İş Kanunu Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren)

her ay için
30 101 Çalıştırılmayan   her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.842 1.700
32
102/a Ücret ile Kanundan veya   TİS’den veya iş
sözleşmesinden   doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her 134 125
32 işçi ve her ay için
102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu   nitelikteki her
çeşit   istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına   ödenmemesi 134 125
halinde her işçi ve har ay   için
39 102/a Asgari   ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 134 125
37
102/b Ücret hesap pusulası   düzenlememek 487 450
38 102/b Yasaya   aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 487 450
52
102/b Yüzde   usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren   belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
487 450
41
102/c Fazla çalışma ücreti   ödenmeyen, hak ettiği
serbest   zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla 241 220
çalıştırılan her bir işçi için
56 103 Yıllık   ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 241 220
57 103 Yıllık   izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 241 220
59
103 İş   sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir
241 220
60 işçi için
103 İzin   yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan   her
241 220
işçi için
63 104 Çalışma   sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.227 1.200
64 104 Telafi   çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 241 220
68 104 Ara dinlenmelerini yasa   hükmüne göre 1.227 1.200

 

uygulamamak
69 104 İşçileri   geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını   değiştirmemek 1.227 1.200
71 104 Çalıştırma   yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.227 1.200
72 104 18   yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında   çalıştırmak 1.227 1.200
73 104 Gece   çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.227 1.200
74 104 Doğum   öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.227 1.200
75
104 İşçi özlük dosyalarını   düzenlememek 1.227 1.200
76 104 Çalışma   sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.227 1.200
77 105/c İş   sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak 1.358 1.250
78
105/a İş sağlık ve güvenliği   yönetmelik hükümlerine
göre   alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için   izleyen 270 250
78 her ay aynı miktarda)
105/c İşletme   belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya   ürünler için belge almamak
1.358 1.250
79 105/c Faaliyeti   durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz   açmak 1.358 1.250
80
105/c İş sağlığı ve iş güvenliği   kurullarının
kurulması   ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş   güvenliği 1.358 1.250
81 kurullarınca alınan kararları   uygulamamak
105/c İşyeri   sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli   görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman   görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
1.358 1.250
85 105/d Ağır ve tehlikeli   işlerde çalıştırılan 16
1   yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte 1 gösterilen yaş kayıtlarına aykırı   çalıştırılan 1.358 1.250
| her işçi için

 

 

105/b Sağlık raporu alınmadan ağır   ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için 270 250
105/b Sağlık raporu alınmayan 18   yaşından küçük her bir işçi için 270 250
105/c Gebe veya çocuk emziren   kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak 1.358 1.250
105/c İş Kanununa göre çıkarılan   çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak 1.358 1.250
106, 108 İş-Kur’dan izin almaksızın   iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 13.591 13.591
107/1- İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade
a ve bilgi vermemek, gerekli   belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine 10.873 10.873
gerekli kolaylığı göstermemek
107/1- İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine
b başvurulan işçilere telkinde   bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye 10.873 10.873
sevk etmek veya zorlamak
107/1- b İşçilerin gerçeğe aykırı   haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları
veya haksız yere kötü duruma   düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını 10.873 10.873
güçleştirmeleri, kötü   niyetli davranışlarda bulunmaları
107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve   denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
10.873 10.873
107/2

 

679

 

 

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

4857 Sy. İş Kanunu Madde 108 – (Değişik: 15/5/2008-5763/10 md.)

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/79 md.) 101 inci ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.

105/d Ağır ve   tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış   her işçi için

86
87
88
89
90
92/2
96/1
96/2

5326 Sy KABAHATLER KANUNU; Madde 17; (7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci

maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

(*) 30.3.2005 Tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu:

Zaman bakımından uygulama

Madde 5- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir. (2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

Zaman bakımından uygulama

Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2)    Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

(3)   (Değişik üçüncü fıkra: 29.6.2005 – 5377/2 md.) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

(4)   Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

kadikoy escort