kurum ve kuruluşlara, işverenlerin kapsama giren borçlarına ilişkin bilgileri internet, elektronik bilgi iletişim ortamında da verebilir.

(3) (14.11.2009 tarihli tebliğ ile kaldırılmıştır. Geç:1.10.2008 Yür:14.11.2009)

Daha önce verilen devlet yardımı, teşvik ve destekler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşverenlere, 1/10/2008 tarihinden önce verilen Devlet yardımı, teşvik ve destekler hakkında bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

_________________________________

(*) Madde 4/3.fıkra (24.08.2011 tarihli tebliğ ile değişmeden önceki şekli.) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler ile daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamına girmez.

 

5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Tebliği

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan:
 • 5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 • Amaç
 • MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından porno izle tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 • Kapsam
 • MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında bankalar, kamu idareleri ve diğer kuruluşlar ile sigortalıları kapsar.
 • Dayanak
 • MADDE  3– (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 100 üncü maddesi ile 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 • Tanımlar
 • MADDE 4-  (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
 • a) Bankalar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşları,
 • b) Diğer kuruluşlar: Kanunun 100 üncü maddesinde sayılan döner sermayeli kuruluşlar ve tüzel kişiler ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşları,
 • c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarca; internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,
 • ç) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,
 • d) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
 • e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu
 • f) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken kişiyi,
 • ifade eder.
 • (2) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlar bu Tebliğ için de yapılmış sayılır.
 • İKİNCİ KISIM Bankalar, Kamu İdareleri ve Diğer Kuruluşların Yükümlülükleri BİRİNCİ BÖLÜM Bankalar
 • Banka işlemleri
 • MADDE 5- (1)Gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde, başvuru sahibinden “meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve açık adresi” bilgileri alınır.
 • (2) Bu bilgiler manuel olarak yapılan işlemlerde formlara eklenir ve internet işlemlerinde de zorunlu alan olarak bu bilgilere yer verilir.  Bu alanların doldurulmadan işlem yapılmasına izin verilmez. Telefon bankacılığında da bu bilgiler alınmadan işlemler sonuçlandırılmaz.
 • Bilgilerin gönderilmesi
 • MADDE 6- (1)Bankalarca, Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler, sigortalılık kontrolü için Kurumca belirlenecek periyot ve elektronik ortamda verilecek şifreler aracılığıyla Kuruma gönderilir.
 • (2) Gönderilen bu bilgilerden ilgililerin sigortalı kaydının bulunup bulunmadığının tespiti Kurumca yapılır.
 • Bilgilerde değişiklik olması
 • MADDE 7- (1) Mevduat hesabı bulunan kişilerin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bankalarca; bu kişilere ait T.C. kimlik numarası ile güncellenen meslek bilgilerinin Kurum tarafından belirlenecek dosya formatı ve ortamında Kuruma gönderilmesi sağlanır.
 • Bilgilerin periyodik kontrolü
 • MADDE 8- (1)İlk mevduat hesabı açıldıktan sonra şahıs bazında tüm mevduat işlemleri ile gerek bankaya gelinerek yüz yüze gerekse de internet veya telefon bankacılığıyla yapılan havale işlemleri ile bankada mevduat hesabı olanlar için telefon, su ve elektrik faturası tahsili gibi diğer işlemlerde,  Kurumca, 6 aylık periyotlarda T.C. Kimlik Numarası  bazında liste bilgileri bankalardan alınarak, bu işlemlerde daha önce sigortalılık sorgulaması yapılanların bilgilerinde değişiklik olup olmadığının kontrolü yapılır.
 • Mükerrer bilgilerin dikkate alınmaması
 • MADDE 9- (1)Bankalarca gönderilecek kayıtlarda; bir kişi için aynı dönemde aynı banka veya birden fazla değişik bankada işlem yapılması durumunda, Kurumca bu kişiler için aynı dönemde bir kez sigortalılık sorgulaması yapılır.
 • İKİNCİ BÖLÜM Kamu İdareleri
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
 • MADDE 10- (1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce;
 • a) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği”ne istinaden spor kulüplerinin tescil bilgileri gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından manuel olarak Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilir. Aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından spor kulüplerinin belli periyotlarda yapılan denetimleri esnasında kulüpte çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir.
 • b) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” gereğince, düzenlenen “Lisans Formu”na “meslek” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de eklenerek, Spor Kuruluşları Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında tutulan bu bilgilerin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi sağlanır.
 • c) 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüm Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” uyarınca özel spor/masaj/izcilik kulüplerine tesis ruhsatı tescil bilgileri Kuruma verilir. Aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından bu tesislerin belli periyotlarda yapılan denetimlerinde bu tesislerde fiilen çalışanların kimlik bilgileri gençlik ve spor il müdürlüklerince manuel olarak Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilir.
 • ç)Özel tesislerde çalışan antrenörler adına düzenlenen “Antrenör Onay Formu”na ilave edilecek “mesleği” ve işyeri adresi” bilgilerinin, gençlik ve spor il müdürlüklerince Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinegönderilmesi sağlanır.
 • d)Kayıtları Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında tutulan ve aile ferdine (veliler) ait  “çalıştığı kurum”, “görevi” ve “gelir düzeyi” bilgilerinin bulunduğu “13 -17 Yaş Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları Başvuru Formu”nda yer alan aile ferdi bilgileri ile “18-24 Yaş Grubu Doğa Kampı Başvuru Formu”na başvuruda bulunanların “mesleği” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de ilave edilerek, bu bilgilerin elektronik ortamda on-line olarak Kurumla paylaşımı sağlanır.
 • e)Manuel olarak düzenlenen “İl Spor Merkezleri Kursiyer Tanıtma Formu”na, kursiyerin “anne adı-mesleği” ve “baba adı-mesleği” bilgilerine anne ve babanın “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgiler gençlik ve spor il müdürlüklerince Kurumun sosyal güvenlik il ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • MADDE 11- (1)Milli Eğitim Bakanlığınca;
 • a)Resmi ilk ve ortaöğretimde, öğrencilerin kaydı esnasında velilerin mutlaka meslek bilgilerinin işyeri unvanı ve adresi ile birlikte alınarak Kuruma bildirimi sağlanır.
 • b)1) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı “Özel Eğitim Kurumları Kanunu” gereğince; “okul öncesi eğitim”,  “özel eğitim okulları ile çeşitli kursları”, “uzaktan eğitim yapan kuruluşlar”, “dershaneler” “motorlu taşıt sürücüleri kursları”, “hizmet içi eğitim merkezleri”, “öğrenci etüt eğitim merkezleri” ve “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim kurumları”na açılma izni verilmesinde; “işyeri unvanı ve adresi” ile anılan Yönetmeliğe göre zorunlu olarak istihdam edilen personele ait “iş sözleşmeleri” Kuruma verilir.
 • 2) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan özel eğitim kurumlarından; “özel kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim”, “özel kurslar” (15 yaşından küçükler için), “dershaneler” ve “özel destek veya rehabilitasyon merkezleri” kayıt esnasında, öğrenci velileri ve hayatta olan anne ve babalarına ait mesleki bilgileri ve “işyeri unvanı ve adresi”, “motorlu taşıt sürücüleri kursları”nda kursiyerlere ait “meslek” ve “çalışılan işyerinin unvanı ve adresi” bilgileri mutlaka alınarak Kuruma verilmesi sağlanır.
 • 3)31/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” gereğince, özel yurtların açılmasına izin verilmesi aşamasında “işyeri unvan ve adres” bilgileri ile Yönetmeliğe göre yurtlarda zorunlu olarak çalışması gereken personele ait kimlik bilgileri Kuruma bildirilir.
 • 4)Her türlü özel eğitim kurumlarının ilgili yönetmelikler gereğince denetlenmesi ve teftişi esnasında, denetleyen birim tarafından buralarda çalışanların kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 •           5) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Milli eğitim il müdürlüklerinden öğrenci taşıma işini alan servis sahipleri ile bu servis araçlarında çalışanların kimlik bilgileri Kuruma bildirilir.
 •           6) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.”
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • MADDE 12- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca;
 • a) 25/5/2003 tarihli ve 25118 sayılı “Arıcılık Kanunu”, 12/10/1936 tarihli ve 3432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çeltik Ekimi Kanunun Sureti Tatbikine Dair Talimatname”, 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayenesi ve Satılması Hakkındaki Kanuna Ait Yönetmelik”, 13/12/1996 ve 22846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Balıkçı Barınakları Yönetmeliği”, 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik”,  23/9/2002 tarihli ve 24885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik”, 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Parekende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik”,  4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Bitki Sağlığı ve Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik”, 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması Ve Depolanması Hakkında Yönetmelik”, 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik”, 24/11/2001 tarihli ve 24593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”, 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 19/6/2003 tarihli ve 25143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi İle Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 06/11/1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda Işınlama Yönetmeliği”, 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik”, 4/5/1988  tarihli ve 19804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik”, 21/6/2003 tarihli ve 25145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik”, 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 8/3/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Daire Yönetmelik”, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 21/10/1990 tarihli ve 20672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”, 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği”, 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 27/7/2000 tarihli ve 24122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği”, 14/9/1998 tarihli ve 23463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği, 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mera Yönetmeliği”, 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, 4/9/2000 tarihli ve 24160 sayılı “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”, 19/9/1999 tarihli ve 23821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği”, 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patates Tohumculuğu Sertikifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Pancar Tohumculuğu Sertifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamı Hakkında Yönetmelik”, 29/8/1995 tarihli ve 22389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği”, 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”, 25/11/1994 tarihli ve 22122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sofralık Zeytinlerin Nitelikleri İle Zeytin Salamurahanelerinin ve Yarı Mamul Zeytin Muhafaza Ünitelerinin Teknik Şartları, Teknolojik Kontrol ve Muayeneleri İle İlgili Yönetmelik”, 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği”, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği”, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Yönetmeliği”, 30/4/1956 tarihli ve 9297 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve Levazım İle Süt Veren Hayvanların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi Şartlarının Tespitine Dair Yönetmelik”, 3/7/1988 tarihli ve 19861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği”, 5/8/1974 tarihli ve 14967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yem Yönetmeliği”, 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yemeklik Tane Baklagil ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği”, 21/8/1996 tarihli ve 22734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; bu yönetmeliklerde belirtilen desteklerden yararlanmak için tarımsal faaliyetlerde bulunacak veya işyeri açacaklara (21.04.2010 tarihli tebliğ ile değişen ibare.Yür:21.04.2010) “izin” verilmesinde, faaliyette bulunana veya işyeri sahibine ait kimlik bilgileri (işyeri için ayrıca unvan ve adres) ve ilgili yönetmelikler gereği işyerinde çalıştırılması gereken zorunlu personele ilişkin kimlik bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanların veya işyeri açanların tarım il/ilçe müdürlüklerince yapılan denetimlerinde tarımsal faaliyette bulunanın yanında veya işyerinde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de tespit edilerek Kuruma bildirilir.
 • b)8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Antrenörler, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı “Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik” ve 8/11/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, yarış atı antrenör, seyis, binici veya at sahiplerine lisans veya izin verilmesinde bunlara ait kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
 • c)26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” gereğince, ilgili kooperatif aracılığıyla kredi verilen kişilere ait kimlik bilgileri Kuruma verilir.
 •           ç) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010) “16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği”nin Ek 1 formunun; (A) bölümündeki “T.C. Kimlik Numarası, ikametgah adresi, ili ve sosyal güvenlik bilgileri” ile (B) bölümündeki “tarımsal faaliyet türü” bilgilerinin elektronik ortamda topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Söz konusu bilgilerin topluca alınamaması durumunda bu bilgiler ilgisine göre il veya ilçe müdürlüklerinden temin edilir.”
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • MADDE 13- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığınca;
 • a) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği” uyarınca, turist rehberlerine kültür ve turizm il müdürlüklerince “rehberlik yapılacağına” ilişkin kimlik kartı verilmesi ve her yıl bu kimlik kartlarının vize edilmesi işlemlerinde bunlara ait kimlik bilgileri ile belli periyotlarda turistik ve kültür bölgelerinde rehberlerin denetime tabi tutulmasında da, rehberlerin kimlik bilgileri ile çalıştıkları acentanın işyeri unvanı ve adresi bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
 • b)  25/4/1997 tarihli ve 22782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği” gereğince, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Daire Başkanlığınca veya TURSAB (Türkiye Seyahat Acentalar Birliği) tarafından seyahat acentalarına yetki belgesi verilmesinde, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri ile bu acentaların Kontrolörler tarafından denetlenmesi aşamasında bu acentalarda ücretle çalışanlar ve acentaya bağlı turist rehberlerine ait kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
 • c)6/7/2000 tarihli ve 24101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Turizm Tesisleri Yönetmeliği” gereğince, Bakanlıkça işletme belgesi verilmesinde “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile bu işletmelerin Kontrolörler tarafından denetlenmesi aşamasında bu işletmelerde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma verilir.
 • ç)15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” gereğince, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara yapılan destekler için alınan başvuru formalarındaki “işyeri unvanı ve adres” bilgileri Kuruma verilir.
 • d)10/8/1984 tarihli ve 18485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce kazılara izin verilmesinde, kazıyı yapacakların “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile anılan Genel Müdürlükçe görevlendirilen temsilci veya uzman tarafından belli periyotlarda kazı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, kazılarda ücretle çalışanlara ait kimlik bilgilerine de yer verilir ve bu bilgiler Kuruma bildirilir.
 • Sağlık Bakanlığı
 • MADDE 14- (1) Sağlık Bakanlığınca;
 • a)23/10/2003 tarihli ve 25268 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Beşeri Tıbbi  Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği”, 9/12/2004 tarihli ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kaplıca Suları Yönetmeliği”, 8/7/1983 tarihli ve 5677 sayılı  “Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit ve Pestisit Benzeri Maddeler Genelgesi”, 16/1/1996 tarihli ve 22525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal Asgari Uygunluk Kriterleri Tebliği”, 1/6/1990 tarihli ve 20535 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra Etmekte Olan Gözlükçülere Ehliyet Sınavı İle Gözlükçü Unvanı Kazandırılmasına Dair Yönetmelik” ve 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, beşeri ürün satanlara imalat izni ile teknisyen veya gözlükçülere yetki verilmesinde düzenlenen ve anılan yönetmelikler ekinde bulunan yetki belgesine, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır.
 • b)10/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkındaki Yönetmelik”, 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik”, 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği”, 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik”, 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik”, 26/9/1995 tarihli ve 22415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği” ve 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” gereğince, sağlık il müdürlüklerince verilen işletme ruhsatlarına “işyeri unvanı ve adresi” ile bu depo, işletme ve merkezlerin denetimleri esnasında buralarda ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir.
 • c)15/8/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği”, 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği”, 12/10/2006 tarihli ve 26317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kozmetik Yönetmeliği”, 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ve 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlananİnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”  uyarınca, özel hastane ve merkezlere ruhsat verilmesinde, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ve buraların denetimlerinde Yönetmelik ekinde bulunan forma çalışanların kimlik bilgilerinin de tespiti yapılır ve bu bilgilerin Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • MADDE 15- (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca;
 • a)6/8/2004 tarihli ve 25545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliği”, 2/10/2004 tarihli ve 25601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliği” ve 9/10/2000 tarihli ve 24195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği” uyarınca, Kontrolörlerce yapılacak işyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalışanlar Kuruma bildirilir.
 • b)16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” gereğince, yönetmelik ekinde de bulunan “Aylık Denetim Raporu”na, denetim yapılan yerlerde çalışanlara ait kimlik bilgileri de kaydedilerek Kuruma bildirilir.
 • c)13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, mal ya da hizmet sunan ve kapıdan satış yetki belgesi alan satıcı ve/veya sağlayıcıların “işyeri unvanı ve adresi” ile kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 • İçişleri Bakanlığı
 • MADDE 16- (1) İçişleri Bakanlığınca;
 • a)29/5/1981 tarihli ve 2464 sayılıBelediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu; “işgal”, “tatil günlerinde çalışma ruhsatı”, “tellallık”, “çeşitli (kayıt ve suret, işyeri açma izni, muayene, ruhsat ve rapor gibi)”  harç işlemlerinde, belediyelerce, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir.
 • b)1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince, özel kişilere ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atış sahası işleten işyerlerine ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri sorumluluk alanına göre jandarma ve emniyet birimlerce, bu işyerlerinin denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgilerinin de Valiliklerce Kuruma verilmesi sağlanır.
 • c)10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik” gereğince, gerek sıhhi gerekse gayri sıhhi işyerlerinin açılmasında ilgisine göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ruhsat verilmesinde ruhsat verilen işyerleri için “işyeri adresi ve unvanı” bilgileri bu kurumlarca, içkili ve umuma açık yerlerde çalışanlara “çalışma izni” verilmesinde ilgisine göre çalışma iznini veren büyükşehir belediyeleri, belediye ve il özel idarelerince veya bu işyerlerinin kolluk kuvvetlerince denetimlerinde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgilerinin bu kolluk birimlerince Kuruma verilmesi sağlanır.
 • ç) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca; özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerine izin belgesi ile özel güvenlik görevlilerine kimlik verilmesinde; özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketleri için “işyeri adresi ve unvanı”, özel güvenlik görevlileri için “kimlik bilgileri” sorumluluk alanlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığınca ve özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerinin denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri de Valiliklerce alınarak, bu bilgiler Kuruma verilir.
 •           d) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010) “Belediye başkanlıklarınca yapılan zabıta denetimlerinde işyerlerinde çalışanların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 •           e) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010) “Belediyelerce, ilk defa su ve doğal gaz abonesi olacakların kimlik ve mesleki bilgileri alınarak Kuruma gönderilmesi sağlanır.
 •           f) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Belediyelerce, Otogar Yönetmelikleri gereğince, otogarda hizmet veren otobüs firmalarının büro ve araç şoförleri ile çalışanlarının (hostes, host ve muavin) kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
 •           g) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Belediyelerce, özel halk otobüsü ve dolmuş işletenler ile bu araçlarda çalışanların kimlik bilgileri Kuruma verilir.
 •           ğ) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Daire Başkanlığınca, araç tescili ve tescil değişikliklerinde, gerçek kişilerin kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda, bilgiler il emniyet müdürlüklerinden alınır.”
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • MADDE 17- (1) Ulaştırma Bakanlığınca;
 • a) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşınması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, yetki belgesi türlerine göre yetki alanlara kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
 • b) 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca muayene istasyonu açılmasına ilişkin ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile bu işyerlerinin denetimlerinde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri alınarak Kuruma verilmesi sağlanır.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • MADDE 18- (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen ibare.Yür:21.04.2010)“Çevre ve Orman Bakanlığınca;” 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” gereğince, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü için yetki belgesi alınmasında istasyonlara ait “işyeri unvanı ve adres” bilgilerinin her ayın ilk haftasında www.cevreorman.gov.tr internet sayfasında yayımlanması sağlanır.
 • PTT Genel Müdürlüğü
 • MADDE 19- (1) PTT Genel Müdürlüğünce; gerçek kişilerden PTT şubelerine posta çeki hesabı açma başvurusunda; “Posta Çeki Hesap Açma Formu”nda mevcut olan “meslek” ile “işyeri adresi”ne ilişkin bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 •           MADDE 19/A – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde.Yür:21.04.2010) “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; tapu işlemi yapan gerçek kişilerin kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda, bilgiler tapu ve kadastro il müdürlüklerince Kuruma verilir.
 •           Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
 •           MADDE 19/B – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde.Yür:21.04.2010) “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce; yurtlarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışanların kimlik bilgileri alınarak Kuruma verilir.
 •           Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 •           MADDE 19/C – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde. Yür 21.04.2010)“Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; konut satışı yapılanların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak toplu ve elektronik ortamda Kuruma gönderilir.
 •           Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü
 •           MADDE 19/Ç – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde.Yür:21.04.2010)“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce; Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıranların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak toplu ve elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi sağlanır.
 •           Kamu kurum ve kuruluşları
 •           MADDE 19/D – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde.Yür:21.04.2010)“25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği” gereğince, personel servis hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince serviste çalışanların kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.”
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Kuruluşlar
 • Özerk Spor Federasyonları
 • MADDE 20- (1)Özerk Spor Federasyonlarınca; mevzuatları gereğince düzenlenen “Lisans Formu”na “meslek” ve “iş yeri unvanı ve adresi” bilgileri de eklenerek,  bilgisayar ortamında tutulan bu bilgilerin on-line ortamda Kuruma gönderilmesi sağlanır.
 • TTNET Anonim Şirketi
 • MADDE 21- (21.04.2010 tarihli tebliğ ile kaldırılmıştır. Yür: 21.04.2010)
 • Telekomünikasyon Kurumu
 • MADDE 22- (21.04.2010 tarihli tebliğ ile kaldırılmıştır. Yür: 21.04.2010)
 • MADDE 23- (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen ibare. Yür: 21.04.2010)“Noterliklerce;” 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Noterler Kanunu Yönetmeliği” uyarınca, anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan; “evlenme sözleşmesi”, “gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi”, “zilyetlik devir sözleşmesi”, “miras taksimi, gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi”, “irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi”, “mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi”, “kira sözleşmesi”, “menkul mallarda hibe sözleşmesi”, “taksim ve ifraz sözleşmesi”, “temlik”, “taahhütname”, “kefaletname”, “muvafakatname”, “rehin senedi”, “borç senedi”, “beyanname”, “şahadetname”, “tespit tutanağı”, “vekaletname”, “protesto işleri” ve “ihbar-ihtarname işleri ve tebliği” işlemlerinde, noterliklerce; işlemlere muhatap tarafların “mesleki bilgileri”, “işyeri unvanı ve adresi” ile birlikte alınarak Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 •           İnternet sağlayıcıları
 •           MADDE 23/A – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde. Yür:21.04.2010)“İnternet servis sağlayıcılarınca; internet aboneliği için başvuru formlarında gerçek kişiler için “meslek” (işyeri unvanı ve adresi ile birlikte), tüzel kişilikler için ise “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek Kuruma verilir.
 •           Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
 •           MADDE 23/B – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde.Yür:21.04.2010)“Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketince; sabit telefon aboneliği başvuru formlarında, kişilerin “meslek bilgileri” ve “işyeri unvanı ve adres” bilgileri de alınarak, elektronik ve toplu bir şekilde Kuruma verilir.
 •           Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetler A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., GSM Operatörleri
 •           MADDE 23/C – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde.Yür:21.04.2010)“GSM Operatörlerince; cep telefonu hattı başvuru formlarında, kişilerin “meslek bilgileri” ve “işyeri unvanı ve adres” bilgileri de alınarak, elektronik ortamda ve toplu bir şekilde Kuruma verilmesi sağlanır.
 •           Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)
 •           MADDE 23/Ç – (1) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen madde.Yür:21.04.2010)“TEDAŞ tarafından; ilk defa elektrik abonesi olacak veya aboneliğini başka meskene nakledecek gerçek kişi abonelerin kimlik ve mesleki bilgileri alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda bilgiler TEDAŞ’ın il düzeyindeki birimlerince Kuruma verilir.”
 • ÜÇÜNCÜ KISIM Ortak, Son ve Geçici Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler
 • Protokol yapılması
 • MADDE 24- (1) Kanunun; 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girmeyen diğer kuruluşlarla, 100 üncü maddesi gereğince protokol yapılarak, bu Tebliğ kapsamında bilgi ve belgelerin alınması sağlanır.
 • (2) Yapılacak protokollerde, bu Tebliğde yer alan ve Kurumca istenecek bilgi ve belgelerin usul ve esasları ile bu bilgi ve belgelerin içeriği ayrıntılı olarak belirlenir.
 • (3) Kurum, yapılacak protokollerde, istenecek bilgi ve belgelerin içeriğini değiştirebilir.
 •           Kimlik ve meslek bilgilerinin içeriği
 • MADDE 25- (1) Bu Tebliğ gereğince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için istenecek kimlik bilgilerinde, gerçek kişiler için “T.C. Kimlik Numarası”, tüzel kişiler için de “Vergi Numarası”nın da bildirilmesi esastır.
 •           (2) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen fıkra.Yür:21.04.2010)“Alınacak meslek bilgileri, Tebliğin Ek 1’inde yer alan hususları içerecektir.”
 • Bilgilerin verilme periyodu
 • MADDE 26- (1)Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarından 1/10/2008 tarihi itibarıyla bu tarihten sonra yapılacak işlemler için alınmaya başlanır ve takvim ayı içerisinde alınan bilgiler takip eden ayın 5 inci iş gününün mesai saati (cuma günü, saat: 17:30) sonuna kadar Kuruma bildirilir.
 • (2) Bazı kurum ve kuruluşların yaptığı işlemlerin özelliğine göre bazı bilgilerin verilme periyodu ayrıca belirlenebilir. Bu kapsamda;
 • a) Gençlik ve spor il müdürlüklerince  “13 -17 Yaş Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları Başvuru Formu” ile “18-24 Yaş Grubu Doğa Kampı Başvuru Formu”nda yer alan “mesleği” bilgileri, her yıl bilgilerin alındığı Temmuz ve Ağustos aylarını takip eden ayın sonunda Kuruma verilir.
 • b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara ilişkin bilgilerin, her yıl başvuruların alındığı Ağustos ayını takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi sağlanır.
 • c) Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrenci velilerine ait meslek bilgileri, her yıl kayıt işlemlerinin tamamlandığı ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar Kuruma gönderilir.
 •           ç) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010) “Çiftçi kayıt sistemi ile ilgili bilgiler her takvim yılını takip eden yılın ilk ayının sonuna kadar Kuruma verilir.
 •           d) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Okullarda öğrenci taşıma işini alan servis sahipleri ile bu servis araçlarında çalışanlara ait bilgilerin, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi sağlanır.
 •           e) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Okullarda kantin işletenlere ve yanlarında çalıştırdıkları kişilere ait bilgilerin, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi sağlanır.
 •           f) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce öğrencilere ait meslek bilgileri; her yıl kayıt işleminin başladığı Eylül-Aralık dönemi içerisinde her takvim ayı için, kayıt işleminin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 10 günü sonuna kadar Kuruma gönderilir.
 •           g) (21.04.2010 tarihli tebliğ ile eklenen bend.Yür:21.04.2010)“Kamu kurum ve kuruluşlarınca personel servis hizmeti için yapılacak sözleşme tarihini takip eden ayın sonuna kadar bilgilerin Kuruma gönderilmesi sağlanır.”
 • ğ) Bu Tebliğin; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve  (ç)   bentleri, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak denetimlerde çalışanlara ait tespit edilen kimlik bilgileri, tespitin yapıldığı ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar Kuruma bildirilir.
 • Bilgi istenmesinde Kurumun yetkili olması
 • MADDE 27- (1)Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin dışında, ayrıca bilgi ve belge istenmesinde veya manuel olarak istenen bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınmasında Kurum yetkilidir.
 • Bilgilerin gönderilme periyodunun Kurumca belirlenmesi
 • MADDE 28- (1)İstenen bilgi ve belgelerin hangi periyotlarda gönderileceği hususu Kurumca ayrıca belirlenebilir.
 • Alınan bilgilerin dökümünün istenmesi
 • MADDE 29- (1)Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan istenen bilgi ve belgelerin işlem yapılan kişilerden alınıp alınmadığı veya bu bilgilerin Kuruma tam olarak gönderilip gönderilmediğinin kontrolü için Kurum, banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan belli bir dönemde yapılan tüm işlemlerin dökümünü isteme yetkisine sahiptir.
 • Bilgi işlem sisteminde meydana gelebilecek arızalar
 • MADDE 30- (1)Manyetik ortamda gönderilecek bilgi ve belgeler için, gerek Kurumun gerekse de ilgili banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde herhangi bir nedenle sorun olması nedeniyle bilgi ve belgelerin bu Tebliğde belirtilen sürede gönderilmemesi durumunda; sorunun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi sağlanır. Kurumun bilgi işlem sisteminde sorun olması halinde bu durum bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlara bildirilir, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde sorun bulunması halinde ise bu hususun belgelenerek Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 • İdari para cezası uygulanması
 • MADDE 31- (1) Bu Tebliğin 29 uncu maddesine göre yapılan kontroller sonucu Kanunun ilgili hükmünde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 • İKİNCİ BÖLÜM Geçici Hükümler
 • Sigortalılık kontrolü
 • GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumca, gerekli bilgisayar alt yapısı sağlanıncaya kadar sigortalılık kontrolü; banka, kamu idareleri ve diğer kuruluşlardan alınan bilgilerle Kurumca yapılır.
 • (2) Kurumca, bankalar, kamu idareleri ile diğer kuruluşlara sigortalılık kontrolünün yapılması için gerekli bilgisayar alt yapısı sağlandıktan sonra bu kurumlarca işlem yapılan kişiler için elde (21.04.2010 tarihli tebliğ ile değişen ibare.Yür:21.04.2010)“ettikleri” bilgilerden sigortalılık kontrolü de yapılarak, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde sigortasız olanların Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme
 • Yürürlük
 • MADDE 32- (1)Bu Tebliğ hükümleri 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yürütme
 • MADDE 33– (1)Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 • 5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ
 • UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ’E İSTİNADEN KULLANILMASI ZORUNLU  MESLEKİ BİLGİLER  FORMU                                                                      
 •                                                                                                                                                                                                         Ek: 1
 • SIRA NO

  ADI – SOYADI

  T.C. KİMLİK NO

  (Bağımsız çalışanlar için ayrıca vergi kimlik numarası)

   

  MESLEĞİ *

  İŞYERİ UNVANI (Gerçek Kişilerde İşverenin Adı ve Soyadı)-  İŞYERİ ADRESİ VE İLİ

 • * MESLEĞİ hanesi;   ÜCRETLİ, BAĞIMSIZ,  KAMU,  İSTEĞE BAĞLI, TARIM, EMEKLİ, EV HANIMI, ÖĞRENCİ, ÇALIŞMIYOR seçeneklerinden şahsın durumuna göre doldurulacaktır.

Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

(07 Aralık 2006 Tarih ve 26369 Sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.)

TEBLİĞ        

KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞANLAR İLE BUNLARIN BAKMAKLA

YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN TESCİLİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SERİ NO: 2)

             Bilindiği üzere 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 16/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, 1/1/2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

5510 sayılı Kanunun;

a) 8 inci maddesinde özetle; 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (kamu görevlilerini) çalıştıracak işverenlerin (kamu idarelerinin), çalıştırmaya başlattıkları kişileri (kamu görevlilerini), aynı adana escort bayan kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılmaya başladıkları tarihten itibaren, onbeş gün içinde “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile Kuruma bildirmekle yükümlü olacakları,

b) 11 inci maddesinde özetle; İşverenlerin (kamu idarelerinin), örneği Kurumca hazırlanacak “İşyeri Bildirgesi”ni en geç sigortalı (kamu görevlisi) çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü olacakları,

c) 61 inci maddesinde özetle; 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişilerden (kamu görevlilerinden) anılan kanuna göre Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına girenlerin, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacakları,

d) Geçici 11 inci maddesinde özetle; 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce mevcut Sosyal Güvenlik Kurumlarında tescili yapılan sigortalılar ile bunların hak sahipleri için ortak bilgi bankası oluşturulacağı,

e) Geçici 12 nci maddesinde özetle; İlgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişilerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 5510 sayılı Kanun açısından genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacağı, bu kişilerin durumlarında değişiklik oluncaya kadar, sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları açısından bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı, bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri ilgili kurumlar tarafından bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirileceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu amaçla, 5434 sayılı kanun gereği, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve kuruluşların iş yeri bilgileri ile çalıştırdıkları kamu görevlilerine ait bilgilerin 5510 sayılı Kanun hükümlerine uyumlu hale getirmeleri ayrıca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurumun provizyon sisteminden hak sahipliği onayı alabilmeleri ve sağlık hizmeti alımında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra emekliye ayrılacakların ise emeklilik işlemlerinde gecikme yaşamamaları için;

1) 5434 sayılı kanun gereği, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı’na tabi daire, kurum ve kuruluşlarda çalışan iştirakçiler için, Başbakanlığın 2006-4 sayılı Genelgesi gereğince oluşturulan “On-line Kesenek ve Emeklilik İşlemleri Projesi”ndeki personel bilgilerinin 15/12/2006 tarihine kadar güncelleştirilmesi,

2) Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve kuruluşlardan;

(a) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “say2000i projesi” kapsamında gönderdikleri sigortalılar (kamu görevlileri) ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait kimlik ve sağlık karnesi bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı bilgi sistemlerine aktarıldığından bundan böyle bilgi güncellemelerinin,

(b) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “say2000i projesi” kapsamında olmayan kamu idarelerinde çalışan kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bilgi girişlerinin ve bilgi güncellemelerinin,

Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı web sitesindeki, www.emekli.gov.tr/saglik_basvuru bölümünde yayınlanan başvuru formunu doldurarak edinilecek “kullanıcı adı ve şifre” yardımıyla anılan Internet adresi üzerinden en geç 15/12/2006 tarihine kadar yapmaları,

3) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kişileri çalıştırmakta olan, aynı kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kamu idarelerinin, daha sonra cezai yaptırımla karşılaşmamaları için en geç 22/12/2006 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerine başvurarak yine aynı kanun içeriğinde belirtilen “İşyeri Bildirgesi”ni vermek suretiyle işyeri tescillerini yaptırmaları ve “e-bildirge sözleşmesi”ni yapmaları, işyeri bildirgesi verildikten sonra alacakları kullanıcı adı ve şifre yardımıyla zorunlu sigortalılar ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalılar için her ay “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni göndermeleri,

gerekmektedir.

Tebliğ olunur

 

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkında Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

(07 Aralık 2006 Tarih ve 26369 Sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.)

TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA UYGULANAN

“MEDULA” SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, (Bundan böyle “Kurum” olarak ifade edilecektir) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak amacıyla “MEDULA” adı verilen bir uygulama başlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 1/9/2006 tarihinde başlanılan bu uygulamaya, kanunun 78 inci maddesi gereği Kurumla sözleşmesi olsun veya olmasın, Kuruma fatura ibraz edecek olan üniversite ve özel hastanelerin de geçmesi gerekmektedir.

Esas itibariyle dört ana Webservisi şeklinde organize edilen uygulamayla,

1. Haksahipliği,

2. Sevk, reçete, tetkik talebi,

3. Ödeme Sorgulama (Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine göre),

4. Faturalama (Fatura bilgilerinin elektronik ortamda da gönderilmesi),

işlemleri yürütülmektedir.

Konuyla ilgili Webservisi Kılavuzu, www.emekli.gov.tr internet sayfasında bulunan Duyurular’ da, Genel Sağlık Sigortası (GSS) başlıklı bölümde bulunmaktadır. Kılavuzdan da anlaşılacağı gibi Webservisleri hastanenin kendi iç işleyişini ve sistemini değiştirmeden Hastane Yönetim Sistemine entegre edilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılan tüm sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler uygulamanın içerisinde bulunmaktadır. Kısa sürede entegrasyonu yapılabilen Webservislerinin uygulamasına 15/12 / 2006 tarihine kadar geçilmesi gerekmekte olup, Sağlık Hizmet Sunucuları ile yeni dönem hizmet sözleşmelerinin yapılması ve faturaların ödenebilmesi için MEDULA sistemine entegre olunması şartı aranacaktır.

Bu nedenle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrası, 100 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri gereğince, tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerin gerekli entegrasyonu yapmaları ve önlemlerini almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

kadikoy escort