190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KHK.NİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 20/12/1991 - 471

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 06/06/1991 - 3755

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 03/01/1992 - 21100

    Madde 1 - Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal ve ihdası ile ilgili olup, 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin eki cetvelde yeralmıştır.

    Madde 2 - İptal edilen kadrolarda bulunan personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatları toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları toplamından az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar