Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

(07 Aralık 2006 Tarih ve 26369 Sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.)

TEBLİĞ        

KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞANLAR İLE BUNLARIN BAKMAKLA

YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN TESCİLİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SERİ NO: 2)

             Bilindiği üzere 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 16/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, 1/1/2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

5510 sayılı Kanunun;

a) 8 inci maddesinde özetle; 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (kamu görevlilerini) çalıştıracak işverenlerin (kamu idarelerinin), çalıştırmaya başlattıkları kişileri (kamu görevlilerini), aynı adana escort bayan kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılmaya başladıkları tarihten itibaren, onbeş gün içinde “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile Kuruma bildirmekle yükümlü olacakları,

b) 11 inci maddesinde özetle; İşverenlerin (kamu idarelerinin), örneği Kurumca hazırlanacak “İşyeri Bildirgesi”ni en geç sigortalı (kamu görevlisi) çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü olacakları,

c) 61 inci maddesinde özetle; 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişilerden (kamu görevlilerinden) anılan kanuna göre Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına girenlerin, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacakları,

d) Geçici 11 inci maddesinde özetle; 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce mevcut Sosyal Güvenlik Kurumlarında tescili yapılan sigortalılar ile bunların hak sahipleri için ortak bilgi bankası oluşturulacağı,

e) Geçici 12 nci maddesinde özetle; İlgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişilerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 5510 sayılı Kanun açısından genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacağı, bu kişilerin durumlarında değişiklik oluncaya kadar, sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları açısından bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı, bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri ilgili kurumlar tarafından bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirileceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu amaçla, 5434 sayılı kanun gereği, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve kuruluşların iş yeri bilgileri ile çalıştırdıkları kamu görevlilerine ait bilgilerin 5510 sayılı Kanun hükümlerine uyumlu hale getirmeleri ayrıca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurumun provizyon sisteminden hak sahipliği onayı alabilmeleri ve sağlık hizmeti alımında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra emekliye ayrılacakların ise emeklilik işlemlerinde gecikme yaşamamaları için;

1) 5434 sayılı kanun gereği, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı’na tabi daire, kurum ve kuruluşlarda çalışan iştirakçiler için, Başbakanlığın 2006-4 sayılı Genelgesi gereğince oluşturulan “On-line Kesenek ve Emeklilik İşlemleri Projesi”ndeki personel bilgilerinin 15/12/2006 tarihine kadar güncelleştirilmesi,

2) Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve kuruluşlardan;

(a) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “say2000i projesi” kapsamında gönderdikleri sigortalılar (kamu görevlileri) ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait kimlik ve sağlık karnesi bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı bilgi sistemlerine aktarıldığından bundan böyle bilgi güncellemelerinin,

(b) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “say2000i projesi” kapsamında olmayan kamu idarelerinde çalışan kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bilgi girişlerinin ve bilgi güncellemelerinin,

Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı web sitesindeki, www.emekli.gov.tr/saglik_basvuru bölümünde yayınlanan başvuru formunu doldurarak edinilecek “kullanıcı adı ve şifre” yardımıyla anılan Internet adresi üzerinden en geç 15/12/2006 tarihine kadar yapmaları,

3) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kişileri çalıştırmakta olan, aynı kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kamu idarelerinin, daha sonra cezai yaptırımla karşılaşmamaları için en geç 22/12/2006 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerine başvurarak yine aynı kanun içeriğinde belirtilen “İşyeri Bildirgesi”ni vermek suretiyle işyeri tescillerini yaptırmaları ve “e-bildirge sözleşmesi”ni yapmaları, işyeri bildirgesi verildikten sonra alacakları kullanıcı adı ve şifre yardımıyla zorunlu sigortalılar ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalılar için her ay “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni göndermeleri,

gerekmektedir.

Tebliğ olunur

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir