MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI PERSONELİNE ÖDENECEK EK ÜCRETE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 08/08/1986 - 258

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/08/1986 - 19202

    Madde 1 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 415 inci maddeye göre kurulan Vergi İdaresini Geliştirme Fonu'ndan Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yurtdışı kadrolarında bulunan personeli dışında kalan personeline yapılacak ek ücret ödemesine dair usul ve esaslar ile buna ait uygulama şekli Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilir.

    Madde 2 - 03/06/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar