TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 19/06/1994 - 544

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 16/06/1994 - 4004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 24/06/1994 - 21970 Mükerrer

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ VE AMAÇ

    KURULUŞ VE AMAÇ

    Madde 1 - Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tesisi bu konudaki korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve dışında varolan bilgi ve dökümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü, bir kamu kuruluşu olup kısa adı "TPE" dir.

    TPE'nin Merkezi Ankara'dadır.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede adı geçen deyimlerden:

    a) Enstitü      : Türk Patent Enstitüsü'nü

    b) Yönetim Kurulu   : Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

    c) Danışma Kurulu   : Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu,

    d) Başkanlık      : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını,

    e) Bakanlık      : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: GÖREVLERİ VE ORGANLARI

    GÖREVLERİ

    Madde 3 - Enstitü, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;

    a) Patent ve markalar ile diğer Kanunlarla koruma altına alınmış olan sınai mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar.

    b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar,

    c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder,

    d) Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar,

    e) Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur,

    f) Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder,

    g) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar,

    h) Yurtiçi ve yurtdışında teknoloji ve araştırma - geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dökümantasyon merkezleri kurar bu bilgileri kamunun istifadesine sunar,

    i) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapar ve Türk Sınai Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlar,

    j) Sınai mülkiyet hakları konularında yurtiçinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar,

    k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar,

    ORGAN VE BİRİMLER

    Madde 4 - Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur;

    a) Yönetim Kurulu,

    b) Danışma Kurulu,

    c) Başkanlık,

    d) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu,

    e) Ana Hizmet Birimleri,

    f) Yardımcı Hizmet Birimleri,

    g) Danışma Birimleri.

    YÖNETİM KURULU

    Madde 5 - Yönetim Kurulu Enstitü'nün en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır.

    Yönetim Kurulu Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya bağlı ve ilgili kuruluşlarından iki üye; Enstitü Başkanı ve iki Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşur.

    Enstitü'nün Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

    Yönetim Kurulu üyeleri bağlı bulundukları Bakanlığın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanırlar. Başkan ve Başkan Yardımcıları Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanırlar.

    Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri beş yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden atanabilir.

    Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için, aynı usulle en geç bir ay içinde atama yapılır, atanan üye önceki üyenin görev süresini tamamlar.

    Başkanın olmadığı hallerde Başkan'a vekalet edecek üye, önceden Yönetim Kurulunca Enstitü Başkan Yardımcıları arasından belirlenir.

    Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - Yönetim Kurulu, bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla Enstitü'ye verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

    Bu amaçla;

    a) Enstitü'nün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. Enstitü'nün işleyişine etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı yönetmeliklerin Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girmesini sağlar,

    b) Enstitü ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar,

    c) Enstitü'nün bütçesini onaylar,

    d) Hazırlanan faaliyet raporunu ve mali raporu görüşüp karara bağlar,

    e) Sınai mülkiyet hakları ve teknolojik ilerleme konusunda kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programları hazırlar, araştırma konuları tesbit eder ve uygulamaya koyar,

    f) Enstitü'nün vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini hazırlar ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya koyar,

    g) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar,

    h) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır,

    i) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar,

    j) Enstitü'nün görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgililerin görüşlerini almak için ulusal ve uluslararsı nitelikte seminer, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri konuların düzenlenmesine karar verir,

    k) Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak üzere bu alandaki uzmanlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları oluşturur,

    l) Enstitü'nün ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasına veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir.

    Yönetim Kurulu Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üzerine ayda en az iki defa toplanır.

    Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu istikametinde alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çift sayılır.

    Yönetim Kurulu yetkilerinin bir veya birkaçını, sınırları yazılı olarak açıkça belirtilmek şartı ile Başkan'a devredebilir. Ancak, yetki devri, yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

    DANIŞMA KURULU

    Madde 7 - Danışma Kurulu, Enstitü'nün danışma birimi olup aşağıdaki üyelerden oluşur.

    Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Orman, Ulaştırma, Çevre, Sanayi ve Ticaret, Kültür Bakanlıklarından birer üye, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'ndan birer üye, Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek beş üye, en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarından birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden birer üye, Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir.

    Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

    Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir.

    Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Sanayi ve Ticaret Bakanı veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.

    DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 8 - Danışma Kurulu, Enstitü'nün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitü'ye yardımcı olmak maksadıyla aşağıdaki işleri yapar.

    a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.

    b) Enstitü'nün çalışma ilkeleri hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur,

    c) Enstitü'nün faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.

    BAŞKANLIK

    Madde 9 - Başkan, Enstitü'nün en üst amiridir ve Enstitü'yü temsil eder.

    Başkanlık; Başkan ve iki Başkan Yardımcısından oluşur.

    Enstitü Başkanı ve Başkan Yardımcıları beş yıl süre için müşterek kararname ile atanırlar. Görev süresi dolanlar yeniden atanabilir. Herhangi bir nedenle boşalan Başkan veya Başkan Yardımcılığı kadrosu için, aynı usulle engeç bir ay içinde atama yapılır, atanan kişi öncekinin görev süresini tamamlar.

    Yeniden atanamayan Başkan, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları kazanılmış hak aylıklarına göre durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

    Başkan, Enstitü hizmetlerinin mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara, milli güvenlik siyasetine, kalkınma plan ve yıllık programlara, Yönetim Kurulu'nun kararlarına uygun yürütülmesi ve Enstitü'nün faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkan, Enstitü'nün bütçesi, faaliyet raporu ve mali raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Başkan, Enstitüde çalışanların işlemlerinden sorumlu olup, Enstitü'nün faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    Başkan, sınırları açıkça yazılı olarak belirtilmek şartı ile yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

    YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

    Madde 10 - Sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili Enstitü'nün almış olduğu kararlara karşı başvuru sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca yürütülür.

    Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Enstitü Başkanı veya görevlendirileceği Başkan Yardımcılarından biri başkanlığında, Başkan'ın Enstitü içinden seçeceği, yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraz ile ilgili olarak alınmış olan kararlarda görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşan kurul tarafından alınır.

    Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararları Enstitü'nün nihai kararıdır. Bu kararlara karşı ilgili mahkemede dava açılabilir.

    Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışma esasları ve işleyici Enstitü tarafından hazırlanıp Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

    İKİNCİ KISIM: HİZMET BİRİMLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 11 - Enstitü'nün ana hizmet birimleri şunlardır;

    a) Patent Dairesi Başkanlığı,

    b) Markalar Dairesi Başkanlığı,

    c) uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

    PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 12 - Patent Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme, tescil işlemlerini yapar,

    b) Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,

    c) Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13 - Markalar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,

    b) Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,

    c) Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 14 - Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Enstitü'nün görev alanına giren uluslararası anlaşmaları izler ve inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür,

    b) Uluslararası anlaşmalardan katılınması gerekenlere katılmak için 1173 sayılı Kanun çerçevesinde işlemleri yürütür,

    c) Gerekli hallerde mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere Başkanlığa önerilerde bulunur,

    d) Yabancı mevzuatı temin eder ve izler,

    e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    İKİNCİ BÖLÜM: YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 15 - Enstitü'nün yardımcı birimleri şunlardır.

    a) Personel Dairesi Başkanlığı,

    b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    c) Enformasyon ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı,

    d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

    PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 16 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

    a) Enstitü bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür.

    b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar,

    c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 17 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Enstitü tarafından yapılması gerekli harcamaların, toplanacak gelirlerin ve satınalmaların ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

    b) Enstitü'nün temizlik, bakım ve onarım hizmetleri ile Enstitü'nün ihtiyaçları için taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması, bunların gerektiğinde satılması veya kiraya verilmesi işlerini Yönetim Kurulu'na sunar ve bu işleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürütür.

    c) Evrak giriş ve çıkışları ile arşiv hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,

    d) Demirbaş ve diğer kayıtları tutar,

    e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    ENFORMASYON VE DÖKÜMANTOSYAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 18 - Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

    a) Enstitü'nün görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın yapar,

    b) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yurtiçine ve yurt dışına dökümanlar yayınlar,

    c) İlgili mevzuda yurt içinde ve dışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve belgeleri toplar, bunları Enstitü'nün ve kamunun istifadesine sunar,

    d) Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesini yayınlar,

    e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Enstitü bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımının işletilmesini ve geliştirilmesini sağlar,

    b) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını ve saklanmasını sağlar,

    c) Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitü'nün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kullanılabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar,

    d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    DANIŞMA BİRİMLERİ

    Madde 20 - enstitü'nün danışma birimleri şunlardır;

    a) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

    b) Hukuk Müşavirliği,

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 21 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Enstitü'nün ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olur,

    b) Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması için plan ve projeler geliştirir,

    c) Enstitü'nün yıllık çalışma programını hazırlar, planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirir,

    d) Yurtiçi ve yurt dışında teknolojik gelişmeleri izler,

    e) Yurt kalkınması için gerekli olan teknoloji değerlendirme çalışmalarını yapar, kamunun bu konudaki taleplerini karşılar,

    f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 22 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır,

    a) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın günün koşullarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapar,

    b) Hukuki konularda Yönetim Kuruluna ve Başkanlığa danışmanlık yapar,

    c) Sınai mülkiyet haklarına ait ulusal ve uluslararası hukukla ilgili anlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler, diğer mevzuat, rapor, makale ve benzeri düzenlemeleri hizmete hazır tutar,

    d) Mahkemelerde Enstitü'yü temsil eder,

    e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

    Enstitünün Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer elemanlar, mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekalet ücretinden, 1389 Sayılı Devlet davalarına İntaç eden Avukat vesaireye verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümlerine göre faydalanırlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: ATANMA ŞARTLARI, BÜTÇE VE PERSONEL

    BİRİNCİ BÖLÜM: ATANMA ŞARTLARI

    ATANMA ŞARTLARI

    Madde 23 - Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri, hukuk, mühendislik, iktisat, işletme veya maliye dallarında yurtiçi veya yurtdışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda toplam olarak en az 10 yıl çalışmış olanlar arasından atanırlar. Bu üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A fıkrasının 3 numaralı bendi dışındaki şartları taşımaları zorunludur.

    Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya Kanunlarla verilen görevlerle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme kararı ile sabit olanların görev süreleri sona erer.

    Enstitü içinde daire başkanı ve müdür kadrolarına atamalarda, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten atanacak personelin Enstitü içindeki hizmet süresi ve atanacağı konudaki yurt içi ve yurt dışındaki deneyimi öncelikle değerlendirilir.

    Patent Dairesi, Uluslararası İlişkiler Dairesi ile Enformasyon ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlıklarındaki daire başkanı ve müdür kadrolarına atamalarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az biri olmak üzere yabancı dil bilgisi öncelikle değerlendirilir.

    Enstitü Personelinden müşterek kararname ile atananlar dışındakiler Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar.

    Enstitü bünyesinde;

    a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten.

    1. En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,

    3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

    şarttır.

    b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "uzman" kadrosuna atanırlar.

    Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler.

    Teknik Hizmetler Sınıfındaki Uzman kadrosuna atanacakların İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birini iyi derecede bilmeleri zorunludur.

    Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: DENETİM, GELİRLER, GİDERLER VE BÜTÇE

    DENETİM

    Madde 24 - Enstitü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir.

    GELİRLER, GİDERLER VE BÜTÇE

    Madde 25 - Enstitü'nün gelirleri şunlardır:

    a) Enstitü'nün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler,

    b) Diğer gelirler.

    Marka ve patent başvuruları için 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinde belirtilen harç miktarları, Enstitü'nün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve bu surette toplanan harçlar aylık olarak bir sonraki ayın yirmibirinci gününe kadar Maliye Bakanlığına aktarılır.

    Enstitü'nün giderleri Yönetim Kurulunca onaylanacak bütçeden karşılanır.

    Türk Patent Enstitüsü bünyesinde, Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Sanayi ve Ticaret Bakanının onayı ile Enstitü faaliyet alanına giren konularda gerçek ve tüzel kişilere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla döner sermaye işletmesi kurulur.

    Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, Döner Sermaye Yönetmeliğinde belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PERSONEL

    PERSONEL

    Madde 26 - Enstitü'de Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Şube Müdürü, Patent Uzmanı, Marka Uzmanı, Uzman, Patent Uzman Yardımcısı, Marka Uzman Yardımcısı, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Yabancı uzmanların istihdamı Enstitü'nün hazırlayıp Bakanlığın onaylayacağı Yönetmeliğe göre yapılır.

    Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetleri için Yönetim Kurulu kararı ile istisna akti çerçevesinde işlem yapılır.

    Enstitü'de sağlık ve eğitim gibi işlerde çalıştırılmak üzere, ihtiyaca göre Yönetim Kurulu'nun onayı ile yurt içinden ve yurt dışından özel anlaşmalarla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler çalıştırılabilir.

    Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

    Sözleşmeli Personel istekleri halinde emekli sandığı ile ilgilendirilirler.

    Enstitü, Marka ve Patent işlemlerinin yürütülmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler Enstitünün yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara ödemeler Enstitü tarafından yapılır.

    (Ek fıkra: 06/07/1995 - KHK - 562/20 md.) Enstitü Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır.

    ENSTİTܒNÜN KADROLARI

    Madde 27 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

    Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: DİĞER HÜKÜMLER

    UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

    Madde 28 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Enstitü tarafından yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Ayrıca; Enstitü, alım - satım, kiralama vesair işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Enstitü'nün malları Devlet Malı hükmündedir.

    Enstitü'nün alım - satım, kiralama vesair işlemlerini düzenleyen bir yönetmelik Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

    YÖNETMELİKLER

    Madde 29 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile hazırlanması öngörülen yönetmelikler ve Enstitü'nün teşkilat yapısı ile ilgili düzenlemeler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısını müteakip üç ay içinde hazırlanır.

    ENSTİTÜ NEZDİNDE VEKİLLİK YAPMA YETKİSİNDE OLANLAR

    Madde 30 - Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir.

    Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır:

    a - Türk Vatandaşı olmak,

    b - Fiil Ehliyetine sahip bulunmak,

    c - Türkiye'de ikamet etmek,

    d - Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamak,

    e - En az dört yıllık yüksek öğretim yapmış olmak,

    f - Enstitü tarafından, Yönetmelikte belirtilen esaslar, çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak,

    g - Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilen miktarda, Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmış olmak.

    Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarını haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır.

    Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri, ve marka vekilleri için ayrı ayrı yılda bir kez yapılır. Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur.

    Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir.

    Vekiller bu Kanun ve diğer sınai haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınai hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yürütürler.

    Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borçlar Kanunu'nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır.

    Enstitüde Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uzman ve Uzman Yardımcısı görevlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olanlar Enstitü'den ayrıldıkları takdirde vekillik yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 31 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3143 sayılı Kanunun Sınai Mülkiyet ile ilgili 2 nci maddesinin (f) bendi, 8 inci maddesinin (i) bendi, 15 inci maddesi, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile ilgili Ek 1 sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimlerinin 9 uncu sırasında yer alan "Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı" ibaresi ile 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Enstitü'nün bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmetleri yerine getirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesinin sınai mülkiyet ile ilgili bütün kitap, defter, dergi, yayın, döküman, işlem dosyası ve bilgisayarları ve diğer taşınır malları Enstitü'ye devredilmiştir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığında fiilen çalışmakta olan personel ve hizmetlilerin tümü Enstitü personeli olmaya hak kazanır. Bu şekilde Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığından Türk Patent Enstitüsüne geçecek personelin kadro ile görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanları değişenler yahut kaldırılanlar yeni kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve diğer her türlü zam ve tazminatları, yeni görev unvanı veya kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlarında sağlanan artışlarla giderilinceye kadar ödemeye devam edilir.

    Geçici Madde 3 - Enstitü teşkilatlanıncaya kadar sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülür.

    Geçici Madde 4 - Enstitü Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin atamaları bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç onbeş gün içinde yapılır. Danışma Kurulu üyelerinin atamaları ise en geç iki ay içinde yapılır.

    Geçici Madde 5 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı personelinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yüksek okul mezunu olarak sınai mülkiyet ile ilgili konularda en az iki yıl çalışmış olanlar yaş sınırına ve ilgili Yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın uzmanlık sınavına, iki yıldan az hizmeti olanlar ise yaş sınırına ve ilgili yönetmelikteki sürelere bakılmaksızın uzman yardımcılığı sınavına girme hakkından iki defadan fazla olmamak üzere yararlanabilirler. Sınavda başarı gösterenler uzman veya uzman yardımcısı kadrolarına başarı sırası dikkate alınarak atanırlar.

    Geçici Madde 6 - EKli 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığından Türk Patent Enstitüsüne devrolan kadrolar ile aynı kararname ile ihdas edilen kadrolar iptal edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümüne ait cetvellerden çıkarılmıştır.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki son dört yıl içinde Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı nezdinde her yıl en az 20 başvuru olmak üzere kesintisiz olarak patent veya marka vekilliği yapanlardan bu Kanunun Enstitü Nezdinde Vekillik Yapma Yetkisinde Olanlar maddesinin ikinci fıkrasının "e" bendinde belirtilen niteliğe haiz olmayanlar, Enstitü tarafından, Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak Vekillik Yeterlik Sınavı'na en çok üç kez katılma hakkına haizdirler. Bu kişiler, sadece son dört yıl kesintisiz olarak vekillik yaptıkları konuda sınav hakkına haizdirler. Patent ve marka konularının her ikisinde de sınav hakkı talep edenlerin son dört yıl içinde her iki konuda da ayrı ayrı her yıl en az 20 başvuru yapmış olması şartı aranır.

    Geçici Madde 8 - Vekillik Yeterlik Sınavının ilki, ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Sınav sonuçları en geç onbeş gün içinde açıklanır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Enstitü nezdinde sadece sınavda başarılı olanlar vekillik yapabilir. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten önce yapılmış olan başvurularda vekil olarak görevlendirilmiş olanlar vekil oldukları başvuralarla ilgili işlemleri sadece o başvurular için geçerli olmak üzere devam ettirirler. Aynı başvuru sahibinin daha sonraki tarihlerde yapacağı başvurularda ancak Enstitü nezdinde Vekillik yapma yetkisinde olanlar vekillik yapabilir.

    Geçici Madde 9 - 23 Mart 1879 Tarihli İhtira Beratı Kanunu ile 551 Sayılı Markalar Kanununda yer alan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" ibareleri Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

    Türk Patent Enstitüsü kurulduğu tarihten itibaren Marka ve Patent Başvuruları, Türk Patent Enstitüsü'ne yapılır.

    Geçici Madde 10 - Türk Patent Enstitüsü'nün 1994 mali yılı harcamaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Geçici Madde 11 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 1 sayılı Ek Gösterge cetvelinin "I Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" Bölümünün (d) kısmında geçen "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresi, (h) kısmının sonuna "marka uzmanı", "patent uzman" ibareleri ile, II sayılı ek gösterge cetvelinin "II Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşları" Bölümünde geçen "Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı" ibaresinde sonra gelmek üzere "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.

    Geçici Madde 12 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

    a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) bendinin değişik (11) numaralı fıkrasına "Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Marka Uzman Yardımcıları", "Patent Uzman Yardımcıları" ve "Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Marka Uzmanlığına", "Patent Uzmanlığına" ibareleri,

    b) " Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II-Tazminatlar" Bölümünün "A Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Marka Uzmanları", "Patent Uzmanları" ibareleri,

    eklenmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 32 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 33 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar