YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 07/10/1983 - 124

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982 - 2680

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 21/11/1983 - 18228

    BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM

    AMAÇ :

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları düzenlemektir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve bağlı kuruluşlarla Yükseköğretim Kurumlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51 inci maddesine göre kurulan idare teşkilatını kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İDARİ TEŞKİLATI

    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İDARİ TEŞKİLATI :

    Madde 3 - Yükseköğretim İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

    a) Özel Kalem Müdürlüğü,

    b) Genel Sekreterlik,

    c) Eğitim, Öğretim Daire Başkanlığı,

    d) Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

    e) Komptrolörlük Daire Başkanlığı,

    f) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

    g) Bilgi işlem Merkezi Daire Başkanlığı,

    h) İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı,

    i) Hukuk Müşavirliği,

    j) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İDARİ TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ :

    Madde 4 - Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır :

    a) Yükseköğretim Kurulu Başkanının yazışmalarını yürütmek,

    b) Yükseköğretim Kurulu Başkanının her türlü protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

    c) Yükseköğretim Kurulu Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

    GENEL SEKRETERLİK :

    Madde 5 - 1. Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile ençok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

    2. Genel Sekreter, Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Yükseköğretim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

    3. Genel Sekreterin, Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatının başı olarak yerine getireceği görevler dışında, kendisi veya kendisine bağlı birimler aracılığı ile yapacağı görevler şunlardır :

    a) Yükseköğretim Kurulunun yerli ve yabancı basınla ilişkilerini düzenlemek; öğrenci, öğretim üyesi, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler kurmak.

    b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

    c) Yükseköğretim Kurulu toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevini yapmak,

    d) Yükseköğretim Kurulu teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Kurul Başkanına öneride bulunmak,

    e) Yükseköğretim Kurulu kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak,

    f) Başkanlıkça hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını, yoklama cetvellerinin muhafazasını sağlamak,

    g) Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve Üniversitelere duyurulmasını sağlamak,

    h) Yükseköğretim Kurulunun destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

    i) Kanunla ve diğer mevzuatla veya Kurul Başkanınca verilen görevleri yapmak.

    EĞİTİM ÖĞRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI :

    Madde 6 - Eğitim ve öğretim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) Yükseköğretim Kurulunun eğitim ve öğretimle ilgili görevlerine ilişkin her türlü hizmetlerini yürütmek,

    b) Yükseköğretimin eğitim ve öğretim programlarını izlemek, geliştirmek ve bunlarla ilgili araştırmalar yapmak.

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI :

    Madde 7 - Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) Kalkınma planları ve yükseköğretim planları doğrultusunda, üniversitelere ayrılan bilimsel araştırma kaynaklarının en verimli biçimde ve amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak önerileri hazırlamak, uygulamaları izlemek,

    b) Kalkınma plan ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu ve birimlerinin ana görevlerine ilişkin politikaları oluşturmak ilgili çalışmalar yapmak,

    c) plan ve programları hazırlamak, uygulamayı izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, karşılaşılan güçlükleri giderici önlemleri saptayarak Kurul Başkanlığına sunmak,

    d) Plan ve yıllık programlarla ilgili araştırmalar yapmak, istatistik verileri toplayıp değerlendirmek,

    e) Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında, kanunlarla belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda sürekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.

    KOMPTROLÖRLÜK DAİRE BAŞKANLIĞI :

    Madde 8 - Komptrolörlük aşağıdaki görevleri yürütür :

    a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelere ait bütçe tasarılarını, plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

    b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.

    YAYIN VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI :

    Madde 9 - Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,

    b) Kitap ve Dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak, bunların mikrofilm, film, video, banta geçirilmesini ve ciltlenmesini ve kataloglanmasını yaptırmak,

    c) Gerekli her türlü film, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,

    d) Kütüphane hizmetlerini yükseköğretim kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara sunmak.

    BİLGİ İŞLEM MERKEZİ DAİRE BAŞKANLIĞI :

    Madde 10 - Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,

    b) Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,

    c) Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,

    d) Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.

    İNŞAAT, BAKIM, ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI :

    Madde 11 - İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) Yükseköğretim Kurulunca gerçekleştirilecek her türlü inşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek,

    b) Üniversitelerce yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmeleri değerlendirmek.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ :

    Madde 12 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

    a) Yükseköğretim Kurulunun hukuki konularda danışmanlığını yapmak,

    b) Kurulun ilgili olduğu davaları takip etmek,

    c) Kurul Başkanınca verilecek benzer diğer görevleri yapmak.

    DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI :

    Madde 13 - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) Yükseköğretim Kurulunun tüm personel ve sosyal hizmetlerini görmek,

    b) Bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak,

    c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yapmak,

    d) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yerine getirmek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

    YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU :

    Madde 14 - 1. Yükseköğretim Denetleme Kurulu İdari Teşkilatı ve sekreterin yönetiminde Kurul Sekreterliği bürosundan oluşur.

    2. Kurul Sekreterliği bürosu, Kurul Başkanınca verilecek yazışma, evrak ve benzeri görevleri yapar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

    ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ İDARİ TEŞKİLATI :

    Madde 15 - (Mülga madde: 17/02/2011 - 6114 S.K./11.md.)

    GENEL SEKRETERLİK :

    Madde 16 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanına karşı sorumlu ve İdari Teşkilatın başı olan Genel Sekreterin görevleri şunlardır :

    a) Merkezin tümünü ilgilendiren ve Merkezin yönetim birim, bölüm ve bürolarındaki işlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre yapılmasını sağlamak,

    b) Genel Sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini denetlemek,

    c) Başkanın yazışmalarını yürütmek,

    d) Başkanın her türlü protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

    e) Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

    BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ :

    Madde 17 - Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

    a) Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme işleri için yapılan değerlendirme, sıralama, seçme ve yerleştirme işlemlerini tasarlamak, düzenlemek, uygulamak,

    b) Öğrenci seçme ve yerleştirme işleriyle ilgili istatistik çözümleme ve araştırmaları gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgi işlem hizmetlerini sağlamak,

    c) Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak.

    ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 18 - Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme kararlarına temel olacak araştırma projelerini hazırlamak uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek; veya bu tür araştırma projelerini yaptırmak veya desteklemek,

    b) Araştırma projeleri ile ilgisi olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve araştırma sonuçları ile ilgili eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,

    c) Öğrenci seçme ve yerleştirme işleri ve sınavları için kullanılacak testleri ve benzeri ölçme araçlarını hazırlamak,

    d) Hazırlanan testlerin ve ölçme araçlarının geçerlilik ve güvenirliklerini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

    e) Ortaokul, lise ve önlisans düzeyinde başarı testleri ve değişik amaçlara yönelik yeterlik testleri hazırlamak,

    f) Bu testleri geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile ilgili eğitim ve yayın çalışmaları yapmak,

    g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    SINAV HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 19 - Sınav Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme işleri için adayların başvurma işlemlerini, sınav organizasyon ve uygulama hizmetlerini yürütmek,

    b) Belgelerin arşivlenmesi ve mikrofilme alınması işlerini yerine getirmek, c) Adaylarla ilgili her türlü yazışmayı yapmak.

    KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 20 - Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Kütüphanecilik işlerini yürütmek,

    b) Sınavlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, korumak; gerektiğinde kullananların hizmetine sunmak.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

    Madde 21 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin hukuki konularda danışmanlığını yapmak,

    b) Merkezin ilgili olduğu davaları takip etmek.

    PLANLAMA VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 22 - Planlama ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Merkezin idari ve mali konulardaki hizmetlerini görmek,

    b) Merkezin tahmini bütçesini hazırlamak,

    c) Kesinleşen bütçeyi uygulamak,

    d) Satınalma yönetmeliği gereklerini yerine getirmek.

    DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 23 - Destek Hizmetler Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

    a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi personelinin özlük haklarıyla ilgili işlemlerini yürütmek,

    b) Merkezin onarım, bakım ve benzeri tüm teknik hizmetlerini yapmak,

    c) Merkezin sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrol işlerini yapmak,

    d) Basım ve grafik işleri ile yazı ve teksir hizmetlerini yerine getirmek,

    e) Aydınlatma, ısıtma ve temizlik işleriyle benzeri diğer işleri yapmak,

    f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    FON SAYMANLIĞI:

    Madde 24 - (Mülga madde: 17/02/2011 - 6114 S.K./11.md.)

    ALTINCI BÖLÜM: ÜNİVERSİTELERARASI KURUL İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

    GENEL SEKRETERLİK:

    Madde 25 - 1. Genel Sekreterlik bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısı, Hukuk Müşaviri, ihtiyaç duyulan uzman ve büro personelinden oluşur.

    2. Genel Sekreter ve kendisine bağlı Hukuk Müşaviri ve birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Üniversitelerarası Kurulda çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini ve hizmetiçi eğitimlerini sağlamak,

    b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

    c) Üniversitelerarası Kurul toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak,

    d) Sekreterlik bürosunda görevlendirilecek personel hakkında, Kurul Başkanına öneride bulunmak,

    e) Kurul kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak,

    f) Başkanlıkça hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını yoklama cetvellerinin muhafazasını sağlamak,

    g) Kurul kararlarının üniversitelere ve ilgililere duyurulmasını sağlamak,

    h) Üniversitelerarası Kurulun her türlü yönetim hizmetlerini ve ihtiyaçlarını sağlamak,

    i) Kanunla ve diğer mevzuatla veya Kurul Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak,

    j) Kurulun hukuki sorunlarının çözümünü sağlamak,

    k) Kurulca istenecek kanun ve tüzük taslaklarıyla, yönetmeliklerini hazırlamak,

    l) Kurula hukuki danışmanlık yapmak.

    YEDİNCİ BÖLÜM: YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

    ÜNİVERSİTE İDARİ TEŞKİLATI:

    Madde 26 - Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

    a) Genel Sekreterlik,

    b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

    c) Personel Daire Başkanlığı,

    d) Komptrolörlük Daire Başkanlığı,

    e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

    f) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

    g) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

    h) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

    i) Hukuk Müşavirliği,

    j) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

    k) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü.

    GENEL SEKRETERLİK:

    Madde 27 - 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

    2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

    3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

    a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

    b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

    c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

    d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,

    e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

    f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

    g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

    h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 28 - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

    b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

    PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 29 - Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

    b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

    c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KOMPTORLÖRLÜK DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 30 - Komptrolörlük, aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

    b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

    c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

    d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

    ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 31 - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

    b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

    c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

    SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 32 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

    c) Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

    KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 33 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

    b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

    c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

    BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 34 - Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

    b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 35 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

    b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,

    c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

    DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:

    Madde 36 - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

    c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,

    d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

    e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

    ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ :

    Madde 37 - Hastane bulunan üniversitelerde, Hastane Başmüdürlüğünün görevleri şunlardır:

    Hastanenin düzenli işlemesini ve iyi hizmet vermesini, kayıtların düzgün tutulmasını ve benzeri hizmetlerin görülmesini sağlamak.

    FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ:

    Madde 38 - Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür.

    Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve yüksekokullar ile, üniversite rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokullarda idari yapı aşağıdaki şekilde düzenlenir.

    a) Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri

    1. Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, persenel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur.

    2. Bir fakültede 1 inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

    3. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

    b) Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri

    1. Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur.

    2. Bir yüksekokulda, 1'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

    3. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

    ENSTİTÜ İDARİ TEŞKİLATI GÖREVLERİ:

    Madde 39 - 1. Enstitü idari teşkilatı, enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur.

    2. Bir enstitüde, 1'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

    3. Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

    BÖLÜM İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ:

    Madde 40 - 1. Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur.

    2. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir.

    İKİNCİ KISIM: KADROLAR VE SON HÜKÜMLER

    TAHSİS EDİLEN KADROLAR:

    Madde 41 - Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatının, 657 sayılı Kanuna tabi personeline ait kadroları, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve ilgili kurumlara tahsis edilmiştir.

    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelere tahsis edilen kadroların, Üniversitelere bağlı birimler arasında dağılımı rektörler tarafından yapılır ve Yükseköğretim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

    SAKLI KADROLAR:

    Madde 42 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilenler saklı olup, hizmet kapasitelerindeki artışa paralel olarak ilgili yükseköğretim kurumunun talebi Yükseköğretim Kurulu'nun teklifi ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin uygun görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu'nca serbest bırakılır.

    EK GÖSTERGELER:

    Madde 43 - 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı Genel İdari Hizmetleri Sınıfının 1 ve 2 nci derecelerine dahil görevler için tesbit edilen ek gösterge rakamları ekli (II) sayılı listede gösterilmiştir.

    İPTAL EDİLEN KADROLAR:

    Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ve Özel Kanunlar ile Bütçe Kanunları hükümleri uyarınca ihdas ve değişiklik yoluyla bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan 657 sayılı Kanun kapsamına giren personel kadroları iptal edilmiştir.

    AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN YARARLANMA:

    Madde 45 - Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının hukuk müşavirliği ve avukatlık kadrolarında bulunan ve fiilen bu görevleri yürütenlerle hukuk servisinden çalışan diğer personeli, mahkemeler ve icra dairelerince hükmolunup tahsil olunan avukatlık ücretlerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 146 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yararlanırlar.

    YÖNETMELİK:

    Madde 46 - Yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı, görevleri ve çalışma esasları, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    GEÇİCİ MADDE:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle, kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar; yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü özlük hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 2 - Yükseköğretim üst kuruluşları yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre, yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları, idari teşkilatlarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 47 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 48 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar