BİR İL VE İKİ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 03/12/1999 - 584

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 27/08/1999 - 4452

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/12/1999 - 23901

    Madde 1 - Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Kaynaşlı Bucak Merkezi olmak üzere Bolu İli'nde Kaynaşlı adıyla ve ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Derince Kasabası olmak üzere Kocaeli İlinde Derince adıyla, iki ilçe kurulmuştur.

    Madde 2 - Bolu İline bağlı Düzce İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (3) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Düzce adıyla bir il kurulmuştur.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan il ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Ekli (5) sayılı listede yer alan il özel idarelerine ait kadrolar ihdas edilmiştir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan İlde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde tamamlanır.

    Bu süre içinde yeni kurulan İlde ve ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

    Geçici Madde 3 - Düzce İlinin il genel meclisi, merkez ilçe ile bu İle bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi valinin daveti ile toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

    Kaynaşlı ve Derince ilçelerinin il genel meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimi ile birlikte yapılır.

    Geçici Madde 4 - Düzce İline bağlanan ilçelerdeki il özel idaresinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren Düzce İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

    Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak Düzce İl Özel İdaresi adına tashih ve tescil edilir.

    Özel idare kadrolarında bulunup, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Düzce İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.

    Bu personelin, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleriyle her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

    Düzce İl Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İle bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin, mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 5 - Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Düzce Valiliği için 1999 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından bir adet binek otomobil alınır.

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLİ LİSTELER

    (1) SAYILI LİSTE

    BOLU İLİ KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi: Bucağı:

    1 Altunköy      Düzce   Kaynaşlı

    2 Bıçkıyanı      Düzce   Kaynaşlı

    3 Çakırsayvan   Düzce   Kaynaşlı

    4 Çamlıca      Düzce   Kaynaşlı

    5 Çamoluk      Düzce   Kaynaşlı

    6 Çatalçam      Düzce   Kaynaşlı

    7 Darıyeribakacak   Düzce   Kaynaşlı

    8 Darıyerihasanbey   Düzce   Kaynaşlı

    9 DarıyerimengencikDüzce   Kaynaşlı

    10 Darıyeriyürükler   Düzce   Kaynaşlı

    11 Dipsizgöl   Düzce   Kaynaşlı

    12 Fındıklı      Düzce   Kaynaşlı

    13 Hacıazizler   Düzce   Kaynaşlı

    14 Muratbey   Düzce   Kaynaşlı

    15 Sarıçökek   Düzce   Kaynaşlı

    16 Sazköy      Düzce   Kaynaşlı

    17 Tavak      Düzce   Kaynaşlı

    18 Üçköprü      Düzce   Kaynaşlı

    19 Yeniyurt      Düzce   Kaynaşlı

    20 Yeşiltepe   Düzce   Kaynaşlı

    (2) SAYILI LİSTE

    KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :Bucağı:

    1 Çavuşlu      Merkez   Merkez

    2 Geredeli      Merkez   Merkez

    3 Karagöllü      Merkez   Merkez

    4 Kaşıkçı      Merkez   Merkez

    5 Tahtalı      Merkez   Merkez

    6 Terziler      Merkez   Merkez

    (3) SAYILI LİSTE

    DÜZCE İLİNE BAĞLANAN İLÇE, BUCAK, KASABA VE KÖYLER

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :Bucağı:

    1 Beyköy-B   Düzce   Merkez

    2 Ağaköy      Düzce   Merkez

    3 Akbıyıklar   Düzce   Merkez

    4 Akpınar      Düzce   Merkez

    5 Aktarlar      Düzce   Merkez

    6 Altınpınar      Düzce   Merkez

    7 Asar      Düzce   Merkez

    8 Aydınpınar   Düzce   Merkez

    9 Bahçeköy   Düzce   Merkez

    10 Ballıca      Düzce   Merkez

    11 Bataklıçiftlik   Düzce   Merkez

    12 Beslambey   Düzce   Merkez

    13 Bostanyeri   Düzce   Merkez

    14 Büyükaçma   Düzce   Merkez

    15 Çakırhacıibrahim   Düzce   Merkez

    16 Çakırlar      Düzce   Merkez

    17 Çamköy      Düzce   Merkez

    18 Çavuşlar      Düzce   Merkez

    19 Çınardüzü   Düzce   Merkez

    20 Çınarlı      Düzce   Merkez

    21 Çiftlikköy   Düzce   Merkez

    22 Dağdibi      Düzce   Merkez

    23 Darıcı      Düzce   Merkez

    24 Dedeler      Düzce   Merkez

    25 Değirmenbaşı   Düzce   Merkez

    26 Derdin      Düzce   Merkez

    27 Derelitütüncük   Düzce   Merkez

    28 Develi      Düzce   Merkez

    29 Doğanlı      Düzce   Merkez

    30 Duraklar      Düzce   Merkez

    31 Esençam   Düzce   Merkez

    32 Esenköy   Düzce   Merkez

    33 Esentepe   Düzce   Merkez

    34 Eskimengencik   Düzce   Merkez

    35 Fevziye      Düzce   Merkez

    36 Fındıklıaksu   Düzce   Merkez

    37 Gökçe      Düzce   Merkez

    38 Gölormanı   Düzce   Merkez

    39 Gümüşpınar   Düzce   Merkez

    40 Günbaşı      Düzce   Merkez

    41 Gündolaması   Düzce   Merkez

    42 Güven      Düzce   Merkez

    43 Hacıahmetler   Düzce   Merkez

    44 Hacıaliler   Düzce   Merkez

    45 Hasanlar   Düzce   Merkez

    46 Hocaoğlu   Düzce   Merkez

    47 İhsaniye      Düzce   Merkez

    48 İslahiye      Düzce   Merkez

    49 İstilli      Düzce   Merkez

    50 Kaledibi      Düzce   Merkez

    51 Karaçalı      Düzce   Merkez

    52 Karadere   Düzce   Merkez

    53 Kavakbıçkı   Düzce   Merkez

    54 Kazıkoğlu   Düzce   Merkez

    55 Kızılcık      Düzce   Merkez

    56 Kirazlı      Düzce   Merkez

    57 Kiremitocağı   Düzce   Merkez

    58 Koçyazı      Düzce   Merkez

    59 Konaklı      Düzce   Merkez

    60 Köprübaşı   Düzce   Merkez

    61 Küçükahmet   Düzce   Merkez

    62 Küçükmehmet   Düzce   Merkez

    63 Kuşaçması   Düzce   Merkez

    64 Kutlu      Düzce   Merkez

    65 Kuyumcuhacıali   Düzce   Merkez

    66 Mamure      Düzce   Merkez

    67 Muncurlu   Düzce   Merkez

    68 Muradiyemengencik   Düzce   Merkez

    69 Musababa   Düzce   Merkez

    70 Nalbantoğlu   Düzce   Merkez

    71 Otluoğlu      Düzce   Merkez

    72 Ovapınar   Düzce   Merkez

    73 Ozanlar      Düzce   Merkez

    74 Paşakonağı   Düzce   Merkez

    75 Paşaormanı   Düzce   Merkez

    76 Pınarlar      Düzce   Merkez

    77 Sallar      Düzce   Merkez

    78 Samandere   Düzce   Merkez

    79 Sancaklar   Düzce   Merkez

    80 Sarayyeri   Düzce   Merkez

    81 Sinirci      Düzce   Merkez

    82 Soğukpınar   Düzce   Merkez

    83 Şaziyeköy   Düzce   Merkez

    84 Şıralık      Düzce   Merkez

    85 Taşköprü   Düzce   Merkez

    86 Tokuşlar      Düzce   Merkez

    87 Turaplar      Düzce   Merkez

    88 Üçyol      Düzce   Merkez

    89 Uğurköy      Düzce   Merkez

    90 Yahyalar   Düzce   Merkez

    91 Yayakbaşı   Düzce   Merkez

    92 Yenikaraköy   Düzce   Merkez

    93 Yenitaşköprü   Düzce   Merkez

    94 Yeşilçam   Düzce   Merkez

    95 Yeşilçimen   Düzce   Merkez

    96 Yukarıyahyalar   Düzce   Merkez

    Konuralp Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi : Bucağı:

    1 Konuralp-BMB   Düzce   Konuralp

    2 Boğaziçi B.   Düzce   Konuralp

    3 Akyazı      Düzce   Konuralp

    4 Aybaşı      Düzce   Konuralp

    5 Aynalı      Düzce   Konuralp

    6 Çamlısu      Düzce   Konuralp

    7 Düverdüzü   Düzce   Konuralp

    8 Düzköy      Düzce   Konuralp

    9 Eminaçma   Düzce   Konuralp

    10 Erdemli      Düzce   Konuralp

    11 Güldere      Düzce   Konuralp

    12 Hatipliketenciler   Düzce   Konuralp

    13 Kabalak      Düzce   Konuralp

    14 Kadıoğlu   Düzce   Konuralp

    15 Kaymakcı   Düzce   Konuralp

    16 Kemerkasım   Düzce   Konuralp

    17 Kozluk      Düzce   Konuralp

    18 Kurtsuyu   Düzce   Konuralp

    19 Nasırlı      Düzce   Konuralp

    20 Osmanca   Düzce   Konuralp

    21 Sancakköy   Düzce   Konuralp

    22 Yakaköy   Düzce   Konuralp

    23 Yayla      Düzce   Konuralp

    24 Yeniaynalı   Düzce   Konuralp

    25 Yörük      Düzce   Konuralp

    (3) SAYILI LİSTE

    AKÇAKOCA İLÇESİ

    Merkez Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :   Bucağı:

    1 Akçakoca İlçe Mrk.B.Akçakoca   Merkez

    2 Akkaya      Akçakoca   Merkez

    3 Aktaş      Akçakoca   Merkez

    4 Altınçay      Akçakoca   Merkez

    5 Arabacı      Akçakoca   Merkez

    6 Balatlı      Akçakoca   Merkez

    7 Bayhanlı      Akçakoca   Merkez

    8 Beyören      Akçakoca   Merkez

    9 Çayağzı      Akçakoca   Merkez

    10 Çiçekpınar   Akçakoca   Merkez

    11 Dadalı      Akçakoca   Merkez

    12 Davutağa   Akçakoca   Merkez

    13 Deredibi      Akçakoca   Merkez

    14 Dereköy      Akçakoca   Merkez

    15 Dilaver      Akçakoca   Merkez

    16 Doğancılar   Akçakoca   Merkez

    17 Döngeli      Akçakoca   Merkez

    18 Edilli      Akçakoca   Merkez

    19 Esmahanım   Akçakoca   Merkez

    20 Fakıllı      Akçakoca   Merkez

    21 Göktepe      Akçakoca   Merkez

    22 Hasançavuş   Akçakoca   Merkez

    23 Hemşin      Akçakoca   Merkez

    24 Kalkın      Akçakoca   Merkez

    25 Karatavuk   Akçakoca   Merkez

    26 Kepenç      Akçakoca   Merkez

    27 Kınık      Akçakoca   Merkez

    28 Kirazlı      Akçakoca   Merkez

    29 Koçar      Akçakoca   Merkez

    30 Koçullu      Akçakoca   Merkez

    31 Küpler      Akçakoca   Merkez

    32 Kurugöl      Akçakoca   Merkez

    33 Kurukavak   Akçakoca   Merkez

    34 Melenağzı   Akçakoca   Merkez

    35 Nazımbey   Akçakoca   Merkez

    36 Ortanca      Akçakoca   Merkez

    37 Paşalar      Akçakoca   Merkez

    38 Sarıyayla   Akçakoca   Merkez

    39 Subaşı      Akçakoca   Merkez

    40 Tahirli      Akçakoca   Merkez

    41 Tepeköy      Akçakoca   Merkez

    42 Uğurlu      Akçakoca   Merkez

    43 Yenice      Akçakoca   Merkez

    44 Yeşilköy   Akçakoca   Merkez

    (3) SAYILI LİSTE

    CUMAYERİ İLÇESİ

    Merkez Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :    Bucağı:

    1 Cumayeri İlçe M.BCumayeri   Merkez

    2 Akpınar      Cumayeri   Merkez

    3 Avlıyan      Cumayeri   Merkez

    4 Büyükmelen   Cumayeri   Merkez

    5 Çamlıpınar   Cumayeri   Merkez

    6 Dokuzdeğirmen   Cumayeri   Merkez

    7 Esentepe      Cumayeri   Merkez

    8 Hamascık   Cumayeri   Merkez

    9 Harmankaya   Cumayeri   Merkez

    10 Iğdır      Cumayeri   Merkez

    11 Kızılüzüm   Cumayeri   Merkez

    12 Mısırlık      Cumayeri   Merkez

    13 Ordulukaradere   Cumayeri   Merkez

    14 Ören      Cumayeri   Merkez

    15 Sırtpınar      Cumayeri   Merkez

    16 Subaşı      Cumayeri   Merkez

    17 Taşlık      Cumayeri   Merkez

    18 Üvezbeli      Cumayeri   Merkez

    19 Yenitepe   Cumayeri   Merkez

    20 Yeşiltepe   Cumayeri   Merkez

    21 Yukarıavlıyan   Cumayeri   Merkez

    (3) SAYILI LİSTE

    ÇİLİMLİ İLÇESİ

    Merkez Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :    Bucağı:

    1 Çilimli İlçe M.B   Çilimli      Merkez

    2 Alacamescit   Çilimli      Merkez

    3 Arabacı      Çilimli      Merkez

    4 Bıçkıbaşı      Çilimli      Merkez

    5 Çalılık      Çilimli      Merkez

    6 Dikmeli      Çilimli      Merkez

    7 Döngelli      Çilimli      Merkez

    8 Esenli      Çilimli      Merkez

    9 Hızardere      Çilimli      Merkez

    10 İshaklar      Çilimli      Merkez

    11 Kafyayla   Çilimli      Merkez

    12 Karaçörtlen   Çilimli      Merkez

    13 Kırkharman   Çilimli      Merkez

    14 Kiraztarla   Çilimli      Merkez

    15 Kuşoğlu      Çilimli      Merkez

    16 Pırpır      Çilimli      Merkez

    17 Sarımeşe   Çilimli      Merkez

    18 Söğütlü      Çilimli      Merkez

    19 Tepeköy      Çilimli      Merkez

    20 Topçular      Çilimli      Merkez

    21 Yeniköy      Çilimli      Merkez

    22 Yenivakıf   Çilimli      Merkez

    23 Yukarıkaraköy   Çilimli      Merkez

    (3) SAYILI LİSTE

    GÖLYAKA İLÇESİ

    Merkez Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :    Bucağı:

    1 Gölyaka İlçe M.B.   Gölyaka      Merkez

    2 Aksu      Gölyaka      Merkez

    3 Bakacak      Gölyaka      Merkez

    4 Bekiroğlu      Gölyaka      Merkez

    5 Çamlıbel      Gölyaka      Merkez

    6 Çayköy      Gölyaka      Merkez

    7 Değirmentepe   Gölyaka      Merkez

    8 Esen      Gölyaka      Merkez

    9 Güzeldere   Gölyaka      Merkez

    10 HacısüleymanbeyGölyaka      Merkez

    11 Hacıyakup   Gölyaka      Merkez

    12 Hamamüstü   Gölyaka      Merkez

    13 İçmeler      Gölyaka      Merkez

    14 Kemeryanı   Gölyaka      Merkez

    15 Kuyudüzü   Gölyaka      Merkez

    16 Muhapdede   Gölyaka      Merkez

    17 Saçmalıpınar   Gölyaka      Merkez

    18 Sarıdere      Gölyaka      Merkez

    19 Taşlık      Gölyaka      Merkez

    20 Yazıpınar   Gölyaka      Merkez

    21 Yazlık      Gölyaka      Merkez

    22 Yeşilova      Gölyaka      Merkez

    23 Yunusefendi   Gölyaka      Merkez

    24 Zekeriyaköy   Gölyaka      Merkez

    25 Açma      Gölyaka      Merkez

    (3) SAYILI LİSTE

    GÜMÜŞOVA İLÇESİ

    Merkez Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :   Bucağı:

    1 Gümüşova İlçe M.B.Gümüşova   Merkez

    2 Adaköy      Gümüşova   Merkez

    3 Ardıçdibi      Gümüşova   Merkez

    4 Çaybükü      Gümüşova   Merkez

    5 Dededüzü   Gümüşova   Merkez

    6 Dereköy      Gümüşova   Merkez

    7 Elmacık      Gümüşova   Merkez

    8 Hacıkadirler   Gümüşova   Merkez

    9 Halilbey      Gümüşova   Merkez

    10 Kahveleryanı   Gümüşova   Merkez

    11 Kıyıköy      Gümüşova   Merkez

    12 Pazarcık   Gümüşova   Merkez

    13 Selamlar   Gümüşova   Merkez

    14 Soğuksu   Gümüşova   Merkez

    15 Sultaniye   Gümüşova   Merkez

    16 Yakabaşı   Gümüşova   Merkez

    17 Yeşilyayla   Gümüşova   Merkez

    18 Yıldıztepe   Gümüşova   Merkez

    19 Yongalık   Gümüşova   Merkez

    (3) SAYILI LİSTE

    KAYNAŞLI İLÇESİ

    Merkez Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :    Bucağı:

    1 Kaynaşlı İlçe Mrk.B.Kaynaşlı      Merkez

    2 Altunköy      Kaynaşlı      Merkez

    3 Bıçkıyanı      Kaynaşlı      Merkez

    4 Çakırsayvan   Kaynaşlı      Merkez

    5 Çamlıca      Kaynaşlı      Merkez

    6 Çamoluk      Kaynaşlı      Merkez

    7 Çatalçam      Kaynaşlı      Merkez

    8 Darıyeribakacak   Kaynaşlı      Merkez

    9 Darıyerihasanbey   Kaynaşlı      Merkez

    10 DarıyerimengencikKaynaşlı      Merkez

    11 Darıyeriyürükler   Kaynaşlı      Merkez

    12 Dipsizgöl   Kaynaşlı      Merkez

    13 Fındıklı      Kaynaşlı      Merkez

    14 Hacıazizler   Kaynaşlı      Merkez

    15 Muratbey   Kaynaşlı      Merkez

    16 Sarıçökek   Kaynaşlı      Merkez

    17 Sazköy      Kaynaşlı      Merkez

    18 Tavak      Kaynaşlı      Merkez

    19 Üçköprü      Kaynaşlı      Merkez

    20 Yeniyurt      Kaynaşlı      Merkez

    21 Yeşiltepe   Kaynaşlı      Merkez

    (3) SAYILI LİSTE

    YIĞILCA İLÇESİ

    Merkez Bucağı

    Sıra No: Birim Adı   : İlçesi :    Bucağı:

    1 Yığılca İlçe M.B.   Yığılca      Merkez

    2 Akçaören      Yığılca      Merkez

    3 Aksaklar      Yığılca      Merkez

    4 Asar      Yığılca      Merkez

    5 Aydınyayla   Yığılca      Merkez

    6 Bekirler      Yığılca      Merkez

    7 Çamlı      Yığılca      Merkez

    8 Çiftlikköy      Yığılca      Merkez

    9 Çukurören   Yığılca      Merkez

    10 Dibektaş   Yığılca      Merkez

    11 Doğanlar   Yığılca      Merkez

    12 Dutlar      Yığılca      Merkez

    13 Gaziler      Yığılca      Merkez

    14 Gelenöz      Yığılca      Merkez

    15 Geriş      Yığılca      Merkez

    16 Gökçeağaç   Yığılca      Merkez

    17 Güney      Yığılca      Merkez

    18 Hacılar      Yığılca      Merkez

    19 Hacıyeri      Yığılca      Merkez

    20 Hebeler      Yığılca      Merkez

    21 Hocaköy   Yığılca      Merkez

    22 Hocatman   Yığılca      Merkez

    23 Hoşafoğlu   Yığılca      Merkez

    24 İğneler      Yığılca      Merkez

    25 Karakaş      Yığılca      Merkez

    26 Kırık      Yığılca      Merkez

    27 Kocaoğlu   Yığılca      Merkez

    28 Köseler      Yığılca      Merkez

    29 Mengen      Yığılca      Merkez

    30 Naşlar      Yığılca      Merkez

    31 Orhangazi   Yığılca      Merkez

    32 Redifler      Yığılca      Merkez

    33 Sarıkaya   Yığılca      Merkez

    34 Tıraşlar      Yığılca      Merkez

    35 Tuğrul      Yığılca      Merkez

    36 Yağcılar      Yığılca      Merkez

    37 Yaylatepe   Yığılca      Merkez

    38 Yeniyar      Yığılca      Merkez

    39 Yılgı      Yığılca      Merkez

    40 Yoğunpelit   Yığılca      Merkez

    (5) SAYILI LİSTE

    İL ADI: DÜZCE

    KURUM : İL ÖZEL İDARESİ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                      Serbest Tutulan

                      Kadro   Kadro

    Sınıfı Unvanı         Derecesi Adedi   Adedi   Toplam

    GİH   İl Özel İdare Müdürü      1   1      1

    GİH   İl Özel İdare Müd.Yrd.      3   1      1

    GİH   İlçe Özel İdare Müdürü      1   1      1

    AH   Avukat            6   1      1

    GİH   Kontrol Memuru         7   1      1

    GİH   Şef            5   2      2

    GİH   Encümen Baş Katibi      5   1      1

    GİH   Şef            7   2      2

    GİH   Memur            7   4      4

    GİH   Memur            8   2      2

    GİH   Memur            9   2      2

    GİH   Daktilograf         10   2      2   

    TH   Mühendis         5   1      1

    GİH   Ambar Memuru         11   1      1

    GİH   Santral Memuru         12   1      1

    GİH   Şoför            12   1      1

    YH   Bekçi            12   2      2

    YH   Aşçı            12   1      1

    YH   Kaloriferci         2   2      2

    TH   Teknisyen         10   1      1

    YH   Teknisyen Yrd.         12   2      2

    YH   Hizmetli            12   2      2

       TOPLAM            34      34

    (5) SAYILI LİSTE

    İL ADI: KOCAELİ

    KURUMU: İL ÖZEL İDARESİ

          İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                Serbest Tutulan

                Kadro      Kadro

    Sınıfı Unvanı         Derecesi Adedi   Adedi   Toplam

    GİH   İlçe Özel İdare Müdürü      1   1      1

    GİH   Memur            8   2      2

    GİH   Şoför            12   1      1

    YH   Hizmetli            12   1      1

          TOPLAM         5      5

    Mevzuat Kanunlar