BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 08/04/1990 - 417 ; 12/03/1986 - 3268

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 09/04/1987 - 3347 ; 12/10/1988 - 3479 ; 01/06/1989 - 3569

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/04/1990 - 20489

    Madde 1 - (09/11/1983 tarih ve 2945 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (26/09/1984 tarih ve 3045 sayılı Kanuna ek madde eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (08/01/1986 tarih ve 3254 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (08/06/1984 tarih ve 217 sayılı KHK'ye ek madde eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (08/06/1984 tarih ve 231 sayılı KHK'ye ek madde eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 05/07/1991 - KHK-433/16 md. )

    Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında çalışmakta bulunan 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan personelden 32/A maddesinde yeralan diğer şartlar aranmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından itibaren altı ay içinde müracaat edenlerden yeterlik sınav sonucunda başarılı olanlar almakta oldukları aylık derecesine eşit Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzman veya uzman yardımcısı kadrolarına atanabilirler.

    Bu sınavda başarılı olamayanlara iki defa daha uzman ve uzman yardımcılığı sınavına girme hakkı tanınabilir.

    Mevzuat Kanunlar