CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİNİN KURULUŞ VE İDARESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 18/05/1994 - 529

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 18/05/1994 - 3990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 20/05/1994 - 21939 Mükerrer

    AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinin kuruluş ve idaresine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

    a) Bakan: Adalet Bakanını,

    b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    c) İdare: Kurumların müdürlük ve servis kuruluşunu,

    d) Kurum: Ceza infaz kurumları ile tutukevlerini,

    e) Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı ve açık cezaevleri ile çocuk eğitim evlerini,

    f) İşletmeler ve İşyurtları Kurumu: Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi İşletmeleri ve İşyurtları Kurumlarını,

    g) İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu: Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi İşletmeleri ve İşyurtları Yüksek Kurulunu,

    h) İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğü: Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğünü,

    i) Kurum Müdürü: Kuruluşu tam olan kurumun müdürünü,

    j) Müdür: Kurum müdürü dışındaki servis müdürünü,

    k) İdare Memuru: Kuruluşu tam olan veya olmayan kurumlardaki memuru,

    l) Kapalı Cezaevi: İçten ve dıştan korumayla görevli personeli bulunan ve firara karşı koruma önlemlerinin alındığı ceza infaz kurumlarını,

    m) Açık Cezaevi: Hükümlülerin çalıştırılması esası üzerine kurulmuş, dıştan korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan ceza infaz kurumlarını,

    n) Çocuk Eğitimevi: Çocuk hükümlülerin tretmanı amacıyla kurulmuş dıştan korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan kurumları,

    o) Tutukevi: Tutuklama kararlarının yerine getirildiği, içten ve dıştan korumayla görevli personeli bulunan ve firara karşı koruma önlemlerinin alındığı kurumları,

    ifade eder.

    KURUMLAR

    Madde 2 - Kurumlar Bakanlığa bağlı olup Bakanlıkça belirlenen yerlerde kurulur. Bakanlıkça bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen hizmetleri gerçekleştirmeye elverişli fiziki yapıya sahip, elektronik donanımlı kurum binaları sağlanır. Kapalı ve açık cezaevleri ayrı yerlerde kurulacağı gibi personeli ayrı olmak koşuluyla aynı yerde de kurulabilir.

    Kurum bulunmayan veya kurumları kullanılamaz hale gelen yerlerdeki hürriyeti bağlayıcı cezalar ile tutuklama kararları Bakanlıkça belirlenen kurumlarda yerine getirilir.

    Hazinece adalet hizmetleri ile kurumlar için tahsis edilen bina ve arsaların tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılma niteliklerini yitirmeleri veya bölge cezaevi yapımı nedeniyle kullanılmalarından vazgeçilmesi halinde; bunların satışına ve satış parasının mahkeme ve kurum binalarının yapım, onarım ve tadilatı ile işletme ve işyurdu faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeler ve İşyurtları Kurumu bütçesine gelir kaydına Bakanlık yetkilidir.

    KURUM PERSONELİ, NİTELİKLERİ, ATANMALARI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 3 - Cumhuriyet başsavcısı kurumlar ve personel üzerinden her türlü denetim ve gözetim yetkisine sahiptir. Ancak bu yetki işletmeler ve işyurtlarında disiplin ve güvenlik ile sınırlıdır.

    Cumhuriyet başsavcısı bu yetkilerini, kendi sorumluluğu altında işbölümünde cezaevi yönetimi ile görevlendireceği kurum Cumhuriyet savcısı vasıtasıyla da kullanabilir.

    Adalet Bakanlığınca, terör suçundan hükümlü ve tutukluların muhafazasına tahsis edilmiş olan ceza infaz kurumunun bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği kurum Cumhuriyet savcısına görevlerinin devamı süresince aylık ödenek ve yüksek hakimlik tazminatından ayrı olarak (2000); bu ceza infaz kurumlarında görevli kurum müdürü ve servis müdürlerine görevlerinin devamı süresince (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu tazminatlara hak kazanılması ve ödenmesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

    Kurum gözetim ve denetimi ile görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının terfilerinde bu görevleri nedeniyle aldıkları sicilleri lehe olması halinde diğer faaliyetlerinden öncelikle dikkate alınır.

    Kurum müdürü ve diğer personelin atama ve nakilleri Bakanlıkça yapılır.

    Kuruluşu tam kurumlar: Bir kurum müdürünün yönetiminde infaz müdürü, koruma müdürü, idari ve mali işler müdürü, personel müdürü, yeterli sayıda idare memuru ve bunlara bağlı birimlerden oluşur.

    Bakanlıkça gerekli görülen kurumlarda birden fazla infaz müdürü ve koruma müdürü atanabilir.

    Kurum, müdürü, kurumun amiri olup yönetiminden kurum Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcısı ve Bakanlığa karşı sorumludur. Bütün personel üzerinde gözetim ve denetim ile emir ve talimat verme yetkisine sahiptir.

    Kurum müdürü: Hukuk, kamu yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri alanında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksek okullar ile bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları arasından atanır. Kriminoloji, penaloji veya insan hakları konusunda lisans üstü eğitim yapmış olmak öncelikli atanma nedenidir.

    Müdürler en az iki yıllık yüksek okul mezunları arasından atanır. Kurum müdürünün atanmasında aranan niteliklere sahip olmak öncelik nedenidir. İki yıllık yüksek okul mezunu müdürlerin, kurum müdürlüğüne atanabilmesi için en az beş yıl müdürlük yapması ve görevinde başarılı olması gerekir. Kurum müdürünün atanmasında aranan niteliklere sahip olanlarda süre koşulu aranmaz.

    Çocuk eğitimevi kuruluşu tam kurum olup, bir kurum müdürünün yönetiminde eğitim müdürü, idari ve mali işler müdürü, personel müdürü ve yeteri kadar idare memuru ve bunlara bağlı birimlerden oluşur.

    Çocuk eğitimevinde, kurum müdürlüğüne, yukarıdaki fıkrada yazılı koşulların yanında çocuk suçluluğu veya korunmaya muhtaç çocuklar konusunda lisans üstü eğitim yapmış olmak öncelikli atanma nedenidir.

    Açık cezaevinde koruma müdürü bulunmaz. Bu kurumda infaz ve koruma başmemuru ve memurları infaz müdürüne bağlı olarak görev yapar.

    İşletme veya işyurdu bulunan kurumlarda çocuk eğitimevlerinde; işletme faaliyetlerini yürütmek üzere işletme müdürü, işyurdu faaliyetlerini yürütmek üzere işyurdu müdürü bulunur.

    İşletme ve işyurdu müdürleri, işletme ve işyurdu faaliyeti konularında işletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Ancak kurum disiplini ve güvenliği yönünden kurum müdürü, kurum Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet başsavcısının vereceği emir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.

    İşletme müdürü olmak için iş idaresi, ekonomi ve ilgili mühendislik bilimleri alanında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksek okullar ile bunlara denkliği kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olmak ve işletmenin faaliyeti konusuna giren bir işte özel veya resmi kurum veya kuruluşlarda en az dört yıl çalışmış olmak gerekir.

    İşletme faaliyetinde ihtisaslaşma halinde veya faaliyetin niteliğine göre diğer fakülte ve yüksek okul mezunları da işletme müdürü olarak çalıştırılabilir.

    Kuruluşu tam olmayan kurumlar bir idare memurunun yönetiminde yeteri kadar büro memuru ve koruma personelinden oluşur.

    İdare memuru, kuruluşu tam olmayan kurumun amiri olup, yönetimden kurum Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcısı ve Bakanlığa karşı sorumludur. Kurum müdürü ve servis müdürlerinin görevini yapar.

    Kurum personeli görevinden doğan suçlarından dolayı haklarında bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığınca doğrudan ve genel hükümlere göre soruşturma ve kovuşturma yapılır.

    Kurum görevlilerinin çalışma gün, saat ve şekilleri Bakanlıkça düzenlenir.

    İnfaz ve koruma başmemuru ve memurları görev sırasında Bakanlıkça belirlenen ve sağlanan kıyafetleri giyerler.

    Kurum personeline, görevleri başında bulunduğu sürelerde yemek verilir.

    Mutfak kuruluşu bulunmayan kurumlarda çalışan personele yiyecek bedeli nakdi olarak ödenir.

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde; personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, işçiler hakkında 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

    KURUMLARIN KORUNMASI,İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ

    Madde 4 - Kurumların iç ve dış koruması infaz ve koruma başmemur ve memurları tarafından sağlanır. Bu personelin iç veya dış koruma ile görevlendirilmesi atama işleminde belirlenir.

    Dış koruma personeli silahlı olarak görev yapar.

    İç koruma personeli Bakanlıkça temin ve tespit edilen inzibati aletlerle görev yapar.

    Kurum içindeki asayiş ve güvenliği bozucu olayların önlenip bastırılması hariç olmak üzere dış koruma personeli kuruma silahlı olarak giremez.

    Dış koruma personeline verilecek silah ve cephane ödeneği Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığınca tedarik ve ikmal edilir.

    Kurum müdürü, bulunmadığı hallerde sırasıyla servis müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru da koruma personeli tarafından önlenemeyen asayiş ve güvenliği bozucu olaylarla kurumda yapılacak aramalarda mahallin en büyük mülki amirinden yardım isteyebilir.

    İnfaz ve koruma memur adayları, Bakanlığa bağlı, kuruluş yerleri Bakanlıkça belirlenen eğitim merkezlerinde dokuz ay süre ile eğitime tabi tutulur.

    Eğitim merkezine alınacak adayların fiziki ve diğer nitelikleri ile eğitim süresi sonunda yapılacak sınav komisyonunun oluşumu, sınav şekil ve usulü Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Eğitim sonunda başarılı olamayanların memuriyetle ilişiği kesilir. Ancak bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmez.

    Eğitim merkezi, nitelikleri yönetmelikte belirlenen ve atamaları Bakanlıkça yapılan bir müdür, iki müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.

    Eğitim konusunda deneyimi olan emekli emniyet ve jandarma mensupları eğitim merkezlerinde müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu surette çalışanların emekli aylıkları kesilmez.

    Bu suretle çalıştırılacakların, sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

    Eğitim merkezinde görevlendirilecek öğretim görevlileri; Bakanın istemi üzerine, yetkili kurul ve organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar, diğer uzman ve öğretmenlerden oluşur.

    Adayların kalmalarını sağlamak üzere Bakanlıkça eğitim merkezlerinde yatılı tesisler kurulur. Adaylara ayrıca yemek çıkarılır.

    Eğitim merkezinde çalışan personel, adaylara çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir.

    Eğitim merkezlerindeki yatılı tesislerin her türlü gereksinim ve giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

    Eğitim merkezi yatılı tesislerinde, adaylardan yatak ve yemek ücreti alınmaz.

    Eğitim merkezinde görevlendirilen öğretim görevlilerinden;

    a) Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına, Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre,

    b) Üniversite dışından görevlendirilenlere; birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders ücreti miktarınca ders ücreti ödenir.

    Adaylar eğitim merkezinde geçirdikleri sürelere göre mecburi hizmetle yükümlüdür. Bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    İŞLETMELER VE İŞYURTLARI KURUMU

    Madde 5 - İşletmeler ve İşyurtları Kurumu; Tüzelkişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki hükümler saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur. İşletmeler ve işyurtları kurumu hükümlü ve tutukluların tretman amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak; ticari gaye ile mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere işletmeler ve işyurtları kurar.

    İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun organları, İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

    İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, bu konuda görevlendirilen müsteşar yardımcısı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Genel Müdürü, İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürü, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Teknik İşler Dairesi Başkanından oluşur. Bakan gerekli gördüğü hallerde bu Kurula başkanlık eder.

    İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu başkan ve üyelerine toplantı başına 1000 gösterge rakamının Bütçe Kanunlarında Devlet memurları için tespit edilen maaş katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarda İşletmeler ve İşyurtları Kurumu bütçesinden huzur hakkı ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

    İşletmeler ve işyurtları Genel Müdürlüğü; Genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve bürolardan oluşur.

    İşletmeler ve İşyurtları Kurumunu, işletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu Başkanı idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil eder. Gerektiğinde bu yetkisini devredebilir.

    İŞLETMELER VE İŞYURTLARI

    Madde 6 - İşletmeler, açık cezaevleri bünyesinde oluşturulan ekonomik ölçekte seri üretim yapan ekonomik faaliyet yerleri ile buna bağlı tesislerdir.

    İşyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve zanaat sahibi olmalarını sağlamak amacıyla kapalı veya açık cezaevleri bünyesinde oluşturulan atölye, ünite ve tesislerdir.

    İşletmeler ve İşyurtları tüzelkişiliğe sahiptir.

    İşletmeler ve İşyurtları Kurumu ile İşletmeler ve İşyurtları, Muhasebei Umumiye Kanununa, Devlet İhale Kanununa ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir. İşletmeler ve İşyurtları Kurumu ile işletmeler ve işyurtları 02/04/1987 tarih ve 3346 sayılı Kanun uyarınca denetlenir.

    İşletmeler ve İşyurtları Kurumu ile İşletmeler ve İşyurtları; kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden, üzerinde çalıştıkları gayri menkuller için Bina ve Arazi Vergisinden, inşaat işleri, sınai, zırai ve diğer faaliyetlerine ait her türlü işlemleri ile bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri Damga Vergisi ve diğer vergilerden, ithal ettikleri veya bağış yoluyla araç, makina, alet, malzeme, kitap, cihazlar ile yedek parçalar Gümrük Vergisi ve her türlü vergi, resim, harç, hisse, fon, zam ve ardiye ücretlerinden bağışıktır.

    Bunlara yapılacak bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.

    İşletmeler ve İşyurtları Kurumu, işletmeler ve işyurtları gelirleri ile karlarından Hazineye pay ayrılmaz, bilanço karları Hazineye gelir kaydedilmez.

    İŞLETMELER VE İŞYURTLARI YÜKSEK KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 7 - İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) İşletmeler ve işyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek,

    b) İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun bütçesini hazırlamak ve Bakan onayına sunmak,

    c) Yeni işletme ve işyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,

    d) İşletme ve işyurtlarının sermaye miktarlarını belirlemek, kaynak tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar vermek,

    e) işletme ve işyurtlarının yıllık bütçe, ek bütçe, program ve projeleri ile faaliyet raporları ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek,

    f) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve ilkelerini belirlemek,

    g) Genel bütçeden kadrolu personelin işletme veya işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin işletmeler ve işyurtları Genel Müdürlüğünün önerilerini karara bağlamak,

    h) İşletmeler ve işyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işçi çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların işten çıkarılmasına karar vererek Bakanlık onayına

    sunmak,

    i) Fazla iş çıkarmak suretiyle işletme ve işyurduna yararlı olan personel, işçi ve hükümlülere prim ödenmesinin esas ve ilkelerini belirlemek; işletme ve işyurdu yönetim kurullarının, senelik bilançolarında tahakkuk

    edecek kardan personel, işçi ve hükümlülere kar payı ödenmesine ilişkin önerilerini karara bağlamak,

    j) İşletme ve işyurtlarının faaliyetlerini denetim şirketlerine denetletmek veya adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek,

    k) İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak.

    İŞLETMELER VE İŞYURTLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 8 - İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürü, müşterek kararla atanır. İşletmeler ve işyurtları Genel Müdürü olarak atanabilmek için iş idaresi, ekonomi hukuk, mühendislik bilimleri alanında en az dört yıl öğrenim yapan fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olmak ve özel veya resmi bir işletme veya kurumda işletmecilik konusunda en az altı yıl çalışmış olmak gerekir. Bu koşulların yanında işletme lisans üstü eğitimi yapmış olmak tercih nedenidir.

    İşletmeler ve işyurtları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) İşletmeler ve işyurtlarını yönetmek, hesap işlerini izlemek ve kontrolörlere denetletmek, bunlara ait işlemleri yapmak,

    b) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin çalışma koşulları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,

    c) İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek,

    d) İşletmeler ve işyurtlarının yıllık iş programlarını, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kuruluna sunmak,

    e) İşletmeler ve işyurtlarındaki Bakanlık kadrosunda bulunan personelin atama, yükselme, yer değiştirme, izin, istifa ve emeklilik gibi özlük işlerinin yürütülmesinde Personel Genel Müdürlüğü ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve hazırlama eğitimlerinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

    f) İşletme yönetim kurulu ile işyurdu yönetim kurullarının, genel bütçeden kadrolu personelin işletme ve işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin önerilerini İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kuruluna sunmak,

    g) İşletmeler ile işyurtlarında 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca çalıştırılacak işçilere ilişkin işletme ve işyurdu yönetim kurullarının önerilerini İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kuruluna sunmak,

    h) İşletme müdürlerinin sözleşmesini düzenlemek ve Bakan onayına sunmak,

    i) Kurumlardan salıverilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda infaz sonrası koruma ve yardım müesseseleri ve diğer kurullarla ilişkileri düzenlemek,

    j) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma yaparak İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek, genelge düzenlemek,

    k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,

    SERMAYE KAYNAKLARI

    Madde 9 - İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun sermaye kaynakları şunlardır:

    a) Genel bütçeden ayrılan ödenek ve sermaye katılım payları,

    b) 2548 sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine göre tahsil edilen harçlar,

    c) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı ve noter harçlarının % 50'si,

    d) 27/05/1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanuna göre genel, katma ve mahalli idareler dışında, kuruluşlara ve kişilere başvuruları üzerine verilecek adli sicil kayıtları sebebiyle alınan ücretlerin tamamı,

    e) 27/05/1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanuna göre adli yargıda asliye hukuk, sulh hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkemelerine açılan davalarda, icra ceza davaları hariç olmak üzere icra tetkik mercilerince bakılan iş ve davalarda, idari yargıda, idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda; icra ve iflas dairelerinde talimat dahil her icra işinde; izalei şuyu satış memurlukları, tereke mümessillikleri ile Bakanlıkça kurulmuş ticaret sicil memurluklarında kullanılacak dosya gömlekleri ve basılı evraktan alınan ücretlerin tamamı,

    f) 27/05/1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanuna göre Bakanlığın yayın hizmetlerinden elde edilen gelirlerin tamamı,

    g) İşletmeler ve İşyurtları yıl sonu karlarından İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu tarafından ayrılan miktarlar,

    h) 2 nci Maddenin üçüncü fıkrası uyarınca elde edilen satış paraları,

    i) Kurumlar, işletmeler ve işyurtlarının demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı bırakılan eşya ve araçların satışından elde edilen gelirler,

    j) Faiz ve sair gelirler,

    k) Bağış ve yardımlar,

    Yukarıdaki fıkranın (b) bendine göre tahsil edilen harçlar ile (c) bendine göre tahsil edilen yargı ve noter harçları ve (d) ve (e) bentlerine göre alınan ücretler İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun Ankara'da milli bir bankada açılacak hesaba aktarılmak üzere, günlük olarak bulundukları mahaldeki bir bankanın şubesine yatırılır.

    (b) ve (c) bendinde yazılı olanlar makbuz karşılığı tahsil edilir.

    (f) ve (i) bentlerine göre elde edilen gelirler tahsilatı takiben ikinci fıkrada belirtilen hesaba yatırılır.

    (a) bendinde yazılı sermaye katılım payları yukarıda bahsi geçen hesaba yatırılır.

    İşletmeler ve İşyurtları Kurumu bütçesinden, Bakanlıkça belirlenen miktar ve esaslar dahilinde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her türlü ihtiyaçlarına ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın Bakanlıkça belirlenen miktar ve esaslar dahilinde demirbaş, araç, mefruşat ve teknik gereksinimlerini karşılamak üzere harcama yapılabilir.

    İşletme ve işyurdu bütçelerinden, işletme ve işyurdu hizmet ve çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıtları alım, bakım, onarım ve işletilmesi ile işletmeye ilişkin tüm giderler için harcama yapılır.

    İşletmeler ve işyurtları Kurumu, işletme ve işyurduna ait mallar Devlet malı sayılır. Bunlar aleyhine suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI,FAZLA ÇALIŞMA,KAR PAYI DAĞITIMI

    Madde 10 - İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğü ile İşletmeler ve İşyurtlarında, özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde çalıştırılacak personel ile işletme müdürü, muhasebe müdürü, üretim müdürü ve pazarlama müdürü kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sayısı ile yapılacak sözleşmenin usul ve esasları, ödenecek ücret miktarı ve diğer mali haklar Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.

    Kurum personeli kendilerinin isteği, İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulunun izniyle işletme ve işyurdunda çalıştırılabilir. İşletmeler ve işyurdunda görevlendirilen personel o işin sorumlu memuru sayılır.

    İşletmeler ve İşyurdu yönetim kurullarının önerisi, İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulunun kararı ve Bakanlık onayı ile ücretleri işletme veya işyurdundan ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işletmeler ve işyurtlarında işçi çalıştırılabilir.

    İşletmeler ve İşyurdu müdürlerinin kararıyla, işletme ve işyurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma yapan personel ve işçilere Bütçe Kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir.

    İşletmeler ve İşyurdu müdürlerinin kararıyla, işletmeler ve işyurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma yapan personel ve işçilere Bütçe Kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir.

    İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulunun onayı ile, işletmeler ve işyurtlarının senelik bilançolarında tahakkuk edecek faiz gelirleri hariç kardan, bunun yüzde yirmibeşini aşmamak ve ilgilinin ele geçen yıllık net ücretinin yüzde ellisini geçmemek üzere 700 her sene Bütçe Kanunlarında gösterilen memur maaş katsayısının taban olarak (5 000), tavan olarak (10 000) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutar arasında, çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre belirlenecek oranlarda kar payı ödenir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.

    KADRO CETVELLERİ

    Madde 11 - Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (1) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkartılmıştır.

    Ekli (3), (4) ve (5) sayılı listelerde yazılı kadrolar 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (1) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

    YÖNETMELİK

    Madde 12 - a) Kurum müdürü ile diğer müdürlerin görevleri,

    b) Kurum personelinin görevleri,

    c) Kurulların görevleri,

    d) Grup sorumlusu ve infaz ve koruma memurlarının yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar,

    e) Cezaevi ve çocuk Eğitimevi İşletmeleri ve İşyurtları Kurumu ile işletmeler ve işyurtlarına ilişkin hususlar,

    f) Kurumlarda yapılacak aramaların usul ve esasları,

    g) Fazla çalışma usul ve esasları,

    h) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin sair hususlar, Yönetmelikte gösterilir.

    Yönetmelik, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

    Düzenlenecek yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, kurumlar ve işyurtlarına ait mevcut yönetmelik ve talimatnamelerin uygulanmasına devam olunur.

    Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin yönetimine ve cezaların infazına dair Tüzüğün bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 13 - (Değişik fıkra: 24/02/1983 tarih ve 2802, 13/07/1965 tarih ve 647, 14/06/1930 tarih ve 1721, 13/01/1943 tarih ve 4358, 30/06/1934 tarih ve 2548 sayılı Kanunlar ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin bazı Madde, hüküm ve ibarelerinin kaldırılması ile ilgilidir.)

    27/05/1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin ikinci fıkrası hükmü aynı Maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri bakımından uygulanmaz.

    Madde 14 - (29/03/1984 Tarih ve 2992 sayılı Kanunun 11inci Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 15 - (29/03/1984 Tarih ve 2992 sayılı Kanunun 15 inci Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 16 - (29/03/1984 Tarih ve 2992 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 17 - (29/03/1984 Tarih ve 2992 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup yerine işlenmiştir.

    Madde 18 - Kanunlarda geçen "mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle islah evleri" ibareleri "İşletmeler ve İşyurtları Kurumu ile işletmeler ve işyurtları" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 19 - (30/06/1934 tarih ve 2548 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    YÜRÜRLÜK

    Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 21 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte cezaevi müdürleri olarak görev yapanların çalışma, mesleki bilgi, beceri ve başarısı, göreve bağlılığı dikkate alınarak kurum müdürü veya servis müdürü olarak atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır.

    Cezaevi müdürlerinden yeni görevlere atamaları yapılanlar yan ödeme kararnamesinde değişiklik yapılıncaya kadar, unvanları ile aylık derecelerine göre ödenmekte olan yan ödemelerini alırlar. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışmakta iken bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğüne aktarılan kontrolörlere, yeni düzenleme yapılana kadar daha önceki aylık ve özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

    Görev unvanları değişmeyen diğer personelin yeniden atamaları yapılmaz. Bu personel görevlerine devam eder.

    Geçici Madde 2 - 14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi ile 13/01/1943 tarih 4358 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi gereğince kurulmuş bulunan işyurtlarının ayni ve nakdi bütün malvarlığı ile alacak ve borçları bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan işletmeler ve İşyurtları Kurumuna devredilmiş sayılır.

    İşletmeler ve İşyurtları Kurumuna, 9 uncu Maddenin (c) bendinde yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan gelirlerden 1993 yılında aktarılacak miktar 1992 yılı kesin hesabı, (2) sayılı tarifeye göre alınan gelirden 1994 yılında aktarılacak miktar 1993 yılı kesin hesabı esas alınarak hesaplanır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren Kanun Hükmünde Kararnameye uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanması tamamlanan, dış koruma personeli görevlendirilen kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen tarihte, jandarmanın dış koruma görevi sona erer. Kurumların bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanmasının gerçekleştirilmesi ve dış koruma personelinin Bakanlıkça görevlendirilmesi beş yıl içinde tamamlanır. Bu süre içinde tamamlanamaması halinde sürenin bir katına kadar artırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren Bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanması tamamlanıncaya ve dış koruma personeli görevlendirilinceye kadar Bakanlıkça gerekli görülen kurumlarda, jandarma, kurum içinde infaz ve koruma memurları ile birlikte görev yapar.

    Geçici Madde 4 - 524 sayılı Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre alınan kadrolara yapılmış bulunan atamalara, tahsilat ve ödemelere, aktarmalara ilişkin işlemler ile diğer her türlü işlemler yeni bir işleme gerek kalmaksızın 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kalktığı tarihten sonra da geçerliliklerini korurlar.

    Mevzuat Kanunlar