YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 23/01/1987 - 270

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 02/02/1987 - 19360

    Madde 1 - Aşağıda unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir.

    Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

    (Değişik cetvel: 20/03/1997 - KHK - 570/1 md.)

    Sıra No : Kadro ve Görev Unvanı : Tazminat Göstergeleri

    ---------   --------------------------------    ------------------------------

    1 - (*) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı ve (*) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı : 15.000

    2 - (*) Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı : 8.000

    3 - Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, Birinci sınıf Hakim ve Savcılar (Birinci sınıf hakim ve savcılardan; Adalet Bakanlığında Bakanlık Yüksek Müşaviri, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür,

    A.P.K.Kurulu Başkanı ve Müstakil Daire Başkanı görevini yapmakta olanlar dahil) ve Sayıştay Savcısı : 7.000

    4 - Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine seçilme hakkını da kaybetmemiş bulunan Hakim ve Savcılar : 4.500

    5 - Birinci sınıfa ayrılmış diğer Hakim ve Savcılar : 2.000

    6 - (İptal: Ana. Mah. 18/11/1998 tarih ve E.1997/70, K.1998/72 sayılı kararıyla)

    7 - (İptal: Ana. Mah. 18/11/1998 tarih ve E.1997/71, K.1998/73 sayılı kararıyla )

    8 - Birinci sınıfa ayrılmış diğer Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı Yardımcıları : 2.000

    Madde 2 - Birinci madde kapsamına dahil bulunanlardan Yüksek Hakimlik Tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren bu görevlerde en az iki yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, anılan maddeye göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.

    (İki ve üçüncü fıkralar Mülga: 23/02/1995 - KHK - 547/13 md.)

    Madde 3 - A) Askeri Yargıda aşağıda ünvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan

    katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir. Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesi gereğince makam tazminatı ödenmez.

    (Değişik cetvel: 20/03/1997 - KHK - 570/2 md.)

    Sıra       Tazminat

    No Kadro ve Görev Unvanı    Göstergeleri

    1 Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (...) * 15.000

    2 Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, (...) * , Askeri Yargıtay Daire Başkanları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları 8.000

    3 Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeleri ile Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar 7.000

    4 Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri hakim subaylar 4.500

    5 Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar 2000

    B) Yüksek Askeri Yargı organları dışındaki görevlerde bulunan askeri hakim sınıfı general-amiraller Yüksek Hakimlik Tazminatından yararlanamazlar. Bunlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesindeki makam tazminatı ödenir.

    C) Yüksek Hakimlik Tazminatı almaya müstehak oldukları tarihten itibaren bu görevlerde en az iki yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, bu maddeye göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.

    (Değişik fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/37 md.) Askeri hakim sınıfı, general ve amirallerle albaylara yukarıda esaslara göre ödenecek tazminat miktarının rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.

    (Mülga fıkra: 23/02/1995 - KHK - 547/13 md.)

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    09/04/1990 TARİH VE 418 SAYILI KHK’NİN HÜKMÜ :

    Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

    Mevzuat Kanunlar