BAKANLIKLARDA VE BAĞLI KURULUŞLARDA AVRUPA TOPLULUĞUYLA İLGİLİ BİRİMLER KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 14/04/1989 - 367

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 - 3347 ; 12/10/1988 - 3479

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 04/05/1989 - 20158

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların kendi görev alanları ile sınırlı Avrupa Birliğiyle ilgili birimler kurmak, bu birimlerin görevlerini ve buralarda çalıştırılacak uzman yardımcıları ile uzmanların istihdam şekillerini düzenlemektir.

    Madde 2 - Avrupa Birliği uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

    a) İlgili bakanlık ve kuruluşların görev alanları ile ilgili en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

    b) Avrupa Birliği içinde geçerli en az bir yabancı dili, bu görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek,

    c) Yapılacak giriş ve yeterlik imtihanında başarılı olmak,

    d) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

    Avrupa Birliği konusunda lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak atamada tercih sebebidir.

    Madde 3 - 2 nci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmış ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar "Avrupa Birliği Uzmanı" unvanını alırlar.

    Avrupa Birliği uzman yardımcılığı giriş ve uzmanlık yeterlik imtihanının şekil ve uygulama esasları Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 4 - Avrupa Birliği uzmanlığı ve Avrupa Birliği uzman yardımcılığı hizmetlerinde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

    Kadro karşılık gösterilmek kaydıyla çalıştırılacakların sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    Madde 5 - (29/03/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (09/04/1987 tarih ve 3348 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (09/01/1985 tarih ve 3146 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (06/03/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (19/02/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 181 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (Mülga madde: 10/11/2005-5429 S.K./58.mad)

    Madde 13 - (08/06/1984 tarih ve 206 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (08/01/1985 tarih ve 3143 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (16/04/1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (Mevzuatta bazı değişikliklerin yapılmasıyla ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte en az beş yıl Bakanlıklar ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapmış ve 2 nci maddenin (a) ve (b) bendlerindeki şartları haiz olanlar en geç altı ay içinde Avrupa Birliği Uzmanı olarak atanabilirler.

    Mevzuat Kanunlar