YATIRIMLAR (HOLDİNG) ANONİM ŞİRKETİNE BAZI İSTİSNA VE MUAFLIKLAR VERİLMESİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 86

    Kabul Tarihi: 20/09/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/09/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10610

    Madde 1 - Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketinin kuruluşunda Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici teşekküle ait hükümleriyle kuruluştan sonra ihraç edeceği tahviller bakımından aynı kanunun 422 nci Maddesinin koyduğu tahditler tatbik edilmez.

    Madde 2 - Şirkete yabancı sermaye yatıran hissedarlar 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan istifade ederler. Yabancı hissedarların mezkur kanundan istifadeleri için yapmak mecburiyetinde bulundukları her türlü muameleleri onlar namına takip ve intaca şirket yetkilidir.

    Madde 3 - (Değişik madde: 04/10/1960 - 93/1 md.)

    Şirkete ortaklarca Şirket kurulduktan sonra verilecek iştirak taahhütnameleriyle esas mükavelenin tanzim, tasdik, tescil ve ilanı, hisse senedi ve tahvillerinin ihracı Tayyare Pulu, Harç, Damga Resmi ve Belediye İlan Resminden muaftır.

    Şirket, Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiyle ücretinden muaftır.

    Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanunun hükümlerini yürütmeğe Bakanlar Kurulu memurdur.

    Mevzuat Kanunlar