Archive for SGK

SGK prime esas kazancın eksik bildirilmesi yargıtay kararı

sgk-biz-tr-logo

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/2500 K.No : 2012/9052

Tarih :17.05.2012

                            •  PRİME ESAS KAZANCIN EKSİK  BİLDİRİLMESİ

                            •  DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ  DURUMA GÖRE KARARA BAĞLANMASI

                            •  GENELGE İLE YASA KAPSAMININ  DARALTILMASI

                            •  HÜKMÜN KAPSAMI

ÖZÜ: 5510 s.Kanunun 81’inci maddesi (ı) bendine göre; sigortalıları çalıştıran, özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine karşılayacaktır. Davalı kurum tarafından çıkartılan genelge ile, işverenlerin sigrtalıları kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden dolayı, beş puanlık prim indiriminden, bir yıl süreyle yararlanılmasının mümkün bulunmadığı belirtilerek, kanunun ilgililere tanıdığı imkan daraltılmış ise de, böyle bir hükmün kanunda yer almaması ve daraltıcı hükmün bir sonraki genelge ile ortadan kaldırılması karşısında, prime esas kazancın eksik bildirilmesinin kanundaki 5 puanlık indirimden yararlanılmasına engel teşkil etmeyeceği yönündeki mahkeme kararı isabetlidir.

           Dava açılmasının usul hukuku bakımından doğurduğu sonuçlardan biri de, her davanın açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanmasıdır. Hüküm, uyuşmazlığın başladığı tarihten davanın açıldığı tarihe kadar gerçekleşmiş olayları kapsar. Mahkemce dava tarihinden sonraki dönemi de kapsayacak şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

          (5510 s. SSGSSK m. 81)

          (1086 s. HUMK m. 297)

Sigortalı olarak çalışan bir kişi Şirket kurarsa kendi şirketinde 4/A sigortalı olabilirmi

sgkŞirket Ortakları 4/A kapsamında sigortalı Olabilirmi?

sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir. Örneğimiz şu şekilde olsun;

Bir şirkette sigortalı çalışırken şahıs 19.08.2013 tarihinde şirket kurmuştur. Daha sonra gün kaybı olmadan daha önceki çalıştığı iş yerinden 10.10.2013 tarihinde işten çıkarak, 11.10.2013 tarihinde kurduğu kendi şirketinde 4/A kapsamında sigortalı gösteriliyor

Kendi şirketinde 4/A kapsamında sigortalı devam etmesi doğru mudur? Yanlış ise bu ödenen primler için ne yapılabilir?

CEVAP

1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sigortalı olması gerekenler, kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden 4/a (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemezler. (5510 sk. md.53/2 fıkra)

Bu durumda 4/a kapsamında çalışmış olduğunuz iş yerinden ayrıldığınız tarih itibariyle 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olmanız yasa gereğidir.

Bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek hem 4/b kapsamındaki tescilinizi hem de kendi iş yerinizden dolayı 4/a kapsamında ödenmiş primlerinizi 4/b kapsamına mahsubunu talep edebilirsiniz. (5510 sk. md.53/4 fıkra)

Bu düzeltmeyi bir an evvel yaptırmalısınız aksi taktirde ileride emeklilik aşamasında sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

Bağ-kur Geriye doğru borçlanma torba yasaya girerse nasıl olacak?

Torba Yasa Bağkur Geriye doğru borçlanma

bag-kurBilindiği üzere zorunlu BAĞ-KUR sigortalılığı 20-04-1982 tarihinde başlamıştı. Vergi mükellefi olupta çeşitli nedenlerle BAĞ-KUR’a kaydını yaptırmayanlar için başlangıç tarihi olarak 04-10-2000 olarak belirlendi, bu tarihten önceki hizmetler dikkate alınmadı. Bu gibi kişilere 28-02-2005 tarihine kadar müracaat etmeleri kaydıyla geriye doğru borçlanma imkanı getirilmişti.

Torba yasaya eklenecek bir maddeyle getirilmesi istenilen borçlanma nasıl olacak?

Kısaca 20-04-1982 ila 01-10-2008 tarihleri arasında vergi mükellefiyetiniz, esnaf oda-dernek üyeliğiniz veya şirket ortaklağınız varsa aradaki bu süreleri borçlanabileceksiniz. Toplu borçlanma ile ilgili düzenlemenin torba yasaya dahil edilmesi muhtemel olarak görünmektedir.

Bu durumda olanların sayısı 1.2 milyon kişi olarak belirtiliyor.

Bu konuyla ilgili olarak yapılacak düzenlemeyle ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

TORBA YASAYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR SON SÖZÜ BAŞBAKAN SÖYLEYECEK

Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’mız sunum yapmış ve öğrenebildiğim kadarıyla aşağıdaki konularda son söz Başbakan’da kalmıştır….
1- Genel Sağlık Sigortası’nda zamanında gelir testine girmediği için şu an en yüksek aylık 257 lira GSS prim borcu çıkanlara bir kerelik gelir testine girme hakkı tanınacak. Eğer gelir testi;
a- Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden (357 liradan) az çıkarsa 01.01.2012 gününden itibaren birikmiş tüm GSS prim borçları silinecek…
b- Çıkacak gelir testi sonucuna göre aylık prim borcu 43 liraya düşerse geriye doğru birikmiş borçlar indirilip 43 lira olarak dikkate alınacak.
c- İster gelir testine girmiş ister girmemiş tüm “seve seve GSS” borçlularının borçlarındaki gecikme zam ve faizleri silinip ana para borçları 36 taksite bölünecek.
2- Kamuda çalışan 600 bin taşeron işçiye kadro yok, bunun yerine;
a- Taşeron işçilerle 3 veya 5 yıllık sözleşmeler yapılacak; 3 yıllık mı yoksa 5 yıllık mı olacağına Başbakan karar verecek,
b- Taşeron işçilere yaptıkları iş ve eğitim durumlarına göre ücret skalası düzenlenecek ve her yıl ücret artışı bu skaladaki durumlarına göre belli edilecek.
3- Daha önce Cumhurbaşkanıtarafından veto edilen “Özel istihdam Büroları”nın ‘ işçi alıp satması-kiralaması uygulaması getirilmesi konusu yine Bakanlar Kurulu’nda görüşülmüş ve son söz Başbakan’a bırakılmış.

İş yerinin devri veya el değiştirmesi halinde kıdem tazminatını kim ödeyecek

sgkİş yerinin devri veya el değiştirmesi halinde kıdem tazminatını kim ödeyecek sorusunun cevabını örnek soru ve cevap şeklinde bulabilirsiniz.

İş yeri devirleri ile ilgili olarak 12 yıldan bu tarafa çalışan personel işi devralan işveren de devam ederse çalıştığı sürelerle ilgili ileriki yıllarda işten çıkınca kıdem ve ihbar tazminatı hakkı saklı kalır mı? sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir.

CEVAP:

İş yerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi   çalıştırdıkları sürelerle ve devir esasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu olmakla beraber, uygulamada bu yükümlülük devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Bu durumda gerekli şartları tamamlayan sigortalı iş yerini devralan yeni işvereninden kıdem tazminatını talep etme hakkı vardır. İş yerinin devri tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra işçi kıdem tazminatı için devreden işverene başvuramaz.

İşşizlik maaşı alabilirmiyim?

sgkişsizlik maaşı almanın genel koşulları nelerdir?

Bir yakınının yanında çalışan bir bayan, işveren tarafından işten çıkartılıyor. Bu bayanın işsizlik maaşı almasında herhangi bir sakınca var mıdır? bu ve buna benzer soruların cevabı aşağıdaki gibidir

CEVAP:

4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri işveren tarafından sona erdirilmiş olmaları ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışıp; işsizlik sigortası primi ödemiş olmakla birlikte kıdem ve ihbar tazminatı hak edecek şekilde sözleşmesi feshedilmek şartıyla işsizlik ödeneğinden faydalanabilir.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen şartların sağlanıyor olması, işsizlik ödeneğinin alınmasında yeterli olacağından işçinin, işverenin yakını olması işverenin yakını olması işsizlik ödeneği almasına engel değildir.