KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 S. KHK.NİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 22/01/1990 - 399

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 09/04/1987 - 12/10/1988 - 01/06/1989 : 3268 - 33347 - 3479 - 3569

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 29/01/1990 - 20417

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.

    TEMEL İLKELER

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde;

    a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

    b) Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,

    c) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi,

    d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki,

    ilkeleri göz önünde bulundurulur.

    İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

    Madde 3 - a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

    b) (Değişik bent: 05/02/1992 - 3771/1 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro ünvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür.

    Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir.

    d) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz.

    e) İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.

    İKİNCİ BÖLÜM : PERSONEL İHTİYACI, ATAMA VE İŞE ALMA

    PERSONEL İHTİYACI

    Madde 4 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, ünvan derece ve sayıları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların ünvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.

    ATAMA

    Madde 5 - Teşebbüs genel müdürü ve genel müdür yardımcısı kadrolarına ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atama yapılır.(...) sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır. Yönetim kurulları bu yetkilerini sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla devredebilirler.

    Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli (...) statüde geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilir.

    İŞE ALMA

    Madde 6 - Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini, sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir.

    İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.

    Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir.

    İŞE ALINACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

    Madde 7 - Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin;

    a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

    b) 18 yaşını tamamlamış olmaları,

    c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

    d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları,

    e) En az ortaokul mezunu olmaları,

    gerekir.

    Ancak, ortaokul mezunları arasından personel temininin mümkün olamaması halinde ilkokul mezunlarının da istihdamı mümkündür.

    Sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranılacak diğer özel şartlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur.

    SINAV

    Madde 8 - Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavı tabi tutulmak suretiyle işe alınır. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

    Sınav konuları, sınavın şekli ve sınav komisyonunun teşkili ile sınava ilişkin diğer hususlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.

    GÖREV VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

    Madde 9 - Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir.

    Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : PERSONELİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

    TARAFSIZLIK

    Madde 10 - Sözleşmeli personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; (Ek ibare: 05/02/1992 - 3771/2 md.) hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.

    TEŞEBBÜS PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

    Madde 11 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürü, yönetim ve danışma kurulu veya yönetim komitesi üyeleri ile her çeşit personeli;

    a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlü olup, görevleri ile ilgili olarak mensup oldukları teşebbüs ve bağlı ortaklığa verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler.

    b) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen bent: 05/02/1992 - 3771/3 md.) Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı baplarındaki hükümler uygulanır.

    c) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.199l/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen bent: 05/02/1992 - 3771/3 md.) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile, yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

    d) (Değişik bent: 02/12/1999 - 4483/17 md. ) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : GENEL HAKLAR

    SOSYAL GÜVENLİK

    Madde 12 - Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

    ÇEKİLME

    Madde 13 - Sözleşmeli personel, bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmesinde belirtilen şartlarda görevinden çekilme hakkına sahiptir.

    SENDİKA KURMA

    Madde 13/A- (Ek madde: 13/02/2011-6111 S.K 119. mad.)

    Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : YASAKLAR

    GREV YASAĞI

    Madde 14- (Değişik madde : 13/02/2011-6111 S.K 120. mad.)

    Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.

    BAŞKA İŞ VE HİZMET YASAĞI

    Madde 15 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

    Birinci fıkrada sayılanlar;

    a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.

    b) Teşebbüs yönetim kurulunun muvafakati üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

    İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanın izni ile, teşebbüs genel müdürü tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.

    Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

    a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

    b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,

    c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,

    d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.

    Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapamayacağı sözleşmelerinde belirtilir.

    Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir.

    HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

    Madde 16 - Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.

    BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME YASAĞI

    Madde 17 - Sözleşmeli personel, göreviyle ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına yetkili amirlerinin izni olmadan bilgi veya demeç veremez.

    SİYASİ FAALİYET YASAĞI

    Madde 18 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E. 1990/12, K. 1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/4 md.)

    Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personeli siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.

    TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI

    Madde 19 - Sözleşmeli personelin, teşebbüs veya bağlı ortaklığın hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelip de hizmetlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaat ve şikayetleri yasaktır.

    ALTINCI BÖLÜM : ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER

    ÇALIŞMA SAATLERİ

    Madde 20 - Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir.

    YILLIK İZİN

    Madde 21 - Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.

    Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir.

    MAZERET İZNİ

    Madde 22 - Sözleşmeli personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 gün ücretli mazeret izni verilir. İhtiyat olarak silah altına alınanlar terhis oluncaya kadar ücretli izinli sayılırlar. Belirtilen bu haller dışında mazereti sebebiyle sözleşmeli personele bir sözleşme döneminde 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde ücret ödenmemek şartıyla 10 gün daha mazeret izni verilmesi mümkündür.

    HASTALIK VE DOĞUM İZNİ

    Madde 23 - Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli I sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.

    MUVAZZAF ASKERLİK

    Madde 24 - Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik hizmetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır. Muvazzaf askerlikte geçen süreler, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları emekli keseneğine esas derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : MALİ VE SOSYAL HAKLAR

    AYLIK VE ÜCRETLER

    Madde 25 - a) Ekli 1 sayılı cetvelde kadro ünvan ve dereceleri gösterilen personel aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

    Bu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesinde öngörülen ikramiyelerden yararlandırılır. İkramiyelerle ilgili olarak kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

    b) (Değişik bend: 13/02/2011-6111 S.K 118. mad.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dâhil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200'ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

    c) (Değişik: 13/03/1995 - KHK - 549/1 md.) Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı her yıl bütçe kanunları ile belirlenir. Kamu personeli için uygulanan aylık katsayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    TEMEL ÜCRET

    Madde 26 - (Değişik fıkra: 04/04/2007-5620 S.K./4.mad) Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir.

    Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur.

    BAŞARI ÜCRETİ

    Madde 27 - Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8'i, (B) düzeyinde olanlara % 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir.

    KIDEM ÜCRETİ

    Madde 28 - Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara % 3'ü, 10-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara % 5'i oranında kıdem ücreti verilir.

    ÜCRETİN ÖDEME ZAMANI

    Madde 29 - Sözleşmeli personelin ücreti her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve başlayanların ücretleri gün hesabı ile ay sonunda ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının 30'a bölünmesi suretiyle hesaplanır. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere ay sonundan önce görevden ayrılma halinde sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarı geri alınır. Görev değişimi halinde, yeni göreve başlanıldığı tarihten geçerli olarak yeni görevin ücreti ödenir.

    FAZLA ÇALIŞMA VE DİĞER ÖDEMELER

    Madde 30 - Sözleşmeli personele;

    a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının % 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.

    (Ek fıkra: 15/03/1990 - KHK - 408/1 md.) Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle % 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir.

    b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca yapılacak yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, yabancı dil bilgisi seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin % 10'u, B olanlara % 5'i ve C olanlara % 2'si oranında bilinen her yabancı dil için ödemede bulunulur.

    c) (Ek bent: 06/07/1995 - KHK - 562/22 md.) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle bilfiil iştigal eden Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personele, kendi yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde elde edilen sigorta acentelik komisyonlarının % 80'i, personelin her türlü ödemeler dahil kadro aylığı veya sözleşme ücretinin yılda iki aylık brüt tutarını geçmemek şartıyla ödenebilir.

    Sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

    HARCIRAH

    Madde 31 - Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek sözleşmeli personele gündelik ve yol gideri ödenir. Ödenecek gündelik miktarı 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca en yüksek Devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve unvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edilir.

    İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında kendisi ve aile efradına harcırah ödenmez.

    Yukarıda belirtilmeyen hususlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

    TEDAVİ, ÖLÜM VE CENAZE GİDERLERİ

    Madde 32 - Sözleşmeli personelin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının (...) (Mülga ibare: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad) doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel ücretleri esas alınır.

    SOSYAL YARDIMLAR

    Madde 33 - Sözleşmeli personel, bedelini ödemek şartıyla teşebbüs veya bağlı ortaklığın lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, yemek ve diğer sosyal imkanlarından yararlanır.

    İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiç bir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz.

    (Ek fıkra: 25/06/2010-6001 S.K./42.mad.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde tren üzerinde fiili görev yapmakta olan sözleşmeli personele, tren üzerinde görev yaptığı sürelere göre belirlenmek ve günde iki öğünü geçmemek üzere, belirlenecek esaslara göre ücretsiz yemek veya kumanya verilebilir.

    ÇEŞİTLİ KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

    Madde 34 - a) Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.

    b) Tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek Planlama Kurulu'nca kararlaştırılan miktarı aşan kısmı ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan teşebbüs veya bağlı ortaklığa ödenir.

    c) (Mülga fıkra: 20/06/2001 - 4684 S.K./4. md.)

    ÖDÜL

    Madde 35 - Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personele genel müdürce bir aylık, genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül verilebilir. Ancak bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı teşebbüs ve bağlı ortaklıkların toplam sözleşmeli personel sayısının % 2'sinden fazla olamaz.

    DİĞER SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

    Madde 36 - (Değişik madde: 05/02/1992 - 3771/6 md.)

    Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube, mağaza, büro ve benzeri yerlerinde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücret sürekli görevle yurt dışına gönderilen 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna (bekar) ödenen aylığı geçmemek ve 15 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan memur (bekar) için hesaplanacak aylıktan da az olmamak üzere öğrenim durumu, kıdem, görev unvanı, ülke ve görev yeri dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir.

    (Ek fıkra: 06/07/1995 - KHK - 562/23 md.) Teşebbüsler, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yurt dışında kurdukları veya iştirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi hükümleri çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. Bu personelden, sözkonusu şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilenler hakkında 15 inci maddenin, ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

    Günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücretler, aynı unvanda tam gün çalışan sözleşmeli personelin ücretleri ile çalışma süreleri arasındaki oran dikkate alınmak suretiyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca belirlenir.

    VEKALET ÜCRETİ

    Madde 37 - Mahkeme ve icra dairelerince teşebbüs ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunan vekalet ücretlerinin davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ

    PERSONEL KÜTÜĞÜ VE ÖZLÜK DOSYASI

    Madde 38 - Sözleşmeli personel teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tutulacak sözleşmeli personel kütüğüne kaydolunur. Her sözleşmeli personele bir numara verilir ve bir özlük dosyası tutulur.

    SİCİL DOSYASI

    Madde 39 - Her sözleşmeli personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettiş raporları sicil dosyasına konulur.

    ÖZLÜK VE SİCİL DOSYASININ ÖNEMİ

    Madde 40 - Sözleşmeli personelin başarılarının tespitinde, emekliye sevk edilmelerinde veya sözleşmelerinin yenilenmesinde ya da yenilenmeyerek feshinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

    SİCİL AMİRLERİ VE SİCİL YÖNETMELİĞİ

    Madde 41 - Sicil vermeye yetkili sicil amirleri, sicil ve değerleme dönemi, sözleşmeli personelin başarısının tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların değerlendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir.

    BAŞARI DEĞERLEME DÜZEYLERİ

    Madde 42 - Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda;

    59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

    60-75 puan alanlar (C),

    76-89 puan alanlar (B),

    90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

    olmak üzere personel dört başarı düzeyinde değerlendirilir.

    SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEM

    Madde 43 - Sicil ve başarı değerlemeleri;

    a) (D) düzeyinde olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri fesh edilir ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    b) (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2'si oranında,

    c) (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4'ü oranında,

    d) (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8'i oranında,

    e) başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir.

    f) (D) düzeyinde bulunanlara başarı ücreti ödenmez.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

    DİSİPLİN CEZALARI

    Madde 44 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 377l/7 md.)

    Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç, verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır.

    SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ

    Madde 45 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/8 md.)

    Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:

    a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

    b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

    c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

    d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

    e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

    İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer.

    SAVUNMA HAKKI

    Madde 46 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 377l/9 md.)

    Savunması alınmadan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezası verilemez. Sözleşmeli personel; soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, merci veya amirin veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar. Bu süreler içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

    Madde 47 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/10 md.)

    Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

    İtiraz mercileri bu itirazı doğrudan doğruya karara bağlayabileceği gibi dosya veya belgelerin bir kez daha incelenmesini cezayı teklif eden merciden isteyebilirler.

    Süresi içinde itiraz edilmez veya yapılan itiraz red edilirse onaylanan cezalar kesinleşir ve sicile işlenir.

    DİSİPLİN CEZALARININ KESİNLEŞMESİ

    Madde 48 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/11 md.)

    Sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi; teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır.

    CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

    Madde 49 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/12 md.)

    Sözleşmeli personel hakkında, aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının başlamış olması disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemez ve ceza kovuşturması sonunda sözleşmeli personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat yahut takipsizlik kararı verilmesi, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

    ZAMANAŞIMI

    Madde 50 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/13 md.)

    Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay içinde karara bağlarlar. Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten sonra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin kovuşturması yapılamaz ve disiplin cezası verilemez.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    ONUNCU BÖLÜM : GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 51 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/14 md.)

    Görevden uzaklaştırma, 53 üncü maddede gösterilen haller nedeniyle görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

    YETKİLİLER

    Madde 52 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/15 md.)

    Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır:

    a) Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevliler,

    b) İlgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri.

    UYGULANACAĞI HALLER

    Madde 53 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/16 md.)

    Görevden uzaklaştırma, sözleşmeli personel tarafından:

    a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,

    b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,

    c) Teftiş veya soruşturmanın güçlendirilmesi,

    d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,

    e) İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması.

    Hallerinde uygulanır.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMADA AMİRİN SORUMLULUĞU

    Madde 54 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/17 md.)

    Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

    Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 55 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/18 md.)

    Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde her türlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir.

    GÖREVE BAŞLATMA

    Madde 56 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/1992 - 3771/19 md.)

    Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

    a) Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,

    b) Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler,

    c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

    d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenler,

    Hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 28/01/2010 tarih ve E:2008/19, K:2010/17 sayılı kararıyla) sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödenir.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    DİĞER KURUMLAR

    Madde 57 - 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi kurumların personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

    UYGULAMANIN İZLENMESİ

    Madde 58 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

    (Ek fıkra: 28/08/1991 - KHK - 453/1 md.) Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 59 - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan "genel müdür yardımcıları" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 12, 14, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52 nci maddeleri ile 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 60 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (...) hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 61 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 15/03/1990 - KHK - 408/3 md.)

    233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup iş kanunlarına tabi personel çalıştırmakta iken 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yeniden teşkilatlanmaları ile kurulan Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş., Türkiye Gemi Sanayii A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz Nakliyat A.Ş.'nin kadroları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelden çıkarılmıştır. Bu teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personeli hakkında, bağlı ortaklıklarının veya yeniden teşkilatlanma suretiyle ayrıldıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personelinin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunları hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi, birinci fıkra ile geçici 9 uncu madde kapsamında bulunan teşebbüs ve bağlı ortaklıklar hakkında da uygulanır.

    Ek Madde 2- (Değişik madde: 23/07/2010-6009 S.K/56.md.)

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı" prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 600'ünü, kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın % 300'ünü, pilotlar için ise % 1000'ini, diğerleri için de % 150'sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre "Havacılık Tazminatı" ödenir. Yüksek Planlama Kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının % 30'unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz.

    Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli statüde çalışanlardan sosyal güvenlikleri bakımından Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi olanlar iki ay içinde T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

    Geçici Madde 2 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 04/04/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla)

    Geçici Madde 3 - 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca, kadroları iptal edilmemiş olan personelin bulundukları kadrolarda ikramiye dahil her türlü mali ve sosyal hakları saklıdır. Bu kadrolarda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde derece değişiklikleri ile disiplin hükümlerinin uygulanmasına münhasır olmak üzere unvan değişiklikleri yapılabilir. Bu kadrolar; ilgililerin ekli 1 sayılı cetveldeki bir kadroya atanmaları, kendi istekleri ile sözleşmeli statüye geçmeleri veya emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşaldığı takdirde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda ekli 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilen personelin aylık ve ücretleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yeni statülerine göre ödenir.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta olanlardan; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca; 1 sayılı cetvellerde yer alan kadrolara intibak ettirilenlerin 15/12/1989 tarihi itibariyle almakta oldukları net aylık ücret tutarının 15/02/1990 tarihi itibariyle alacakları net aylık ücret tutarından fazla olması halinde 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine aradaki fark kapanıncaya kadar devam olunur.

    15/12/1989 ve 15/02/1990 tarihlerindeki aylık ücret olarak; sözleşmeli personel bakımından net aylık sözleşme ücreti; 1 sayılı cetveldeki kadrolara intibak ettirilenler bakımından aylık gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları ile ikramiyelerden bir aya isabet eden net tutar ve diğer zam ve tazminatlar dahil bütün ödemelerin net aylık tutarı alınır. İkramiyeden bir aya isabet eden miktar; ilgili mevzuatı uyarınca 1990 yılında ödenmesi gereken yıllık ikramiye sayısı ile 1990 yılının birinci yarısı için belirlenmiş gösterge ve katsayılar esas alınmak suretiyle bulunacak net ikramiye tutarı çarpımının 1/12'si olarak hesaplanır.

    Geçici Madde 6 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmaya devam edeceklerden 15/12/1989 tarihi itibariyle ödenen ücretleri mevcut 3.600.000,- Lira ücret tavanının üzerinde tespit edilmiş bulunanların sözleşme ücretleri tespit edilecek yeni sözleşme ücret tavanına eşitleninceye kadar, 15/12/1989 tarihi itibariyle tespit edilen sözleşme ücreti üzerinden ödenmeye devam edilir.

    Geçici Madde 7 - Sözleşme ücretlerinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde tespiti yapılıncaya kadar mevcut ücretlerin uygulanmasına devam edilir ve sözkonusu tespit yapılıncaya kadar mevcut ücretlerde artış yapmaya, 25 inci maddenin (c) bendi ve 30 uncu maddeye göre tespit yapılıncaya kadar da sözleşme tavan ücretleri ile fazla çalışma ücretlerini belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.

    Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tespit edilecek sözleşme ücretlerinin 15/12/1989 tarihi itibariyle ödenen ücretten düşük olması halinde ilgililere 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine aradaki fark kapanıncaya kadar devam olunur.

    Geçici Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, işsonu tazminatı almamış olmaları kaydıyla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenmesine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınır. 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçmek istemeyerek teşebbüs veya bağlı ortaklıklardan ayrılanlara sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için iş sonu tazminatları ödenir.

    (Ek fıkra: 15/03/1990 - KHK - 408/2 md.) Sözleşmeli personelden geçici 9 uncu madde uyarınca işçi statüsüne geçenlerin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri kıdem tazminatlarının hesabında dikkate alınır.

    (Ek fıkra: 15/03/1990 - KHK - 408/2 md. ) 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca kapsam dışı statüden sözleşmeli statüye geçmiş bulunanların statü değişikliği tarihindeki mevzuat hükümleri çerçevesinde ve ödeneceği tarihteki ücretleri üzerinden kıdem tazminatı haklarının saklı tutulmasına devam olunur.

    (Ek fıkra: 15/03/1990 - KHK - 408/2 md.) Bu madde uyarınca sözleşmeli statüde geçen bir yıllık hizmet karşılığında ödenecek iş sonu tazminatı ilgililerin brüt sözleşme ücretlerinin dörtte biridir.

    Geçici Madde 9 - Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş kanunları çerçevesinde personel çalıştıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunu hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.

    Geçici Madde 10 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıkların sözleşmeli personel pozisyonlarının ünvan ve adetleri en geç 2 ay içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir. Bu süre zarfında mevcut pozisyonların kullanılmasına devam edilir.

    Ek Geçici Madde - (Ek madde: 22/09/1991- KHK - 457/1 md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden 20/02/1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19/02/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

    Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

    Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

    KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

    1 09/04/1990 TARİH VE 418 SAYILI KHK’NİN HÜKMÜ.

    Madde 40 - 28/05/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme kararı alınan teşebbüs ve bağlı ortaklıklardaki sözleşmeli statüde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları, kamu kesimi sermaye payı % 50'nin altına düşünceye kadar Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile tespit edilir ve bu süre zarfında 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca kadroları saklı tutulan personelin bulundukları kadrolarda aylık ve her türlü özlük haklarının saklı tutulmasına devam olunur.

    233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamuya ait bankalarla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerinde belirlenen kuruluşlardan yönetim kademelerinde sözleşmeli statüde personel çalıştıranların genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müdür, grup başkanı, müdür ve başkan yardımcısı, şef ve memur gibi unvanlarla çalışan yönetim personelinin (kapsam dışı personel dahil) mevzuatlarına göre tespit edilecek sözleşme ücretlerinin yürürlüğe konulabilmesi için ilgili Bakanlıkça ayrıca Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüşünün alınması şart olup sözkonusu ücretlerde gerektiğinde düzenleme yapmaya Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlilerine asli görevlerinin yanında Devlet iştirakleri de dahil olmak üzere kamuya ait iktisadi kuruluşlarda verilen yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyelikleri ile, denetçi ve tasfiye kurulu üyeliği görevleri hakkında da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

    2 05/02/1992 TARİH VE 3771 SAYILI KANUNUN HÜKMÜ:

    Geçici Madde 1- 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda bulunan personelin sözleşme ücretlerini belirleyen 27/12/1991 tarihli ve 91/2584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve uygulamanın gerektirdiği hallerde bu Kararda değişiklik yapılabilir. 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girdiği tarihte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapanlardan, bu Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenecek kadro aylıklarının net tutarı, (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil) mevcut sözleşme ücretlerinin net tutarından az olanlara, aradaki fark giderilinceye kadar mevcut sözleşme ücretleri esas alınarak ödemede bulunulur.

    EKLER

    22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

    EK - 1

    Değişiklik Yapan Mevzuatın   Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi    Sayısı    Tarihi Sayısı

    KHK 15.3.1990 408    28.3.1990 20475 :

    Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.; Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz Nakliyat A.Ş.nin kadrolarının (1) sayılı Cetvelden çıkarılması.

    B.K.K. 08/03/1990 90/274 29.3.1990 20476 :

    Bazı KİT'lerde kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K 16/05/1990 90/481 25.5.1990 20528 :

    Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

    B.K.K 25/01/1991 91/1419 17.2.1991 20789 :

    T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Petrol Ofisi A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K 27.3.1991 91/1649 29.3.1991 20829 :

    Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro iptalive Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

    B.K.K 27.3.1991 91/1651 29.3.1991 20829 :

    Türkiye Şeker FabrikalaA.Ş.Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K. 23.2.1991 91/1552 2.5.1991 20859 :

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

    B.K.K. 12.5.1991 91/1751 24.5.1991 20880 :

    Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptali ile Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İhdası.

    22/01/1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları gösterir liste

    EK - 2

    Değişiklik Yapan Mevzuatın   Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi Sayısı        Tarihi Sayısı

    B.K.K. 15.8.1991 91/2143       11.9.1991 20988 :

    Emlak Konut A.Ş Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.

    B.K.K. 7.10.1991 91/2320 20.10.1991 21027 :

    Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş., Adıyaman Çimento Sanayii T.A.Ş., Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş., Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş., Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş., Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş., Elazığ Çimento Sanayii T.A.Ş., Ergani Çimento Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş., İskenderun Çimento Sanayii T.A.Ş., Kars Çimento Sanayii T.A.Ş., Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş., Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş., Ladik ÇiÇimento Sanayii T.A.Ş., Niğde Çimento Sanayii T.A.Ş., Kurtalan Çimento Sanayii T.A.Ş., Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş., Şanlıurfa Çimento Sanayii T.A.Ş., Trabzon Çimento Sanayii T.A.Ş., Van Çimento Sanayii T.A.Ş., Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş., Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Antalya Pil Sanayi A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Tic. A.Ş., Makina Sanayi ve Tic. A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Tic.A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Et ve Balık Kurumu, Türkiye Zirai Donanım Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu, T.C.Posta, Telgraf ve Telefon İşletmeleri, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, Denizcilik Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait Kadro İptal ve İhdası.

    B.K.K. 9.10.1991 91/2338 26/10.1991 21033

    T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.

    B.K.K. 25.12.1991 91/2578 23.1.1992 21120

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Kadro İhdası.

    EK-3

    22/01/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

    Değişiklik Yapan Mevzuatın   Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi Sayısı       Tarihi Sayısı

    B.K.K. 22/04/1992 92/2962    26/05/1992 21239

    T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun Gübre Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Aksaray Azmi Milli T.A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K. 06/06/1992 92/3238 18/07/1992 21288

    Etibank, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Et ve Balık Kurumu, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası

    EK - 4

    22/01/1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

    Değişiklik Yapan Mevzuatın   Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi Sayısı    Tarihi Sayısı

    B.K.K. 17/09/1992 92/3542     19/10/1992 21380

    Türkiye Gübre Sanayii A.Ş ., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Yem Sanayii T.A.Ş., T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve İhdası.

    B.K.K. 17/11/1992 92/3744    29/11/1992 21420

    Denizcilik Bankasına ait (I)ve(II) sayılı cetvellerde yer alan ünvan ve pozisyonların T.Emlak Bankasına ait (I)ve(II) sayılı cetvellere eklenmesi.

    B.K.K. 24/01/1993 93/4056    19/02/1993 21501

    Etibank, Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüklerine Ait Kadro İptal ve İhdası.

    B.K.K. 01/03/1993 93/4235    13/04/1993 21551

    Çorum, Sivas, Trabzon, Gaziantep ve İskenderun Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketleri Genel Müdürlüklerine Ait Kadroların iptali.

    Ek - 5

    22/01/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

    Değişiklik Yapan Mevzuatın   Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi Sayısı      Tarihi Sayısı

    B.K.K. 30/03/1993 93/4336   06/05/1993 21573

    T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş.,

    Devlet Malzeme Ofisi, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Et ve Balık Kurumu, Orman Ürünleri Sanayii Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu, T.C.Posta Telgraf Telefon İşletmesi, T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi,

    Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mümülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası

    B.K.K. 17/05/1993 93/4421   06/06/1993 21599

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait kadro iptali, Nitroselüloz Sanayii ve Ticaret A.Ş., Prinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır

    Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

    B.K.K. 03/08/1993 93/4714   03/09/1993 21687

    Denizli, Şanlıurfa, Ladik, Aşkale ve Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadroların iptali.

    B.K.K. 09/01/1994 94/5166   13/01/1994 21817

    Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları işletmesi, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol

    İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K. 07/03/1994 94/5422 29/06/1994 21975

    Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, iskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Karabük Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yem Sanayii T.A.Ş Tütün, Tütün Mamulleri,

    Tuz ve Alkol İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K. 16/09/1994 94/6119 10/11/1994 22107

    Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut A.Ş., Etibank Bankacılık A.O., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Karabük

    Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş., Van Çimento Sanayii T.A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Gemlik Gübre Sanayii A.Ş., Samsun Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü

    Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayii ve Ticaret A.Ş., Elmadağ

    Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi

    ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina

    ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Et ve Balık Kurumu, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi, Çay

    İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Kütahya Gübre Sanayii A.Ş., Elazığ Gübre Sanayii A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Mahsulleri Ofisi

    Genel Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve ihdası

    B.K.K. 15/12/1994 94/6417 01/02/1995 22189

    Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fab.San.ve Tic. A.Ş., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Elmadağ Barut

    Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nikroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik

    Dağıtım A.Ş., Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C.Posta

    Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Van Çimento Sanayi T.A.Ş., Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait kadro

    iptal ve ihdası.

    B.K.K. 16/03/1995 95/6608 31/03/1995 22244

    T.C.Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali ile T.C.Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası, Türkiye Emlak

    Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu makinaları Sanayii A.Ş.Genel

    Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K. 17/07/1995 95/7129 15/08/1995 22375

    T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik

    İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.Gn. Md.lüğü, Divriği- Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gen.Müd., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü,

    Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Ergani Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kars Çimento Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Konya

    Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kurtalan Çimanto Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Van Çimento Sanayii T.A.Ş.genel Müdürlüğü, Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye

    Gübre Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası

    A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Süt Endüstrisi A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye

    Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C.Devlet

    Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz

    ve Alkol İşletmeleri Gn.Md.lüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Çimento Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal ihdas suretiyle

    değişiklik ve T.Kömür İşletmeleri Gn.Md. lüğünün taşra teşkilatında yeralan kadro ve pozisyonların Türkiye Elektrik, Üretim, İletim A.Ş.Gn.Md.lüğü Taşra teşkilatı cetvellerine eklenmesi.

    B.K.K. 13/11/1995 95/7509 10/12/1995 22489

    Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptali ile Edirne Lalapaşa Çimento Sanayi ve Ticaret T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası,

    B.K.K. 26/02/1996 96/7876 19/03/1996 22585 -

    Yeniköy, Soma, Hamitabat ve Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlükleri ile Efes Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü,

    Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik

    Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif

    ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

    Ek-11

    Değişiklik Yapan Mevzuatın      Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı

    B.K.K 07/08/1996 96/8759 30/12/1996 22863

    T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü, Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu

    Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman

    Ürünleri Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.Genel MüdürlüĞü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektirk Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü,

    Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C.Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk

    Telekomünikasyon A.Ş., T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay

    İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve

    Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

    B.K.K. 11/12/1996 96/8963 09/01/1997 22872

    Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne ait pozisyonların iptal ve ihdası.

    B.K.K. 10/03/1977 97/9256 10/04/1997 22960

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel Müdürlüğü'ne ait pozisyon iptali ve kadro ihdası.

    22/01/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

    Değişiklik Yapan Mevzuatın      Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi Sayısı    Tarihi Sayısı

    BKK. 29/09/1997 97/10062 16/10/1997 23142 :

    T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Divriği-Hekimhan

    Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Samsun Gübre Sanayi A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikaları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikaları

    A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut

    Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

    Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya

    Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim

    A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik

    Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri,

    Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.,

    Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. genel müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası

    21/01/1990 TARİH VE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE KADROLARI İPTAL VE İHDAS EDİLEN KURULUŞLARI GÖSTERİR LİSTE:

    Değişiklik Yapan Mevzuatın      Yayımlandığı R.G.nin

    Türü Tarihi Sayısı    Tarihi Sayısı

    B.K.K. 29/12/1997 97/10478 11/01/1998 23227

    T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya

    Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

    Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C.

    Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, İskenderun

    Demir Çelik İşletmeleri AŞ. Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve

    Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

    B.K.K. 16/03/1998 98/10793 26/03/1998 23298

    Etibank, Eti Holding A.Ş., Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve

    ihdası.

    Mevzuat Kanunlar