DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984 - 217

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 02/12/1983 - 2967

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 18/06/1984 - 18435

    BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, GÖREV TEŞKİLAT

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için; Devlet Personel rejiminin temel ilke ve politikasının, Devletin ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkilerinin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışacak memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin; memleketin kültür, sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda görülecek aksaklıkların giderilmesi mevzuatın değişen şartlara göre geliştirilmesi, Kamu personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve bu konulardaki uygulamanın takip ve denetlenmesi; kullanılan idari usul ve Metodların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli bütün mevzuat çalışmalarının ilmi ve tarafsızlık esaslarına göre yürütülmesinde görevli ve yetkili olmak üzere Başbakana bağlı Devlet Personel Başkanlığı'nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

    Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

    a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

    b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

    c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

    d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikleri bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

    e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

    Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.

    GÖREV:

    Madde 3 - Devlet Personel Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

    a) Kamu personelinin hukuki ve mali statüsünün ve uygulanmasının esaslarını tespit etmek, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yapmak, gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer idari metinleri hazırlamak,

    b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,

    c) Personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan ve Başkanlığa sunulan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve tekliflerini incelemek, bunları görüş ve teklifleriyle birlikte Başbakanlığa sunmak,

    d) Personel idari usul ve esaslarla ilgili konulardaki uygulamaları takip ve değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından raporlar ve teklifler istemek, gerektiğinde toplantılar düzenlemek değerlendirme sonuçlarına göre alınacak tedbirleri teklif etmek, bu alanda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,

    e) Kadro ve ünvan standardizasyonu, iş analizleri de dahil olmak üzere görev alanına giren konularda gerekli her türlü araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak, Personel rejimleri arasında uyum ve denge sağlamak, bu konularda gerekli ilke ve esasları tesbit etmek,

    f) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak,

    g) Personel mevzuatı ve teşkilatlanma ile ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşlarında değişik uygulamaları önleyecek ve uygulama birliğini sağlıyacak tedbirleri tesbit etmek ve uygulamayı izlemek,

    h) Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması ve uygulamasına yardımcı olmak ve her kademede görevli personelin hizmet içinde eğitilmesi ve yetiştirilmesi ile ileriki kadrolara hazırlanmalarını sağlamak üzere gerekli eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve bunların takip ve değerlendirilmesine ait esasları düzenlemek ve bu alandaki uygulamaları denetlemek,

    ı) Hizmet öncesi Eğitim Kurumlarının Müfredat Programlarına, Kamu görevlerinin gerektirdiği niteliklerin ve bilgi ve alışkanlıklarının kazandırılmasına yararlı konuların yansıması için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak,

    k) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil kurumların görevlerinde, görevlerin bölünüşünde, teşkilatında, metotlarında ve mevzuatında ortaya çıkacak aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalışmalar yapmak ve bu amaçla hazırlanacak tasarı ve teklifler ile yeniden kurulacak kurumların teşkilat ve görevleri hakkında görüş vermek,

    l) Personel rejiminin esaslarını tesbit etmek, Devlet Personel Politikasının tesbitinde ve uygulanmasında Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,

    m) Kamu Personeline ait hukuki ve mali statülerin esasları ile, insangücü istihdam planına ait ilke ve teklifleri tesbit ederek Bakanlar Kuruluna sunmak,

    n) (Ek bent: 11/10/2011-KHK/662/18.md.) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde, kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidererek uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak, kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında yürütülen çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

    o) (Ek bent: 11/10/2011-KHK/662/18.md.) Özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam fazlası ve nakle tâbi personele ilişkin işlemleri yürütmek,

    ö) Kanunlarla ve Başbakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    İKİNCİ KISIM: BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    TEŞKİLAT:

    Madde 4 - Başkanlığın merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

    Başkanlığın Merkez Teşkilatı EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKANLIK

    BAŞKAN:

    Madde 5 - Başkan teşkilatın en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerini Milli Güvenlik Siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmekle ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Başkanlık teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    BAŞKAN YARDIMCILARI:

    Madde 6 - Başkanlıkta ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere üç * Başkan yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

    ANA HİZMET BİRİMLERİ:

    Madde 7 - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı,

    b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

    c) Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı,

    d) Teşkilat ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

    e) (Değişik bent: 11/10/2011-KHK/662/19.md.) Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığı,

    f) (Ek bent: 11/10/2011-KHK/662/19.md.) Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı,

    g) (Ek bent: 11/10/2011-KHK/662/19.md.) Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı,

    h) (Ek bent: 11/10/2011-KHK/662/19.md.) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı.

    KADRO VE KAMU GÖREVLİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 8 - Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, kurum ve kuruluşların personel kadroları ile ilgili işlemlerini yapmak, kadro birikim planlarını hazırlamak ve uygulamalarını takip ve denetlemek,

    b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kadro ünvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılmasını sağlamak ve görev tanımlarını yapmak, bunların yayımlanmasını sağlamak ve rehberlik etmek,

    c) Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere kamu kesiminin verimli çalışma sistemini sağlamak amacıyla insangücü planlaması ve iş analizlerini yapmak veya yaptırmak, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak,

    d) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerini tesbit etmek,

    e) Bu konuları düzenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik içinde uygulanmasını sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları yürütmek,

    f) Kurumlardaki kadroların hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutulması için gerekli revizyonları yapmak; ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edileceklerin diğer kurumlara tahsis edilmesine dair usul ve esaslarla, fazla personelin diğer kurumlara kat'i tayinlerine kadar muvakkaten istihdam tarzlarını tesbit etmek; kurumlarınca açıkta bırakılacak personelle ilgili muameleleri düzenlemek,

    g) Önceden tayin edeceği esas ve ölçülere göre memuriyet ve hizmetlerin gruplandırılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüs'attaki işleri için eşit ücret prensibinin tahakkukuna yardımcı olmak,

    h) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 9 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kamu personelinin yurt içinde ve yurtdışında hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmalar yapmak, ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak ve gereken hallerde işbirliği sağlamak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek,

    b) Kamu kurum va kuruluşlarının personel birimlerinde görev alacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla eğitim merkezleri açmak, eğitim ihtiyaçlarını tesbit etmek,

    c) Kamu Yönetimi ile ilgili öğrenimin gelişmesini, görevlilerin modern idare esasları ve tekniğine göre bilgilerini arttırmak ve tekamülünü sağlayacak tedbirler almak, uygulamak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek, bu alanda öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmak,

    d) Kamu yönetimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yaparak bu alanda öğretim ve eğitim yapacak kurum ve kuruluşlara gerekli öğretim kaynakları meydana getirmek,

    e) Başkanlığın hizmet içi eğitim politikasının tesbitine yardımcı olmak, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, programa katılacakların sayılarını ve kurumlara ayrılacak kontenjanları belirlemek,

    f) Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak,

    Personelin ileriki kadrolara hazırlanmaları için uygun usul ve vasıtaları tesbit etmek,

    g) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    HUKUKİ VE MALİ STATÜLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 10 - Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Devletin, mali imkanlarıyla, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere memurlar ile diğer kamu görevlilerinin, hukuki ve mali statülerini belirlemek maksadıyla niteliklerini, atanmalarını, görev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerini düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarının, değişikliklerini hazırlamak; bu konuları düzenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik içinde uygulanmasını sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları yürütmek, uygulamaları takip ve değerlendirmek, sistemin geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,

    b) Personel konularında kurumlarca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını incelemek ve görüş bildirmek,

    c) Personelle ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalaa bildirmek, personel rejimlerinin temel ilkeleri, personel sistemleri ve personel yönetimi ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunları değerlendirmek,

    Personelin mükafatlandırılması ile ilgili hususları incelemek,

    d) Kamu personelinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalar yapmak ve iyileştirici tedbirlerin alınması için tekliflerde bulunmak,

    e) Sosyal hizmetlerin gelişmesi ve bu hizmetlerden yararlanma hususunda kurumlararası dengenin sağlanması için araştırmalarda ve tekliflerde bulunmak, personel alınmasına müteallik umumi esasları tesbit etmek,

    f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    TEŞKİLAT VE YÖNETİMİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 11 - Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kalkınma Planlarının süresi ve Sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, kuruluş ve yetkiler bakımından yapılması gereken kanuni düzenlemeler ile alınması gereken idari tedbir ve kararların tesbiti, planlanması ve yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

    b) Kamu yönetiminin ve teşkilatının geliştirilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili hedefleri, politikaları ve tedbirleri belirlemek ve bu konuda Bakanlıklar ve diğer Kurum ve Kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak,

    c) Kamu yönetiminde rasyonel bir yönetimin gerçekleştirilmesi için görevlerde ve bunların dağılımında, kaynakların kullanılış şekil ve metodlarında ve yönetim ve teşkilatlanma ile ilgili bütün konularda araştırma ve inceleme yapmak,

    d) Teşkilat düzenlemeleri ve Kamu idaresinin islahı ile ilgili olarak kuruluşlardan gelecek teklifleri incelemek ve görüş bildirmek, Kurumlararası seviyede teşkilatlanma, planlama, denetim sistemleri alanlarında araştırmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

    e) Kuruluşların çalışma usullerini ve iş aksamlarını geliştirme amacı ile organizasyon ve metot araştırmaları yapmak ve bunların uygulanmasında kuruluşlara yardımcı olmak; Kamu yönetiminde geçerli bütün idari usul ve metodların iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

    f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

    BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 12- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/20.md.)

    Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kamu personeline ilişkin verileri Başkanlıkça belirlenecek şekil, süre ve standartlarda kamu kurum ve kuruluşlarından temin etmek ve merkezî sistemde kaydetmek,

    b) Başkanlığın görev alanına giren ve diğer birimlerce ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi kayıt altına almak ve ilgililerin kullanımına sunmak,

    c) Kurum bilgi mimarisinin hazırlanması, veri tabanlarının kurulması, güncellenmesi ve arşivlenmesi çalışmalarını yapmak,

    d) Kurumlar arası veri değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak,

    e) Bilgi sistemleri ve otomasyonu konusundaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmelere paralel uygulamalar yapmak, gerektiğinde kamu yönetiminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için bilgisayar sistemlerinin kullanılabileceği alanları araştırmak ve bu yöndeki çalışmaları koordine etmek,

    f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 12/A- (Ek madde: 11/10/2011-KHK/662/21.md.)

    Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde kamu görevlileri sendikaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatın uygulanmasında personel konularında ortaya çıkabilecek tereddütlerini gidermek, kurumlar arası uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak,

    b) Kamu işverenini temsilen yetkili kurullarla kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

    c) Kamu görevlileri sendikacılığı konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar ile istatistik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    d) Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuat uyarınca verilen görevleri yapmak,

    e) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KAMU PERSONEL İSTİHDAMI DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 12/B- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/21.md.)

    Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kamu personelinin hizmete alınmasında adaleti ve liyakati sağlayacak usul ve esasları belirlemek, i lgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde kamu personel istihdamı planlaması çalışmalarını koordine etmek,

    b) Kamu personel alım sınavları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları belirlemek, özürlülerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

    c) Hizmet öncesi eğitim kurumlarının, kamu yönetiminin orta ve uzun vadeli insan gücü ihtiyacına göre yapılandırılması konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

    d) Görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak ve değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek,

    e) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 12/C- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/21.md.)

    Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların personeli ile kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

    b) Özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan, küçültülen, kapatılan, tasfiye edilen kamu iktisadî teşebbüslerindeki istihdam fazlası ve nakle tâbi personel ile yeniden yapılandırılan kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemlerini yürütmek,

    c) Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek,

    d) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA BİRİMİ

    DANIŞMA BİRİMİ:

    Madde 13 - Başkanlığın merkez teşkilatındaki danışma birimi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığıdır . *1*

    STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 14- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/22.md.)

    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

    b) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER

    İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 15- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/23.md.)

    Başkanlığın yardımcı hizmet birimi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıdır.

    İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak.

    b) Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

    c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

    d) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

    e) Başkanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

    f) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

    g) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

    h) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 16 - (Mülga madde: 11/10/2011-KHK/662/23.md.)

    PERSONEL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 17 - (Mülga madde: 11/10/2011-KHK/662/23.md.)

    Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

    a) Başkanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

    b) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

    c) Başkanlık personelinin atama, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri yapmak,

    d) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    e) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    SAVUNMA UZMANLIĞI:

    Madde 18 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

    Madde 19 - Başkanlık Merkez teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

    DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:

    Madde 20 - Başkanlık kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin yürütülmesi için, çalışma usul ve esaslarını yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ:

    Madde 21 - Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    İNCELEME VE DENETLEME:

    Madde 22 - Devlet Personel Başkanlığı Başkan ve uzmanları bu kanun hükmünde kararname'nin kapsamına dahil kurumlarda, Başkanlığın görev alanına giren bütün konularda Araştırma ve İnceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkili olup kurumlar gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve yeterli desteği sağlamakla yükümlüdür.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    BİLGİ TOPLAMA:

    Madde 23- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/24.md.)

    Başkanlık, görev alanına giren konularda gerekli gördüğü bilgi ve dokümanları kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili, kurum ve kuruluşlar da bu bilgi ve dokümanları vermekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşları, atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği gibi her türlü personel hareketlerini Başkanlığın belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde Başkanlığa bildirmek zorundadır.

    ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ:

    Madde 24 - Teşkil edilecek uzmanlık komisyonları ile uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi esaslarına göre görevlendirilebilir.

    DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI:

    Madde 25 - Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır :

    a) Personel ve teşkilatlanma hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

    b) (Değişik bent: 11/10/2011-KHK/662/25.md.) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile Başkanlıkça yönetmelikle belirlenen yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ya da yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

    d) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.

    DEVLET PERSONEL UZMANLIĞI:

    Madde 26 - 25 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar "Devlet Personel Uzmanı" ünvanını kazanırlar.

    Devlet Personel Uzmanlığı yeterlik sınavının şekli ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

    KOMİSYON KURULMASI:

    Madde 27 - Başkan gerekli gördüğü konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere ilgili birimin emrinde Başbakanın tensibi ile, uzman personelden sürekli veya geçici komisyonlar kurmaya yetkilidir.

    KADROLAR:

    Madde 28 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    ATAMA:

    Madde 29 - 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı cetvelde yer alan "Devlet Personel Heyeti Başkanı, Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri" ibaresi "Devlet Personel Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

    23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurlardan Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanları ve Genel Sekreterin atanmaları Başkanın teklifi üzerine ilgili Bakanın onayı ile diğer memurların atanmaları Başkan tarafından yapılır. Ancak Başkan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    DEĞİŞTİRİLEN VE KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 30 - Diğer kanunlarda geçen "Devlet Personel Dairesi" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığı" olarak değiştirilmiş ve 13 Aralık 1960 gün ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulmasına Dair Kanun ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 08/04/1990 - KHK - 417/4 md.)

    Devlet Personel Başkanlığında; başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı, devlet personel uzman ve uzman yardımcıları ve çözümleyici kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

    Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

    Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    GEÇİCİ MADDELER:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte "Devlet Personel Heyeti Başkanı" "Devlet Personel Başkanlığı" na atanmış sayılır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Başkanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Başkanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

    Bu süre içerisinde gerekli görülecek kadroların ihdas, iptal ve değişikliği Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmış bulunan "Devlet Personel Heyeti Üyeleri" bu görevde almakta oldukları aylık ek gösterge ve zam ve tazminat hakları ve kadroları şahsa bağlı kalmak kaydıyla Müşavir olarak görevlendirilirler. İstekleri halinde durumlarına uygun görevlere atanmak üzere genel hükümlere göre ilgili oldukları kurumlara iade edilir.

    Geçici Madde 5 - Başkanlık Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

    Geçici Madde 6 - Başkanlık bünyesinde;

    Danışman ve Uzman kadrolarında çalışanlar almakta oldukları aylık derecelerine eşit Devlet Personel Uzmanı kadrolarına atanırlar.

    Uzman Yardımcısı, Başraportör, Başkontrolör, raportör ve kontrolör kadrolarında çalışmakta olan personel yaş kaydı aranmaksızın 25 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarındaki şartları taşımak ve oluşturulacak sınav kurulu tarafından en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla üç yıldan fazla hizmeti olanlar Devlet Personel Uzmanı, üç yıldan az hizmeti olanlar Devlet Personel Uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

    Yukarıdaki fıkralara göre Devlet Personel Uzmanı ve Devlet Personel Uzman Yardımcısı kadrolarına geçirilemiyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    Geçici Madde 7 - (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/26.md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadroları iptal edilen veya değiştirilen personelin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen (I) sayılı liste ile ihdas edilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılır. Bu madde uyarınca ihdas edilen Başkanlık Müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca atanmış sayılan personele yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 31 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 32 - Bu Kanun hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (1) (Değişik cetvel: 11/10/2011-KHK/662/27.md.) SAYILI CETVEL

    DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

    Başkan Başkan    Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri       Danışma Birimi          Yardımcı Hizmet Birimi

    Başkan   Başkan Yardımcısı    1) Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı 1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı    1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı

       Başkan Yardımcısı   2) Eğitim Dairesi Başkanlığı

       Başkan Yardımcısı   3) Hukukî ve Malî Statüler Dairesi Başkanlığı

              4) Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı

              5) Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığı

              6) Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı

              7) Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı

                  8) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı

                 Mevzuat Kanunlar