DOĞAL AFETLERDE YAPILACAK YARDIMLARIN DÜZENLENMESİ İLE VERGİLERİN ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 14/09/1999 - 576

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 27/08/1999 - 4452

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 23/09/1999 - 23825

    Madde 1 - 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem için toplanan iç ve dış yardımlar T.C. Ziraat Bankası'nda açılacak merkezi bir hesaba kaydedilir ve Kriz Koordinasyon Kurulu kararı ile öncelikle depremden zarar görenlerin iaşe, giyinme, barınma, çadır ve diğer her türlü gereksinimlerinin karşılanması için bu işlerle görevli bulunan veya görevlendirilecek kuruluşlara, geçici ve daimi iskan amacıyla konut yapımında kullanılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ve Afetler Fonu'na aktarılır.

    Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ancak, tahsis edilen paraların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Başbakanlık ve maliye müfettişleri ile bankalar yeminli murakıplarından Başbakan onayı ile oluşturulacak bir komisyon tarafından, üçer aylık dönemler itibarıyla denetlenir ve denetleme raporları Resmi Gazete'de yayımlanır.

    Yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ülke içindeki veya dışındaki vakıf, dernek veya diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirli bir amaca yönelik olarak yapılan nakdi veya ayni bağışlar Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin izni ile belirlenen amaca tahsis edilebilir. Bunların dışında kalan nakdi yardımlar T.C. Ziraat Bankası'ndaki hesaba yatırılır, ayni yardımlar ise Kızılay'a verilir. Doğrudan afet illeri valiliklerine ve Kızılay'a yapılacak nakdi veya ayni yardımlar bu valilikler ve Kızılay tarafından kullanılır. Kızılay tarafından verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personeli Kızılay'ın mevcut veya ihdas edilecek her düzeydeki kadrolarında iki yılı geçmemek kaydıyla çalıştırmaya ve bu amaçla gerek görülecek diğer tedbirleri almaya Başbakanlık yetkilidir.

    Valilerce, 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince afetzedelerin gerçek ve tüzel kişilere ait bina ve tesislere yerleştirilmeleri halinde bu durum, söz konusu taşınmazların maliklerine tebliğ ile, hissederlara ise valilikçe yapılacak ilan ile duyurulur.

    Bakanlıklar veya diğer kamu kurumlarınca deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak prefabrik hizmet binaları ve lojmanların yapımında da Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Bakanlıklar, belirtilen işleri valilikler aracılığı ile de yaptırabilirler.

    Madde 2 - Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle, afet meydana gelen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylar ile bunların fer'ileri ve cezalarının ödeme sürelerini uzatmaya yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini, iller, il merkezleri, ilçeler veya beldeler, depremden zarar gören mükellefler veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle kullanabilir.

    Madde 3 - 05/05/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesine 8. bent eklenmiş ve metne işlenmiştir.

    Madde 4 - 14/02/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Geçici Madde 8 eklenmiş ve metne işlenmiştir.

    Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI: TAŞRA

                İHDAS EDİLEN

                KADROLARIN    SERBEST TUTULAN

                       KADRO KADRO

    SINIFI   UNVANI         DERECESİ ADEDİ ADEDİ   TOPLAM

    --------   ---------------------------------------------   -------------- ---------- ----------   -------------

    MİAH   Afet Bölge Koordinatörü (Vali)      1   1   -   1

    MİAH   İl Koordinatörü (Vali)         1   7   -   7

    MİAH   Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı      1   2   -   2

    GİH   Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı      1   2   -   2

    TH   Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı      1   1   -   1

    MİAH   İl Koordinatör Yardımcısı         1   7   -   7

    TH   İl Koordinatör Yardımcısı            1   4   -   4

    TH   Mühendis               1   10   -   10

    TH   Mimar                  1   4   -   4

    TH   Jeolog                  1   5   -   5

    SH   Tabip                  1   5   -   5

    SH   Hemşire               3   10   -   10

    SH   Hemşire               4   10   -   10

    TH   Şehir Plancısı               1   10   -   10

    GİH   Şube Müdürü               1   40   -   40

    GİH   Şube Müdürü               2   20   -   20

    GİH   Şube Müdürü               3   20   -   20

    GİH   Uzman                  1   15   -   15

    GİH   Programcı               1   15   -   15

    GİH   Programcı               2   13   -   13

    GİH   Çözümleyici               1   15   -   15

    GİH   Çözümleyici               2   13   -   13

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      3   40   -   40

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      4   40   -   40

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      5   40   -   40

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      6   40   -   40

    GİH   Bilgisayar İşletmeni            3   50   -   50

    GİH   Bilgisayar İşletmeni            4   50   -   50

    GİH   Bilgisayar İşletmeni            5   40   -   40

    TH   Teknisyen               3   20   -   20

    TH   Teknisyen               4   20   -   20

    GİH   Memur                  5   40   -   40

    GİH   Şoför                  9   20   -   20

    GİH   Şoför                  10   20   -   20

    GİH   Şoför                  11   20   -   20

    YHS   Teknisyen Yardımcısı         10   20   -   20

    YHS   Teknisyen Yardımcısı         11   20   -   20

    YHS   Teknisyen Yardımcısı         12   16   -   16

    YHS   Bekçi               12   35   -   35

    YHS   Bekçi               13   35   -   35

             TOPLAM            795      795

    Mevzuat Kanunlar