MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 23/02/1995 - 547

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 25/01/1995 - 4066

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/03/1995 - 22222

    Madde 1 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin ve hizmet tazminatı oranlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin ve hizmet tazminatı oranlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (28/02/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun ekli Ek cetvelin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (28/02/1985 tarih ve 3160 sayılı Kanuna ekli Ek cetvelin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (23/01/1987 tarih ve 270 sayılı KHK'nin bazı maddelerinde yeralan gösterge rakamlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (27/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (10/03/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (02/07/1993 tarih ve 485 sayılı KHK'nin Geçici 8 inci maddesine bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (09/07/1982 tarih ve 2690 sayılı Kanuna bir ek madde ilave edilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (04/04/1988 tarih ve 320 sayılı KHK'nin 47 nci maddesine fıkralar eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - Başbakanlığa bağlı kurumlardan bu bağlılığın devamı süresince Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, (...) * , Gümrük Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Değişik: 06/07/1995 KHK-562/8 md.) GAP İdaresi Başkanlığı ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarda ve Denizcilik Müsteşarlığı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadrolarda fiilen çalışıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre aylık alan memurlardan (sözleşmeli personel hariç),

    a) (Değişik: 20/03/1997 - KHK - 570/16 md.) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlara 5.500.000 lirayı,

    b) (Değişik: 20/03/1997 - KHK - 570/16 md.) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlara 4.500.000 lirayı,

    c) (Değişik: 20/03/1997 - KHK - 570/16 md.) 7 - 10 uncu derecelerden aylık alanlara 3.750.000 lirayı,

    d ) (Değişik: 20/03/1997 - KHK - 570/16 md.) 11 - 15 inci derecelerden aylık alanlara 3.000.000 lirayı,

    geçmemek üzere sözkonusu kurumların bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir.

    Madde 21 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bir maddesine bazı ünvanların eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 22 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 23 - 08/01/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/c maddesi, 11/08/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendi, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi, 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 15/04/1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 25 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ... , Toplu Konut İdaresi Başkanlığı teşkilat kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar bu kurumların merkez teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre çalışan personele (kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel dahil) ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmiş bulunan personele, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personele ödenmekte olan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 10'uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Ek Madde hükmü kapsamında bulunanlara tuttukları nöbetler için, Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlere göre ücret ödenmez.

    Mevzuat Kanunlar