YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 02/09/1983 - 78

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982 - 2680

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/09/1983 - 18167

    KISIM I:

    KADROLAR:

    Madde 1 - 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"un kapsamına dahil yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ait kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve ilgili yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiştir.

    ÜNVANLARI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK DEĞİŞTİRİLENLER :

    Madde 2 - Diğer kamu kurum ve kuruluş mensubu oldukları halde yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunmaları sebebiyle işgal ettikleri kadroların ünvanları "öğretim görevlisi" ünvanı ile 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca değiştirilenlerin kadroları (1) sayılı cetvele eklenmiş sayılır.

    Ancak bu kadrolar, ilgili yükseköğretim kurumlarınca 3 ay içinde Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesine bildirilir.

    SAKLI KADROLAR:

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilenler saklı olup, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılır.

    KADROLARIN DAĞILIMI:

    Madde 4 - Ekli cetvellerdeki kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde derece, ünvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi Başkanlıklarına bildirilir.

    Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

    SERBEST KADROLARIN KULLANIMI:

    Madde 5 - (Değişik madde : 01/07/2006 - 5538 S.K/35.mad)

    Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılabilecek nakil sayıları toplamı, her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sayının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.

    SANATÇI İSTİHDAMI:

    Madde 6 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz.

    KALDIRILAN KANUNLAR :

    Madde 7 - Aşağıda sayılan kanunlarla ek ve değişiklikleri ve bu kanunlara bağlı kadro cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    1. 12/07/1944 tarih ve 4619 Sayılı Kanun,

    2. 20/05/1955 tarih ve 6594 Sayılı Kanun,

    3. 20/05/1955 tarih ve 6595 Sayılı Kanun,

    4. 31/05/1957 tarih ve 6990 Sayılı Kanun,

    5. 27/05/1959 tarih ve 7307 Sayılı Kanun,

    6. 08/06/1959 tarih ve 7334 Sayılı Kanun,

    7. 04/07/1967 tarih ve 892 Sayılı Kanun,

    8. 30/04/1969 tarih ve 1172 Sayılı Kanun,

    9. 22/05/1969 tarih ve 1184 Sayılı Kanun,

    10. 23/06/1971 tarih ve 1418 Sayılı Kanun,

    11. 25/08/1971 tarih ve 1472 Sayılı Kanun,

    12. 09/09/1971 tarih ve 1487 Sayılı Kanun,

    13. 22/11/1973 tarih ve 1787 Sayılı Kanun,

    14. 22/11/1973 tarih ve 1785 Sayılı Kanun,

    15. 22/11/1973 tarih ve 1786 Sayılı Kanun,

    16. 24/01/1974 tarih ve 1788 Sayılı Kanun,

    17. 25/03/1975 tarih ve 1872 Sayılı Kanun,

    18. 01/04/1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanun,

    19. 25/06/1975 tarih ve 1914 Sayılı Kanun,

    20. 25/06/1975 tarih ve 1915 Sayılı Kanun,

    21. 11/05/1976 tarih ve 1993 Sayılı Kanun,

    22. 11/05/1976 tarih ve 1994 Sayılı Kanun,

    23. 11/05/1976 tarih ve 1996 Sayılı Kanun,

    24. 11/05/1976 tarih ve 1996 Sayılı Kanun,

    25. 11/05/1976 tarih ve 1997 Sayılı Kanun,

    26. 11/05/1976 tarih ve 1998 Sayılı Kanun,

    27. 11/05/1976 tarih ve 1999 Sayılı Kanun,

    28. 11/05/1976 tarih ve 2000 Sayılı Kanun,

    29. 11/05/1976 tarih ve 2001 Sayılı Kanun,

    30. 11/05/1976 tarih ve 2002 Sayılı Kanun,

    31. 11/05/1976 tarih ve 2003 Sayılı Kanun,

    32. 11/05/1976 tarih ve 2004 Sayılı Kanun,

    33. 11/05/1976 tarih ve 2005 Sayılı Kanun,

    34. 11/05/1976 tarih ve 2006 Sayılı Kanun,

    35. 11/05/1976 tarih ve 2007 Sayılı Kanun,

    36. 11/05/1976 tarih ve 2008 Sayılı Kanun,

    37. 11/05/1976 tarih ve 2010 Sayılı Kanun,

    38. 18/05/1976 tarih ve 2011 Sayılı Kanun,

    39. 06/06/1977 tarih ve 2095 Sayılı Kanun,

    40. 04/10/1978 tarih ve 2173 Sayılı Kanun,

    41. 07/11/1978 tarih ve 2175 Sayılı Kanun,

    42. 22/05/1979 tarih ve 2237 Sayılı Kanun.

    EK MADDELER:

    Ek Madde 1 - ( Ek madde: 12/04/1990 - KHK - 420/6 md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/26 md.)

    Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükümünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/26 md.)

    Yeni kurulan üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 13/08/1993 - KHK -496/3 md.)

    Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte, enstitü, yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-I sayılı cetvelde yeralan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    Ek-II sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 78 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 01/06/1994 - 3993/2 md.)

    Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 6 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./6.mad)

    Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 7 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./6.mad)

    Balıkesir Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Balıkesir Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir.

    MERKEZÎ SINAV

    Ek Madde 8 - (Ek madde : 01/07/2006 - 5538 S.K/34.mad)

    Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. (Ek cümle: 28/03/2007-5615 S.K./30.mad) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar .Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Merkezî sınav ile giriş sınavlarının yapılması, (İptal sözcükler: Anayasa Mahk. 2006/120 E.- 2009/151 K.) ve diğer hususlara ilişkin esas ve usûller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

    [ Ek Madde 9 ]

    Ek Madde 10 - (Ek madde: 22/05/2008-5765 S.K./4.mad)

    Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 11 - (Ek madde: 22/05/2008-5765 S.K./4.mad)

    Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere, ekli (III) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 12 - (Ek madde: 01/04/2010 - 5979 S.K.2.mad.)

    Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 13 - (Ek madde: 14/07/2010-6005 S.K./5.mad.)

    Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 14 - (Ek madde: 17/02/2011 - 6114 S.K./16.md.)

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2'sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

    Ek Madde 15 - (Ek madde: 17/02/2011 - 6114 S.K./18.md.)

    Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.

    Ek Madde 16 - (Ek madde: 31/03/2011-6217 S.K 3 mad.)

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

    Ek Madde 9 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./10.mad)

    Yeni kurulan üniversitelerde, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesinde yeni kurulan fakülte ve enstitüler ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde kullanılmak üzere, ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

    Geçici Madde 1 - 1. Bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından 4 üncü madde uyarınca yapılan kadro dağılımı sonunda, işgal etmekte oldukları derece ve ünvanları değişmeyenler ile sadece kadro derecesi değişenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    2. Yapılan kadro dağılımı sonucunda kadro derece ve ünvanı değişenler ile sadece kadro ünvanı değişenler atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde ve 04/11/1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanundaki usullere göre yapılır.

    3. Ataması yapılacak öğretim elemanlarının durumlarına uygun kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst veya iki alt derecedeki ve aynı akademik ünvandaki kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla almakta oldukları aylık dereceleri ile atama yapılabilir. Bu fıkra uyarınca atananlara, durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılıncaya kadar 25/06/1973 tarih ve 1765 Sayılı Kanun uyarınca atandıkları ve yükseltildikleri derece ve kademeler esas alınarak aylık ödemeye devam olunur.

    4. Üçüncü fıkra uyarınca, iki alt dereceden kadrolara atananlar durumlarına uygun derecelerden kadro temini halinde bu kadrolara öncelikle atanırlar ve alt dereceli kadrolarda geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylık derecelerin tespitinde ayrıca değerlendirilir.

    5. Dördüncü maddedeki kadro dağılımı ve bunu takibeden atama işlemleri yapılıncaya kadar, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının aylıkları bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenir.

    ESKİ KADROLARIN İPTALİ:

    Geçici Madde 2 - Yükseköğretim kurumlarına bu Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilen ve 4 üncü madde ile dağıtılan kadroların her anabilim dalındaki belli akademik ünvana sahip eleman sayısından daha az olması halinde, bu elemanların tümü bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce aldıkları kadrolarını şahıslarına bağlı olmak üzere ve geçici olarak muhafaza ederler. Bir anabilim dalında ve belli akademik ünvandaki şahsa bağlı kadro sayısı, o anabilim dalına tahsis edilmiş kadro sayısına eşit hale gelinceye kadar her türlü ayrılma ile boşalan kadrolar iptal edilir. Kalan kadrolardaki öğretim elemanları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.

    ŞAHSA BAĞLI KADRO İHDASI:

    Geçici Madde 3 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesine ekli (1) sayılı cetvel ile verilen kadroların (sözleşmeliler dahil) bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kurumda mevcut öğretim elemanlarının atanmasına yetmemesi halinde, bu gibilere 04/11/1981 gün ve 2547 Sayılı Kanun'un geçici 17 nci maddesi uyarınca intibak ettirildikleri derece ve ünvanlarına uygun ihdas edilmiş kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde iptal edilir ve hiçbir şekilde kullanılmaz.

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   229   -

    Doçent         1   223   39

    Doçent         2   106   10

    Doçent         3   103   14

    Yardımcı Doçent      3   185   100

    Yardımcı Doçent      4   207   120

    Yardımcı Doçent      5   241   140

    Öğretim Görevlisi      1   35   20

    Öğretim Görevlisi      2   65   40

    Öğretim Görevlisi      3   91   51

    Öğretim Görevlisi      4   91   51

    Okutman         1   35   20

    Okutman         2   40   25

    Okutman         3   60   40

    Okutman         4   70   40

    Okutman         5   86   50

    Okutman         6   90   50

    Araştırma Görevlisi      4   133   50

    Araştırma Görevlisi      5   630   300

    Araştırma Görevlisi      6   660   300

    Araştırma Görevlisi      7   670   300

    Uzman         1   12   6

    Uzman         2   21   8

    Uzman         3   27   8

    Uzman         4   31   10

    Uzman         5   38   12

    Uzman         6   42   15

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   2   -

    Çevirici         3   3   -

    Eğitim - Öğr.Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr.Planlamacısı   2   1   -

    Egitim - Öğr.Planlamacısı   3   1   -

                   4230   1819

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   186   100

    Doçent         1   186   100

    Doçent         2   91   50

    Doçent         3   90   40

    Yardımcı Doçent      3   141   60

    Yardımcı Doçent      4   184   70

    Yardımcı Doçent      5   233   100

    Öğretim Görevlisi      1   40   -

    Öğretim Görevlisi      2   46   -

    Öğretim Görevlisi      3   55   -

    Öğretim Görevlisi      4   70   -

    Okutman         1   40   20

    Okutman         2   45   20

    Okutman         3   45   20

    Okutman         4   50   20

    Okutman         5   60   30

    Okutman         6   60   30

    Okutman         7   70   30

    Araştırma Görevlisi      4   70   40

    Araştırma Görevlisi      5   442   240

    Araştırma Görevlisi      6   510   210

    Araştırma Görevlisi      7   580   300

    Uzman         1   9   4

    Uzman         2   12   6

    Uzman         3   14   7

    Uzman         4   16   8

    Uzman         5   19   9

    Uzman         6   22   10

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   3   1   -

                   3390   1524

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   243   43

    Doçent         1   242   140

    Doçent         2   100   15

    Doçent         3   110   17

    Yardımcı Doçent      3   189   90

    Yardımcı Doçent      4   216   110

    Yardımcı Doçent      5   233   110

    Öğretim Görevlisi      1   70   -

    Öğretim Görevlisi      2   75   -

    Öğretim Görevlisi      3   80   -

    Öğretim Görevlisi      4   90   -

    Okutman         1   40   30

    Okutman         2   48   28

    Okutman         3   54   30

    Okutman         4   58   30

    Okutman         5   60   30

    Okutman         6   62   30

    Okutman         7   64   30

    Araştırma Görevlisi      4   100   50

    Araştırma Görevlisi      5   560   200

    Araştırma Görevlisi      6   640   200

    Araştırma Görevlisi      7   690   200

    Uzman         1   18   8

    Uzman         2   23   10

    Uzman         3   28   10

    Uzman         4   32   12

    Uzman         5   37   10

    Uzman         6   42   10

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   4209   1443

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   223   160

    Doçent         1   223   180

    Doçent         2   105   60

    Doçent         3   110   60

    Yardımcı Doçent      3   197   100

    Yardımcı Doçent      4   230   -

    Yardımcı Doçent      5   247   150

    Öğretim Görevlisi      1   80   20

    Öğretim Görevlisi      2   85   25

    Öğretim Görevlisi      3   90   20

    Öğretim Görevlisi      4   97   17

    Okutman         1   45   30

    Okutman         2   50   30

    Okutman         3   52   30

    Okutman         4   58   30

    Okutman         5   60   30

    Okutman         6   65   25

    Okutman         7   72   30

    Araştırma Görevlisi      4   73   40

    Araştırma Görevlisi      5   470   270

    Araştırma Görevlisi      6   510   310

    Araştırma Görevlisi      7   560   360

    Uzman         1   20   15

    Uzman         2   22   15

    Uzman         3   24   15

    Uzman         4   28   15

    Uzman         5   38   15

    Uzman         6   40   20

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   3879   2072

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   272   -

    Doçent         1   272   80

    Doçent         2   117   14

    Doçent         3   126   16

    Yardımcı Doçent      3   215   115

    Yardımcı Doçent      4   248   140

    Yardımcı Doçent      5   282   140

    Öğretim Görevlisi      1   60   50

    Öğretim Görevlisi      2   70   50

    Öğretim Görevlisi      3   80   60

    Öğretim Görevlisi      4   90   50

    Okutman         1   45   30

    Okutman         2   60   40

    Okutman         3   65   50

    Okutman         4   70   50

    Okutman         5   75   40

    Okutman         6   90   50

    Araştırma Görevlisi      4   108   50

    Araştırma Görevlisi      5   700   300

    Araştırma Görevlisi      6   750   350

    Araştırma Görevlisi      7   800   400

    Uzman         1   20   10

    Uzman         2   23   15

    Uzman         3   32   15

    Uzman         4   40   25

    Uzman         5   40   25

    Uzman         6   60   30

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   2   -

    Çevirici         3   2   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   4817   2195

    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   187   -

    Doçent         1   187   120

    Doçent         2   90   20

    Doçent         3   90   20

    Yardımcı Doçent      3   179   100

    Yardımcı Doçent      4   192   120

    Yardımcı Doçent      5   211   100

    Öğretim Görevlisi      1   40   -

    Öğretim Görevlisi      2   40   -

    Öğretim Görevlisi      3   60   -

    Öğretim Görevlisi      4   60   -

    Okutman         1   20   10

    Okutman         2   25   13

    Okutman         3   35   20

    Okutman         4   49   19

    Okutman         5   50   25

    Araştırma Görevlisi      4   70   50

    Araştırma Görevlisi      5   540   350

    Araştırma Görevlisi      6   550   300

    Araştırma Görevlisi      7   590   300

    Uzman         1   18   10

    Uzman         2   20   10

    Uzman         3   24   14

    Uzman         4   26   16

    Uzman         5   28   15

    Uzman         6   34   14

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   3417   1646

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   66   20

    Doçent         1   64   40

    Doçent         2   25   10

    Doçent         3   24   4

    Yardımcı Doçent      3   43   17

    Yardımcı Doçent      4   55   22

    Yardımcı Doçent      5   55   22

    Öğretim Görevlisi      1   10   -

    Öğretim Görevlisi      2   15   -

    Öğretim Görevlisi      3   20   -

    Öğretim Görevlisi      4   35   -

    Okutman         1   10   5

    Okutman         2   10   4

    Okutman         3   15   7

    Okutman         4   15   7

    Okutman         5   22   8

    Okutman         6   22   8

    Araştırma Görevlisi      4   35   20

    Araştırma Görevlisi      5   165   100

    Araştırma Görevlisi      6   180   100

    Araştırma Görevlisi      7   195   100

    Uzman         1   4   -

    Uzman         2   6   -

    Uzman         3   8   -

    Uzman         4   10   -

    Uzman         5   9   -

    Uzman         6   8   -

    Çevirici         2   1   -

    Çevirici         3   2   1

    Eğitim-Öğr.Planlamacısı   1   1   -

                   1130   495

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   145   80

    Doçent         1   145   90

    Doçent         2   72   50

    Doçent         3   72   40

    Yardımcı Doçent      3   125   80

    Yardımcı Doçent      4   150   100

    Yardımcı Doçent      5   165   100

    Öğretim Görevlisi      1   40   -

    Öğretim Görevlisi      2   50   -

    Öğretim Görevlisi      3   60   -

    Öğretim Görevlisi      4   70   -

    Okutman         1   16   10

    Okutman         2   22   11

    Okutman         3   24   12

    Okutman         4   28   14

    Okutman         5   30   15

    Okutman         6   35   15

    Okutman         7   40   20

    Araştırma Görevlisi      4   50   30

    Araştırma Görevlisi      5   350   200

    Araştırma Görevlisi      6   380   300

    Araştırma Görevlisi      7   420   300

    Uzman         1   10   5

    Uzman         2   15   7

    Uzman         3   18   8

    Uzman         4   20   10

    Uzman         5   20   10

    Uzman         6   24   12

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   3   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   2602   1519

    YILDIZ ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   85   30

    Doçent         1   85   30

    Doçent         2   40   13

    Doçent         3   45   15

    Yardımcı Doçent      3   82   60

    Yardımcı Doçent      4   87   50

    Yardımcı Doçent      5   92   50

    Öğretim Görevlisi      1   20   10

    Öğretim Görevlisi      2   30   15

    Öğretim Görevlisi      3   30   15

    Öğretim Görevlisi      4   30   15

    Okutman         1   10   5

    Okutman         2   12   6

    Okutman         3   14   7

    Okutman         4   16   8

    Okutman         5   18   9

    Okutman         6   20   10

    Okutman         7   25   10

    Araştırma Görevlisi      4   33   20

    Araştırma Görevlisi      5   230   100

    Araştırma Görevlisi      6   250   150

    Araştırma Görevlisi      7   280   150

    Uzman         1   10   5

    Uzman         2   12   6

    Uzman         3   14   7

    Uzman         4   15   8

    Uzman         5   18   8

    Uzman         6   20   10

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

                   1626   822

    MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   52   10

    Doçent         1   52   25

    Doçent         2   22   8

    Doçent         3   28   8

    Yardımcı Doçent      3   47   30

    Yardımcı Doçent      4   51   35

    Yardımcı Doçent      5   58   38

    Öğretim Görevlisi      1   10   -

    Öğretim Görevlisi      2   12   -

    Öğretim Görevlisi      3   20   -

    Öğretim Görevlisi      4   22   -

    Okutman         1   8   5

    Okutman         2   10   6

    Okutman         3   12   8

    Okutman         4   12   8

    Okutman         5   14   10

    Okutman         6   16   10

    Okutman         7   20   10

    Araştırma Görevlisi      4   20   15

    Araştırma Görevlisi      5   120   80

    Araştırma Görevlisi      6   130   90

    Araştırma Görevlisi      7   148   90

    Uzman         1   4   2

    Uzman         2   6   3

    Uzman         3   7   3

    Uzman         4   8   4

    Uzman         5   10   5

    Uzman         6   12   6

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   1   1   -

                   934   509

    EGE ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   150   -

    Doçent         1   150   80

    Doçent         2   70   10

    Doçent         3   71   10

    Yardımcı Doçent      3   125   64

    Yardımcı Doçent      4   147   80

    Yardımcı Doçent      5   163   100

    Öğretim Görevlisi      1   35   20

    Öğretim Görevlisi      2   40   30

    Öğretim Görevli      3   50   30

    Öğretim Görevlisi      4   55   30

    Okutman         1   18   10

    Okutman         2   24   15

    Okutman         3   28   15

    Okutman         4   30   15

    Okutman         5   35   20

    Okutman         6   45   20

    Araştırma Görevlisi      4   60   20

    Araştırma Görevlisi      5   410   150

    Araştırma Görevlisi      6   450   200

    Araştırma Görevlisi      7   520   250

    Uzman         1   12   6

    Uzman         2   14   6

    Uzman         3   18   8

    Uzman         4   21   10

    Uzman         5   25   12

    Uzman         6   30   10

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   2   1

    Çevirici         3   2   1

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   3   1   -

                   2803   1223

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   216   120

    Doçent         1   216   160

    Doçent         2   105   60

    Doçent         3   103   62

    Yardımcı Doçent      3   195   120

    Yardımcı Doçent      4   215   140

    Yardımcı Doçent      5   238   160

    Öğretim Görevlisi      1   67   -

    Öğretim Görevlisi      2   75   -

    Öğretim Görevlisi      3   85   -

    Öğretim Görevlisi      4   95   -

    Okutman         1   40   20

    Okutman         2   60   30

    Okutman         3   70   35

    Okutman         4   80   40

    Okutman         5   50   25

    Okutman         6   50   20

    Okutman         7   56   20

    Araştırma Görevlisi      4   57   17

    Araştırma Görevlisi      5   450   300

    Araştırma Görevlisi      6   450   300

    Araştırma Görevlisi      7   570   400

    Uzman         1   16   10

    Uzman         2   20   15

    Uzman         3   24   15

    Uzman         4   25   15

    Uzman         5   35   25

    Uzman         6   35   25

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   2   1

    Çevirici         3   3   1

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamasıcı   3   1   -

                   3706   2136

    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   106   76

    Doçent         1   106   90

    Doçent         2   50   25

    Doçent         3   54   30

    Yardımcı Doçent      3   97   70

    Yardımcı Doçent      4   107   70

    Yardımcı Doçent      5   116   70

    Öğretim Görevlisi      1   30   15

    Öğretim Görevlisi      2   40   20

    Öğretim Görevlisi      3   40   20

    Öğretim Görevlisi      4   40   20

    Okutman         1   13   6

    Okutman         2   15   7

    Okutman         3   15   7

    Okutman         4   18   9

    Okutman         5   20   10

    Okutman         6   25   12

    Okutman         7   25   14

    Araştırma Görevlisi      4   43   35

    Araştırma Görevlisi      5   245   150

    Araştırma Görevlisi      6   250   200

    Araştırma Görevlisi      7   255   200

    Uzman         1   8   5

    Uzman         2   12   6

    Uzman         3   15   8

    Uzman         4   17   9

    Uzman         5   19   10

    Uzman         6   21   11

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr.Planlamacısı   1   1   -

                   1805   1205

    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   179   100

    Doçent         1   179   100

    Doçent         2   76   15

    Doçent         3   85   40

    Yardımcı Doçent      3   156   100

    Yardımcı Doçent      4   166   110

    Yardımcı Doçent      5   182   120

    Öğretim Görevlisi      1   40   20

    Öğretim Görevlisi      2   45   20

    Öğretim Görevlisi      3   56   20

    Öğretim Görevlisi      4   60   20

    Okutman         1   30   20

    Okutman         2   35   20

    Okutman         3   35   20

    Okutman         4   50   30

    Okutman         5   50   30

    Okutman         6   50   30

    Okutman         7   50   20

    Araştırma Görevlisi      4   50   40

    Araştırma Görevlisi      5   374   220

    Araştırma Görevlisi      6   400   250

    Araştırma Görevlisi      7   450   300

    Uzman         1   14   10

    Uzman         2   16   10

    Uzman         3   17   10

    Uzman         4   20   10

    Uzman         5   21   11

    Uzman         6   22   12

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   3   1   -

                   2912   1708

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   133   75

    Doçent         1   133   70

    Doçent         2   62   40

    Doçent         3   68   40

    Yardımcı Doçent      3   128   80

    Yardımcı Doçent      4   142   85

    Yardımcı Doçent      5   124   80

    Öğretim Görevlisi      1   25   10

    Öğretim Görevlisi      2   35   10

    Öğretim Görevlisi      3   70   10

    Öğretim Görevlisi      4   60   5

    Okutman         1   20   15

    Okutman         2   30   20

    Okutman         3   30   20

    Okutman         4   40   30

    Okutman         5   35   20

    Okutman         5   35   20

    Araştırma Görevlisi      4   50   30

    Araştırma Görevlisi      5   280   200

    Araştırma Görevlisi      6   290   200

    Araştırma Görevlisi      7   300   200

    Uzman         1   6   3

    Uzman         2   6   3

    Uzman         3   12   6

    Uzman         4   20   10

    Uzman         5   26   13

    Uzman         6   28   14

    Çevirici         1   1   1

    Çevirici         2   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   1

                   2193   1311

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   148   110

    Doçent         1   148   110

    Doçent         2   70   40

    Doçent         3   70   40

    Yardımcı Doçent      3   131   100

    Yardımcı Doçent      4   149   100

    Yardımcı Doçent      5   158   100

    Öğretim Görevlisi      1   40   -

    Öğretim Görevlisi      2   45   -

    Öğretim Görevlisi      3   50   -

    Öğretim Görevlisi      4   60   -

    Okutman         1   20   15

    Okutman         2   22   15

    Okutman         3   24   15

    Okutman         4   27   17

    Okutman         5   29   17

    Okutman         6   35   20

    Okutman         7   36   20

    Araştırma Görevlisi      4   50   40

    Araştırma Görevlisi      5   320   250

    Araştırma Görevlisi      6   320   250

    Araştırma Görevlisi      7   350   250

    Uzman         1   12   10

    Uzman         2   15   10

    Uzman         3   18   10

    Uzman         4   22   12

    Uzman         5   26   18

    Uzman         6   36   20

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

                   2434   1589

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   101   65

    Doçent         1   101   80

    Doçent         2   49   25

    Doçent         3   50   25

    Yardımcı Doçent      3   90   60

    Yardımcı Doçent      4   102   60

    Yardımcı Doçent      5   106   60

    Öğretim Görevlisi      1   18   6

    Öğretim Görevlisi      2   24   10

    Öğretim Görevlisi      3   29   10

    Öğretim Görevlisi      4   33   10

    Okutman         1   8   5

    Okutman         2   16   10

    Okutman         3   20   12

    Okutman         4   22   12

    Okutman         5   12   7

    Okutman         6   12   7

    Okutman         7   10   5

    Araştırma Görevlisi      4   80   60

    Araştırma Görevlisi      5   190   130

    Araştırma Görevlisi      6   200   150

    Araştırma Görevlisi      7   200   150

    Uzman         1   6   3

    Uzman         2   10   6

    Uzman         3   15   8

    Uzman         4   24   14

    Uzman         5   14   7

    Uzman         6   11   6

    Çevirici         1   1   1

    Çevirici         2   1   1

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

                   1557   1005

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   110   80

    Doçent         1   110   80

    Doçent         2   53   30

    Doçent         3   53   30

    Yardımcı Doçent      3   94   55

    Yardımcı Doçent      4   110   60

    Yardımcı Doçent      5   118   70

    Öğretim Görevlisi      1   21   11

    Öğretim Görevlisi      2   24   12

    Öğretim Görevlisi      3   30   15

    Öğretim Görevlisi      4   30   15

    Okutman         1   14   10

    Okutman         2   16   10

    Okutman         3   18   10

    Okutman         4   20   12

    Okutman         5   24   12

    Okutman         6   26   13

    Okutman         7   28   15

    Araştırma Görevlisi      4   29   14

    Araştırma Görevlisi      5   220   150

    Araştırma Görevlisi      6   240   150

    Araştırma Görevlisi      7   260   160

    Uzman         1   12   6

    Uzman         2   14   7

    Uzman         3   15   8

    Uzman         4   17   7

    Uzman         5   18   8

    Uzman         6   18   8

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   1746   1068

    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   83   60

    Doçent         1   83   60

    Doçent         2   34   20

    Doçent         3   39   20

    Yardımcı Doçent      3   71   50

    Yardımcı Doçent      4   80   60

    Yardımcı Doçent      5   85   60

    Ögretim Görevlisi      1   15   10

    Öğretim Görevlisi      2   25   15

    Öğretim Görevlisi      3   30   15

    Öğretim Görevlisi      4   35   20

    Okutman         1   9   6

    Okutman         2   10   7

    Okutman         3   14   8

    Okutman         4   14   9

    Okutman         5   15   7

    Okutman         6   16   7

    Okutman         7   16   7

    Araştırma Görevlisi      4   61   40

    Araştırma Görevlisi      5   180   120

    Araştırma Görevlisi      6   190   120

    Araştırma Görevlisi      7   210   100

    Uzman         1   7   3

    Uzman         2   8   4

    Uzman         3   10   5

    Uzman         4   15   6

    Uzman         5   15   7

    Uzman         6   15   7

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   1388   853

    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   146   73

    Doçent         1   146   90

    Doçent         2   68   38

    Doçent         3   74   40

    Yardımcı Doçent      3   132   80

    Yardımcı Doçent      4   143   90

    Yardımcı Doçent      5   163   100

    Öğretim Görevlisi      1   25   15

    Öğretim Görevlisi      2   36   20

    Öğretim Görevlisi      3   55   40

    Öğretim Görevlisi      4   65   40

    Okutman         1   20   10

    Okutman         2   25   15

    Okutman         2   35   20

    Okutman         4   40   30

    Okutman         5   50   30

    Okutman         6   55   30

    Araştırma Görevlisi      4   50   40

    Araştırma Görevlisi      5   260   140

    Araştırma Görevlisi      6   280   150

    Araştırma Görevlisi      7   290   160

    Uzman         1   10   5

    Uzman         2   13   6

    Uzman         3   14   10

    Uzman         4   20   10

    Uzman         5   25   10

    Uzman         6   30   15

    Çevirici         2   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   1

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   3   1   -

                   2274   1308

    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   100   60

    Doçent         1   100   60

    Doçent         2   46   25

    Doçent         3   52   30

    Yardımcı Doçent      3   89   60

    Yardımcı Doçent      4   100   70

    Yardımcı Doçent      5   110   70

    Öğretim Görevlisi      1   25   15

    Öğretim Görevlisi      2   30   15

    Öğretim Görevlisi      3   45   25

    Öğretim Görevlisi      4   54   30

    Okutman         1   14   10

    Okutman         2   15   10

    Okutman         3   20   15

    Okutman         4   25   15

    Okutman         5   30   15

    Okutman         6   30   15

    Araştırma Görevlisi      4   30   20

    Araştırma Görevlisi      5   200   120

    Araştırma Görevlisi      6   240   150

    Araştırma Görevlisi      7   250   180

    Uzman         1   7   4

    Uzman         2   9   5

    Uzman         3   10   5

    Uzman         4   14   10

    Uzman         5   15   10

    Uzman         6   20   15

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

                   1683   1059

    KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   150   100

    Doçent         1   150   100

    Doçent         2   75   45

    Doçent         3   74   40

    Yardımcı Doçent      3   142   100

    Yardımcı Doçent      4   150   100

    Yardımcı Doçent      5   165   100

    Öğretim Görevlisi      1   40   20

    Öğretim Görevlisi      2   45   20

    Öğretim Görevlisi      3   50   20

    Öğretim Görevlisi      4   60   20

    Okutman         1   20   15

    Okutman         2   30   20

    Okutman         3   40   25

    Okutman         4   45   25

    Okutman         5   55   30

    Araştırma Görevlisi      4   57   35

    Araştırma Görevlisi      5   330   200

    Araştırma Görevlisi      6   380   280

    Araştırma Görevlisi      7   400   300

    Uzman         1   10   5

    Uzman         2   15   10

    Uzman         3   20   10

    Uzman         4   25   15

    Uzman         5   30   20

    Uzman         6   40   30

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   1   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   3   1   -

                   2602   1685

    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   155   90

    Doçent         1   155   66

    Doçent         2   62   40

    Doçent         3   75   40

    Yardımcı Doçent      3   131   70

    Yardımcı Doçent      4   143   90

    Yardımcı Doçent      5   169   90

    Öğretim Görevlisi      1   40   10

    Öğretim Görevlisi      2   50   10

    Öğretim Görevlisi      3   62   10

    Öğretim Görevlisi      4   62   10

    Okutman         1   25   15

    Okutman         2   30   20

    Okutman         3   36   20

    Okutman         4   45   25

    Okutman         5   50   30

    Okutman         6   50   30

    Araştırma Görevlisi      4   50   30

    Araştırma Görevlisi      5   340   200

    Araştırma Görevlisi      6   370   200

    Araştırma Görevlisi      7   387   200

    Uzman         1   25   10

    Uzman         2   30   15

    Uzman         3   35   20

    Uzman         4   40   25

    Uzman         5   50   35

    Uzman         6   56   40

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         2   2   1

    Çevirici         3   2   1

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   3   1   -

                   2730   1443

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   57   40

    Doçent         1   57   40

    Doçent         2   29   15

    Doçent         3   28   15

    Yardımcı Doçent      3   55   40

    Yardımcı Doçent      4   59   40

    Yardımcı Doçent      5   59   40

    Öğretim Görevlisi      1   15   9

    Öğretim Görevlisi      2   17   8

    Öğretim Görevlisi      3   21   10

    Öğretim Görevlisi      4   25   12

    Okutman         1   10   5

    Okutman         2   11   5

    Okutman         3   13   7

    Okutman         4   15   8

    Okutman         5   18   7

    Okutman         6   18   8

    Okutman         7   20   8

    Araştırma Görevlisi      4   15   10

    Araştırma Görevlisi      5   120   70

    Araştırma Görevlisi      6   130   80

    Araştırma Görevlisi      7   140   90

    Uzman         1   4   2

    Uzman         2   4   2

    Uzman         3   5   3

    Uzman         4   5   3

    Uzman         5   6   3

    Uzman         6   6   3

    Çevirici         1   -   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   1   1   1

                   965   584

    (Ek liste: 19/12/2008-5826 S.K./2.mad) (1) SAYILI LİSTE

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

       KURUMU   : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

       TEŞKİLATI   : MERKEZ

       UNVANI   DERECESİ   KADRO ADEDİ

       Profesör   1   38

       Doçent   1   11

       Doçent   2   16

       Doçent   3   16

       Yardımcı Doçent   3   21

       Yardımcı Doçent   4   25

       Yardımcı Doçent   5   38

       Öğretim Görevlisi   1   6

       Öğretim Görevlisi   2   11

       Öğretim Görevlisi   3   13

       Öğretim Görevlisi   4   16

       Öğretim Görevlisi   5   16

       Öğretim Görevlisi   6   11

       Araştırma Görevlisi   4   8

       Araştırma Görevlisi   5   5

       Araştırma Görevlisi   6   5

       Araştırma Görevlisi   7   10

       Uzman   1   3

       Uzman   2   2

       Uzman   3   2

       Uzman   4   2

       Uzman   5   4

       Uzman   6   4

       TOPLAM      283

    FlRAT ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   114   80

    Doçent         1   114   90

    Doçent         2   55   25

    Doçent         3   54   25

    Yardımcı Doçent      3   106   70

    Yardımcı Doçent      4   109   70

    Yardımcı Doçent      5   113   70

    Öğretim Görevlisi      1   25   15

    Öğretim Görevlisi      2   30   20

    Öğretim Görevlisi      3   35   20

    Öğretim Görevlisi      4   35   20

    Okutman         1   11   8

    Okutman         2   13   10

    Okutman         3   15   10

    Okutman         4   17   10

    Okutman         5   19   10

    Okutman         6   21   6

    Okutman         7   24   5

    Araştırma Görevlisi      4   30   20

    Araştırma Görevlisi      5   250   200

    Araştırma Görevlisi      6   270   170

    Araştırma Görevlisi      7   300   200

    Uzman         1   9   7

    Uzman         2   11   9

    Uzman         3   12   10

    Uzman         4   14   10

    Uzman         5   16   8

    Uzman         6   19   5

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   1844   1203

    DİCLE ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   133   90

    Doçent         1   133   90

    Doçent         2   60   30

    Doçent         3   70   40

    Yardımcı Doçent      3   117   80

    Yardımcı Doçent      4   131   90

    Yardımcı Doçent      5   147   90

    Öğretim Görevlisi      1   20   10

    Öğretim Görevlisi      2   40   15

    Öğretim Görevlisi      3   60   25

    Öğretim Görevlisi      4   64   34

    Okutman         1   20   15

    Okutman         2   30   20

    Okutman         3   35   20

    Okutman         4   45   25

    Okutman         5   60   30

    Araştırma Görevlisi      4   50   30

    Araştırma Görevlisi      5   312   200

    Araştırma Görevlisi      6   320   200

    Araştırma Görevlisi      7   300   150

    Uzman         1   10   5

    Uzman         2   12   6

    Uzman         3   15   8

    Uzman         4   18   8

    Uzman         5   20   10

    Uzman         6   30   15

    Çevirici         3   1   -

    Çevirici         4   2   -

    Eğitim-Öğr. Planlamacısı   2   1   -

                   2256   1336

    YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

              (1) Sayılı    (2) Sayılı

              Cetvel   Cetvel

    Kadro Unvanı    Derece   Adet   Adet

    --------------- ------   -----   -----

    Profesör         1   55   25

    Doçent         1   55   40

    Doçent         2   22   10

    Doçent         3   26   10

    Yardımcı Doçent      3   47   25

    Yardımcı Doçent      4   54   30

    Yardımcı Doçent      5   57   30

    Öğretim Görevlisi      1   14   7

    Öğretim Görevlisi      2   16   8

    Öğretim Görevlisi      3   19   9

    Öğretim Görevlisi      4   21   10

    Okutman         1   5   3

    Okutman         2   5   3

    Okutman         3   6   3

    Okutman         4   6   3

    Okutman         5   10   5

    Okutman         6   15   5

    Okutman         7   18   5

    Araştırma Görevlisi      4   18   15

    Araştırma Görevlisi      5   125   60

    Araştırma Görevlisi      6   145   60

    Araştırma Görevlisi      7   180   80

    Uzman         1   6   4

    Uzman         2   6   4

    Uzman         3   7   3

    Uzman         4   7   3

    Uzman         5   10   5

    Uzman         6   10   5

    Çevirici         1   1   -

    Çevirici         3   1   -

    Eğitim - Öğr. Planlamacısı   1   1   -

                   968   470

    (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   100   20

    Doçent   1   90   20

    Doçent   2   50   15

    Doçent   3   50   15

    Yardımcı Doçent   3   90   30

    Yardımcı Doçent   4   70   20

    Yardımcı Doçent   5   70   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   60   10

    Araştırma Görevlisi   5   70   20

    Araştırma Görevlisi   6   70   30

    Araştırma Görevlisi   7   80   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      1100   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: UŞAK ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: RİZE ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   105   75

    Doçent   1   75   25

    Doçent   2   50   20

    Doçent   3   50   20

    Yardımcı Doçent   3   75   36

    Yardımcı Doçent   4   75   26

    Yardımcı Doçent   5   63   26

    Öğretim Görevlisi   1   75   26

    Öğretim Görevlisi   2   43   13

    Öğretim Görevlisi   3   43   13

    Öğretim Görevlisi   4   37   6

    Öğretim Görevlisi   5   27   6

    Öğretim Görevlisi   6   12   

    Okutman   1   30   19

    Okutman   2   27   13

    Okutman   3   29   13

    Okutman   4   12   6

    Okutman   5   12   6

    Okutman   6   6   

    Okutman   7   6   

    Araştırma Görevlisi   4   56   12

    Araştırma Görevlisi   5   64   26

    Araştırma Görevlisi   6   66   37

    Araştırma Görevlisi   7   75   50

    Uzman   1   7   3

    Uzman   2   7   3

    Uzman   3   7   3

    Uzman   4   5   

    Uzman   5   6   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      1147   483

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   105   75

    Doçent   1   75   25

    Doçent   2   50   20

    Doçent   3   50   20

    Yardımcı Doçent   3   75   36

    Yardımcı Doçent   4   75   26

    Yardımcı Doçent   5   63   26

    Öğretim Görevlisi   1   75   26

    Öğretim Görevlisi   2   43   13

    Öğretim Görevlisi   3   43   13

    Öğretim Görevlisi   4   37   6

    Öğretim Görevlisi   5   27   6

    Öğretim Görevlisi   6   12   

    Okutman   1   30   19

    Okutman   2   27   13

    Okutman   3   29   13

    Okutman   4   12   6

    Okutman   5   12   6

    Okutman   6   6   

    Okutman   7   6   

    Araştırma Görevlisi   4   56   12

    Araştırma Görevlisi   5   64   26

    Araştırma Görevlisi   6   66   37

    Araştırma Görevlisi   7   75   50

    Uzman   1   7   3

    Uzman   2   7   3

    Uzman   3   7   3

    Uzman   4   5   

    Uzman   5   6   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      1147   483

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   105   75

    Doçent   1   75   25

    Doçent   2   50   20

    Doçent   3   50   20

    Yardımcı Doçent   3   75   36

    Yardımcı Doçent   4   75   26

    Yardımcı Doçent   5   63   26

    Öğretim Görevlisi   1   75   26

    Öğretim Görevlisi   2   43   13

    Öğretim Görevlisi   3   43   13

    Öğretim Görevlisi   4   37   6

    Öğretim Görevlisi   5   27   6

    Öğretim Görevlisi   6   12   

    Okutman   1   30   19

    Okutman   2   27   13

    Okutman   3   29   13

    Okutman   4   12   6

    Okutman   5   12   6

    Okutman   6   6   

    Okutman   7   6   

    Araştırma Görevlisi   4   56   12

    Araştırma Görevlisi   5   64   26

    Araştırma Görevlisi   6   66   37

    Araştırma Görevlisi   7   75   50

    Uzman   1   7   3

    Uzman   2   7   3

    Uzman   3   7   3

    Uzman   4   5   

    Uzman   5   6   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      1147   483

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: ORDU ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   105   75

    Doçent   1   75   25

    Doçent   2   50   20

    Doçent   3   50   20

    Yardımcı Doçent   3   75   36

    Yardımcı Doçent   4   75   26

    Yardımcı Doçent   5   63   26

    Öğretim Görevlisi   1   75   26

    Öğretim Görevlisi   2   43   13

    Öğretim Görevlisi   3   43   13

    Öğretim Görevlisi   4   37   6

    Öğretim Görevlisi   5   27   6

    Öğretim Görevlisi   6   12   

    Okutman   1   30   19

    Okutman   2   27   13

    Okutman   3   29   13

    Okutman   4   12   6

    Okutman   5   12   6

    Okutman   6   6   

    Okutman   7   6   

    Araştırma Görevlisi   4   56   12

    Araştırma Görevlisi   5   64   26

    Araştırma Görevlisi   6   66   37

    Araştırma Görevlisi   7   75   50

    Uzman   1   7   3

    Uzman   2   7   3

    Uzman   3   7   3

    Uzman   4   5   

    Uzman   5   6   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      1147   483

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR (Ek: 02/09/1983-78 S.KHK/Ek 6.mad)

    KURUMU: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    UNVANI   DERECESİ   I SAYILI   II SAYILI

    Profesör   1   80   20

    Doçent   1   60   20

    Doçent   2   40   15

    Doçent   3   40   15

    Yardımcı Doçent   3   60   30

    Yardımcı Doçent   4   60   20

    Yardımcı Doçent   5   50   20

    Öğretim Görevlisi   1   60   20

    Öğretim Görevlisi   2   35   10

    Öğretim Görevlisi   3   35   10

    Öğretim Görevlisi   4   30   5

    Öğretim Görevlisi   5   20   5

    Öğretim Görevlisi   6   10   

    Okutman   1   25   15

    Okutman   2   20   10

    Okutman   3   15   10

    Okutman   4   10   5

    Okutman   5   10   5

    Okutman   6   5   

    Okutman   7   5   

    Araştırma Görevlisi   4   45   10

    Araştırma Görevlisi   5   50   20

    Araştırma Görevlisi   6   55   30

    Araştırma Görevlisi   7   60   40

    Uzman   1   3   

    Uzman   2   3   

    Uzman   3   3   

    Uzman   4   4   

    Uzman   5   5   

    Çevirici   1   1

    Eğitim Öğretim Planlamacısı   1   1

    TOPLAM      900   335

    Mevzuat Kanunlar