ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 23/12/1988 ; 351

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 - 3347

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 30/12/1988 - 20035 Mükerrer

    Madde 1 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun değişik 122 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup; yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesinde yer alan oranların değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (05/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (23/01/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (13/03/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesinde yer alan oranların değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (13/05/1981 tarih ve 2461 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (12/06/1979 tarih ve 2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlemiştir.)

    Madde 13 - (04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 1 sayılı cetvelinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (01/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (01/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 35 inci maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (15/08/1987 tarih ve 281 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (13/12/1984 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ilgili bölümüne eklenmiştir.)

    Madde 20 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 31.nci maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 7, 15, 16 ve 20 nci maddeleri yayımını izleyen aybaşında, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 inci maddeleri 15/01/1989 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 22 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup, 13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 nci maddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.

    Mevzuat Kanunlar