AFETTEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 27/10/1999 - 582

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 27/08/1999 - 4452

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 22/11/1999 - 23884 Mükerrer

    Madde 1 - 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş olan mal ve hizmet alımlarından kurum ve kuruluş bütçelerinden ödenemeyen miktarlar, Başbakanlıkça, Mahalli İdareler Fonu Acil Destekleme Programından sağlanan kaynaklarla Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklar vasıtasıyla emanet hesaplarından ödenir.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının bu harcamaları 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 19/06/1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.

    Madde 2 - 29/07/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununa Geçici Madde 3 eklenmiş olup metne işlenmiştir.

    Madde 3 - 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 16/09/1999 tarihli ve 577 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 16 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki yapı ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "tesisler ve oturdukları kamu konutları hasara uğrayan personel ile birlik, karargah ve tesislerin konuş yeri değişikliği sebebiyle atanan personelin geçici ve kesin iskan ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Deprem bölgesinde geçici suretle görevlendirilip 01/10/1999 tarihinden önce görevlerini tamamlayarak asıl görev mahalline intikal etmiş olan personele en az üç hafta görev yapmış ve harcırah almamış olmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 50,000,000 lira tazminat ödenir.

    Mevzuat Kanunlar