BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984 - 231

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 02/12/1983 - 2967

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 18/06/1984 - 18435

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ilgili makamlar ve kamuoyuna zamanında ve doğru, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgi akışını sağlamak ve tanıtma, aydınlatma faaliyetlerine katılmak için Başbakan'a bağlı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

    Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü hallerde Başbakan Yardımcısı * vasıtasıyla kullanabilir.

    GÖREV:

    Madde 2 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak stratejilerin tesbitine yardımcı olmak,

    b) Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağlamak,

    c) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak,

    d) Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

    e) Yerli ve yabancı basınyayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak,

    f) Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak,

    g) Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak,

    h) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak,

    ı) Enformasyon ve aydınlatma, faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek.

    TEŞKİLAT:

    Madde 3 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir.

    MERKEZ TEŞKİLATI:

    Madde 4 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

    Merkez Teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

    GENEL MÜDÜR:

    Madde 5 - Genel Müdür, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel Müdür, hizmetlerini, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının * talimatları yönünde, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına, yıllık programlara, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.

    GENEL MÜDÜR YARDIMCISI:

    Madde 6 - Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

    ANA HİZMET BİRİMLERİ:

    Madde 7 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri aşağıdaki daire başkanlıklarından meydana gelir.

    a) Haber Dairesi Başkanlığı,

    b) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı,

    c) Enformasyon Dairesi Başkanlığı.

    d) (Ek bent: 22/08/2011-651 s.K.H.K./19. md.) Tercüme Dairesi Başkanlığı.

    HABER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 8 - Haber Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

    a) Devlet tanıtma, aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamak,

    b) (Değişik bent: 06/08/1988 - KHK 340/5. md.) Elde edilen bilgileri derlemek, değerlendirmek, bülten ve yayın haline getirmek,

    c) Derlenmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

    d) Bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak,

    e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

    BASIN YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 9 - (Değişik madde: 06/08/1988 - KHK 340/6. md.)

    Basın Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Hazırlanan bültenleri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyuna yaymak,

    b) Yerli basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek,

    c) Yerli basının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek,

    d) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile yapılan hizmetlerin kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak,

    e) Gerekli hallerde Devlet ve Hükümet yetkililerinin basın toplantılarını düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek,

    f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

    ENFORMASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 10 - (Değişik madde: 06/08/1988 - KHK 340/7. md.)

    Enformasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Dış tanıtmanın hedef ve stratejilerini tesbit etmek, planlamasını yapmak ve uygulamak,

    b) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile, yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak,

    c) Türkiye'nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalarla, projeleri hazırlamak veya gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak,

    d) Dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    e) Yabancı basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve uygulamak, bunlar için sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak, yönetmek,

    f) Yurtdışı basın müşavirliklerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçları makama sunmak,

    g) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, Genel Müdürlüğün diğer birimleri ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği sağlamak ve gerekli karşı tedbirleri almak,

    h) Genel Müdürlüğün protokol işlerini yürütmek,

    ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

    TERCÜME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    [ Madde 10/A ]

    DANIŞMA BİRİMLERİ:

    Madde 11 - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün danışma birimleri şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliği,

    b) (Yeniden düzenlenen bent: 22/08/2011-651 s.K.H.K./21. md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

    Madde 12 - Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

    d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak

    e) (Ek bent: 06/08/1988 - KHK - 340/8. md.) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek, görüşlerini bildirmek.

    STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 13 - (Yeniden düzenlenen madde: 22/08/2011-651 s.K.H.K./22. md.)

    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,

    b) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

    YARDIMCI BİRİMLER:

    Madde 14 - BasınYayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır:

    a) (Değişik bent: 22/08/2011-651 s.K.H.K./23. md.) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

    b) (Değişik bent: 22/08/2011-651 s.K.H.K./23. md.) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

    c) Savunma Uzmanlığı.

    İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 15 - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının * görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

    b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlerini yapmak,

    c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.

    DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 16 - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının * görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    g) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Genel Müdür Yardımcılarına sunulmasını sağlamak,

    h) Genel Müdür ve yardımcısının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, birifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.

    SAVUNMA UZMANLIĞI:

    Madde 17 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

    TAŞRA TEŞKİLATI:

    Madde 18 - Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    YURTDIŞI TEŞKİLATI:

    Madde 19 - Genel Müdürlük, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

    Madde 20 - Genel Müdürlük merkez, taşra, yurtdışı teşkilatının her kademesindeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İŞBİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

    Madde 21 - Bütün Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, tanıtma maksadıyla kurulmuş bulunan dernek ve vakıflar gibi özel hukuk tüzel kişileri, yurt içinde ve dışında aydınlatma ve tanıtma çalışmalarında Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile sıkı işbirliği yapmak mecburiyetindedirler.

    YETKİ DEVRİ:

    Madde 22 - Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerden bir kısmını astlarına devredebilir.

    Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    ATAMA:

    Madde 23 - 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan tarafından yapılır.

    Başbakan gerektiğinde, bu yetkisini Genel Müdür'e devredebilir.

    (Değişik fıkra: 22/08/2011-651 s.K.H.K./26. md.) Yurtdışı teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Yurtdışı teşkilatına atanacak personel, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürün görevlendireceği bir Daire Başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak seçilir. Yurtdışı teşkilatı kadrolarına gerektiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

    (Ek fıkra: 06/08/1988 - KHK - 340/9.md.) Yurtdışı görev süresi, ilk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıldır. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler bu süreden önce geri alınabilirler.

    (Ek fıkra: 06/08/1988 - KHK - 340/9.md. ) Yurtdışı sürekli görevden dönenlerin yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, ilgili mevzuattaki genel şartlara ilaveten, yurtiçinde en az 3 yıl hizmet etmiş olmaları gerekir.

    ANADOLU AJANSI:

    Madde 24 - Genel Müdürlük her yıl, kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmağa ve Başbakan veya görevlendireceği Bakan adına Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulanmasını denetlemeye yetkilidir.

    Bu amaçla, Anadolu Ajansı'nda bir denetçi görevlendirilir.

    Yapılacak sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirtilir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 25 - Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkındaki 46 ve 49 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 08/04/1990 - KHK - 417/5 md.)

    Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde; genel müdür, genel müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı, (Ek ibare: 22/08/2011-651 s.K.H.K./27. md.) basın ve enformasyon uzmanı, mütercim, basın ve enformasyon uzman yardımcısı ve şube müdürü kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

    Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

    Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    GEÇİCİ GÖREVLENDİRME VE ÇALIŞMA GRUPLARI:

    [ Ek madde 2 ]

    BASIN VE ENFORMASYON UZMANLIĞI

    [ Ek Madde 3 ]

    GEÇİCİ MADDELER:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı ve Basın Yayın Genel Müdürlüğünün kadroları, başka bir işleme ihtiyaç kalmaksızın personeli ile birlikte Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

    Genel Müdürlüğün teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenlenip genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme üzerine Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ve Tanıtma Müsteşarlığı memurlarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolardan Müsteşar, Genel Müdür ve yardımcılarına ait kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Başbakan, yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesiyle görevlendirebilir.

    Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

    İkinci ve üçüncü fıkrada sayılanların Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, BasınYayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığında istihdam edilen kamu kurum ve kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

    Geçici Madde 4 - Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname'de belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne devrolunan teşkilat tarafından yürütülür.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen veye yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Geçici Madde 6 - Genel Müdürlük, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde Genel Müdürlük kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşleri de alınarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 7 - Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığının 1984 Yılı bütçeleri, her türlü araç gereçleri ile hak ve mükellefiyetleri başka bir işleme gerek kalmaksızın BasınYayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

    Geçici Madde 8 - Yabancı basın ve yayın organları ile temsilciliklerinin Türkiye'de yerleşerek çalışmalarını özendirmek ve mesleklerinin ifasında kendilerine gereken kolaylıkları sağlamak amacıyla, bu konudaki idari düzenleme yapılıncaya kadar, Genel Müdürlüğün onaylayacağı listelere göre, bu kişilerin ev eşyası ve mesleki araç ve gereçleri, geçici ithal esasına dayalı olarak ve satılmamak, yurtdışına çıkarken, girişte onaylanmış listeye göre tesbit edilip götürülmek kaydıyla, gümrük muafiyet hükümlerinden yararlandırılır. Muafiyetin sınırları Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce tespit olunur.

    Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanma

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 22/08/2011-651 s.K.H.K./29. md.)

    Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanları, kırk yaşından gün almamış olmak ve Basın ve Enformasyon Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil şartını taşımak kaydıyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan tarafından Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı otuzu geçemez.

    Kadro değişiklikleri

    Geçici Madde 10 - (Ek madde: 22/08/2011-651 s.K.H.K./29. md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlük için ihdas edilen kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Mevcut personel

    Geçici Madde 11 - (Ek madde: 22/08/2011-651 s.K.H.K./29. md.)

    Genel Müdürlüğe ait olup, bu Kanun Hükmünde Kararname ile iptal edilen kadrolarda bulunanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın Şube Müdürü kadrosuna atanmış sayılır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 26 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 27 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    BASINYAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

    Genel Müdür          Ana Hizmet    Danışma       Yardımcı

    Genel Müdür Yard.       Birimleri       Birimleri       Birimleri

    ------------------------------------------   ------------------------   -----------------------------------------------------------

    Genel Müdür Genel Müdür Yrd.    1.Haber Dairesi Bşk.   1.Hukuk Müşavirliği   1.Personel Şubesi M       Genel Müdür Yrd.    2.Basın Yayın    2.Araştırma, Planlama   2.İdari ve Mali   Dairesi Bşk.   Koordinasyon Dai.Bşk.   İşler Şubesi Md.

                   3.Enformasyon Dai.   3.Savunma Uzmanlığı Bşk.

    4. Tercüme Dairesi Başkanlığı

    Mevzuat Kanunlar