BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU KURULMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 16/08/1983 - 77

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982 - 2680

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 04/10/1983 - 18181

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Başbakan'a bağlı "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu" kurulmuştur.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan üniversiteler dahil tüm kamu kuruluşları, bu faaliyetlerin yönlendirilmesi ve koordinasyon açısından bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır.

    KURULUŞ VE ÇALIŞMA:

    Madde 3 - (Değişik fıkra: 01/11/1989 - KHK - 391/1 md.) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan'ın başkanlığında ilgili Devlet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, YÖK Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, TÜBİTAK Başkanı ile bir yardımcısı, TAEK Başkanı, TRT Genel Müdürü, TOBB Başkanı ve YÖK'ün belirleyeceği, konu ile ilgili gelişmiş bir üniversitenin seçeceği bir üyeden oluşur.

    Gerektiğinde diğer Bakanlar ile araştırma kuruluşlarının sorumluları ve uzman kişiler de Kurul toplantılarına davet edilebilir.

    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun hazırlık çalışmaları ve sekreterya hizmetleri TÜBİTAK tarafından yerine getirilir. TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun aldığı kararların ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını anılan Kurul'a aktarmakla sorumludur.

    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Başbakan'ın çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

    GÖREVLER:

    Madde 4 - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır.

    a. Uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tesbitinde hükümete yardımcı olmak.

    b. Bilim ve Teknoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme hedeflerini tesbit etmek.

    c. Öncelikli araştırma ve geliştirme alanlarını belirlemek bunlarla ilgili plan ve programları hazırlamak.

    d. Araştırma - geliştirme alanındaki plan ve programlar doğrultusunda kamu araştırma kuruluşlarını görevlendirmek, gerektiğinde özel sektörle işbirliği yapmak ve özel sektörle ilgili teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri saptamak.

    e. Bilim ve teknoloji sisteminin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bilim ve teknoloji alanındaki yasa tasarıları ve mevzuatı hazırlatmak.

    f. Araştırıcı insan gücünün yetiştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanımı için gerekli önlemleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak.

    g. Özel kuruluşların araştırma geliştirme merkezlerini kurmaları için gerekli esas ve usulleri belirlemek, bu faaliyetleri izlemek değerlendirmek ve yönlendirmek.

    h. Hangi alanlara ne oranda araştırma geliştirme yatırımı yapılması gerektiğini tesbit etmek.

    i. Programlama ve yürütme aşamalarında sektörler ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

    KARARLARIN UYGULANMASI:

    Madde 5 - (Değişik madde: 01/11/1989 - KHK - 391/2 md.)

    Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nca alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm kuruluşlar görevlidir.

    GİDERLER:

    Madde 6 - Birden fazla kuruluşun katılmasıyla yürütülecek olan projelerin gerektirdiği giderler, TÜBİTAK'ın bütçesine konulan ödeneklerle karşılanır.

    YÖNETMELİKLER:

    Madde 7 - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun görevleri ile ilgili hususlar ve çalışma usul ve esasları hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. Yönetmelikler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe konulur.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar