ECANİBİN HAKKI İSTİMLAKİ KANUNUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN (OSMANLI KANUNU)

    "KANUN NO" - "R.G.NO" - "YAYIM TARİHİ"

    Madde 1 - Anasl tebaayı Osmaniyeden iken Tabiiyeti Osmaniye Kanununun neşrinden mukaddem tebdili tabiyet etmiş olupta senedatı ahdiye mucibince tarafı Devleti Aliyyeden tabiiyeti ecnebiyeye duhulleri kabul ve tasdik olunmuş olanlar ve kanunu mezkurun neşrinden sonra ahkamına muvafık surette tebdili tabiyet edenler, Ecanibin istimlakine dair, 7 Safer sene 1284 tarihli kanunun vezaifi mahsusa tahtında tayin eylediği kaffei hukuktan müstefit olurlar. Ancak tabiiyetine girdikleri Devletin zikrolunan İstimlak Kanununa merbut mazbatayı imza etmiş olmaları şarttır.

    Madde 2 - Devleti Aliyyeden mezuniyeti resmiye istihsal etmeksizin tebdili tabiyet edipte tarafı Devleti Aliyyeden tabiyeti ıskat olunan eşhas Memaliki Osmaniyede istimlak ve tevarüs hakkından mahrum olurlar.

    Madde 3 - Maddei sabıkada gösterildiği üzere hakkı istimlak ve tevarüsten mahrum olacak eşhasın akaratı memlukesi tebeayı Devleti Aliyyeden bulunan veresesi beyninde emvali menkule gibi taksim olunur. Ancak Arazi Kanununun 110 uncu ve 111 inci maddeleri ahkamınca o makulelerin arazii emriye ve mevkufede hakkı tapuları kalmaz. Ve tebdili tabiiyetlerinden mukaddem uhdelerine geçmiş olan arazii emiriye ve mevkufe dahi varislerine intikal etmeyip mahlul olur ve bu muamele icareteynli musakkafat ve müştegalatı vakfiye hakkında da ayniyle caridir.

    Madde 4 - Adliye ve Maliye Nezaretleri işbu kanunun icrasına memurdur.

    Mevzuat Kanunlar