MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 20/03/1997 - 570

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 28/11/1996 - 4214

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 03/04/1997 - 22953 Mükerrer

    Madde 1 - (23/01/1997 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı cetvellerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (23/01/1997 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı cetvellerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek 70 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (Mülga madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1* *2*

    Madde 14 - 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 8 inci maddeleri ile 24/02/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 15 - (27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (23/02/1995 tarih ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (10/11/1983 tarih ve 2949 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (13/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 15/04/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Geçici Madde 1 - 5434 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, anılan Kanunun Ek 70 inci maddesinin (b) bendindeki oranlardan % 160 oranı; 1997 yılında % 75, 1998 yılında % 100, 1999 yılında % 130; % 100 oranı;

    1997 yılında % 60, 1998 yılında % 75, 1999 yılında % 90; % 60 oranı; 1997 yılında % 40, 1998 yılında % 45, 1999 yılında % 50; %35 oranı; 1997 yılında % 26, 1998 yılında % 28, 1999 yılında % 30 olarak uygulanır.

    Geçici Madde 2 - 15 Nisan 1997 tarihi itibariyle kamu görevlisi ve bunların emeklisi durumunda olanlara anılan tarihteki özlük durumları dikkate alınarak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ve 19 uncu maddeleri ile yapılan ek iyileştirmeden doğan farkın 3,5 katı tahakkuk ettirilerek herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın memurlar ve diğer kamu görevlilerine 15/04/1997 tarihinde, bunların emeklilerine ise fark ödemesinin hesaplandığı tarihi müeakip ayrıca ödenir.

    1 Ocak 1997 tarihinden 15 Nisan 1997 tarihine kadar geçen dönem içinde; aylıksız izin kullananlara, açıktan atananlara ve 569 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek iyileştirmeden yararlananlara (uçucular dahil) net artış farkı gün hesabı ile kıst olarak ödenir.

    Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri, ödemeye esas olacak şekilde gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Mevzuat Kanunlar