657 S. DEVLET MEMURLARI K.NUN 1327 S. KANUNLA 6, 7, 8 SAYILI KHK.LERLE DEĞİŞİK BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KHK.

    KH'nin Tarihi - No: 15/01/1974 - 9

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 23/05/1972 - 1589

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 19/01/1974 - 14773

    Madde 1 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - Bu Kararnamenin 1, 2, 4, 5, 6 ve geçici 1 ve 2 nci maddesi hükümleri 01/02/1974, 3 üncü maddesi hükmü 01/03/1974 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunanlar 15 inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, haklarında genel hükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesi üzerinden ödenir. 16 ncı derece kadrolar Bütçe Kanunlarının intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca karşılığı olan 15 inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sırasında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci derece kadrolar olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Dairesine gönderilir. Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.

    Geçici Madde 2 - 23/12/1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.

    Mevzuat Kanunlar