ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 57

    Kabul Tarihi: 12/08/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/08/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10582

    Madde 1 - Anadolu Ajansı malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenler hakkında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır.

    Madde 2 - Anadolu Ajansı personeli Türk Ceza Kanununun tatbikatında, memur sayılır.

    Madde 3 - Anadolu Ajansında İdare Meclisi üyeliklerine ve diğer vazifelere tayin edilecek memurlar hakkında 788 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi hükmü uygulanamaz.

    Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihinden evvel Anadolu Ajansının malları aleyhine işlenmiş olan suçlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

    Mevzuat Kanunlar