MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 7127

    Kabul Tarihi: 09/06/1958

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1958

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9931

    Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesince dahili ve harici posta maddelerinde kullanılabilecek değerlerde olmak ve ilave bir değer ihtiva etmek üzere senede iki defa hatıra pulları bastırılır ve ihtiyari olarak kullanılır.

    Bu pullardaki munzam değerler posta ücretlerine ait değerleri geçemez.

    Madde 2 - Yukardaki madde mucibince çıkarılacak pulların munzam değerlerinden elde edilecek gelirin %75'i Kızılay'a, %25'i Çocuk Esirgeme Kurumuna tevzi olunur.

    Madde 3 - 1947 ve 2391 sayılı kanunlarla 2459 sayılı kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

    Madde 5 - Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalat Vekilleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar