Archive for SGK

4/B BAĞ-KUR Sigortalıları ile ilgili Bildirimler ve Cezalar

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4/B

(BAĞ-KUR) SİGORTALILARI İLE İLGİLİ BİLDİRİM

YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TATBİK EDİLEN

İDARİ PARA CEZALARI

I-           GİRİŞ:

5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinde idari para cezası uygulanması gereken fiillerin Kanunun hangi maddelerinde yer aldığı ve bu fiillerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para cezaları belirtilmiştir.

Söz konusu idari para cezası uygulanması gereken fiillerin ve bunlara uygulanacak idari para cezalarının ayrıntıları Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 104, 112/7, 113/5, ek madde 2/7 ve geçici madde 8/3 madde/fıkralarında açıklanmıştır.

Ancak bu yazımızda, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ve dayanağı 5510 sayılı Yasanın 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan sigortalılık türüne ait işe giriş, işten çıkış bildirgelerinin kimler tarafından, ne zaman ve nasıl verileceği, verilmemesi veya geç verilmesi halinde uygulanacak idari para cezalarının miktarları ile bunlara itirazlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ ve 28.02.2013 tarih, 2013/11 sayılı birleşik sigortalı tescil ve hizmet genelgesi çerçevesinde incelenecektir. Read more

SGK Tecil ve taksitlendirme yetkileri genelgesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 71266071.206.05.12/ 115-733 20/6/2013

Konu : Tecil ve taksitlendirme yetkileri

GENELGE

2013/25

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 tarihli ve 2008/481 sayılı kararı ile “ Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Yapılacak Tecil Ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları” belirlenmiş olup, yürütülecek işlemler 2011/53 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Kurumumuza borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun13/6/2013 tarihli, 2013/214 sayılı kararıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılacak yetki tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 2011/53 sayılı Genelgenin “2.1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları” bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Read more

Gelir Tespiti Yaptırmayanların Durumu

GELİR TESPİTİ YAPTIRMAYANLARIN

DURUMU VE BİR ÖNERİ

1. GİRİŞ

01.01.2012 tarihi itibari ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan tüm Türk vatandaşları ile vatansız ve sığınmacılar ve Ülkemizde bir yıldan uzun süreli ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Ülkemizde bir yıldan uzun süreli bulunan yabancı uyruklular aylık asgari ücretin iki katı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. Bu durumda olanların gelir tespiti yaptırmaları gerekmemektedir. Vatansız ve sığınmacı konumunda olanların primleri devlet tarafından ödeneceğinden bunların da gelir tespiti yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Read more

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilecek (C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

ç) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,

ifade eder. Read more

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Yönetmeliğinde Değişiklik

7 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28670

YÖNETMELİK

Başbakanlık    (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR    YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012    tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik    Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci    fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç,    katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,”

“c) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına    ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı     kapsamındaki alt hesabı,”

MADDE 2 – Aynı     Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Devlet    katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler    esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.

(2) Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç,    katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı     hesaplamasına esas diğer verileri, emeklilik gözetim merkezince belirlenen    içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş     günü saat 14:00’e kadar emeklilik gözetim    merkezine gönderir. Şirketler, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı     olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür. Emeklilik gözetim    merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre    gönderildiğini ve tutarlılığını kontrol eder, aykırılık saptanan verileri    düzeltilmek üzere şirketlere gönderir. Read more