CEVAMİİ ŞERİFE VESİR MÜESSESATI HAYRİYENİN TAHTINDA VEYA FEVKİNDE VEYA HARİM VE MÜŞTEMİLATINDA BULUNAN MAHALLERİN İSTİMLAKİ HAKKINDA KANUN (OSMANLI KANUNU)

    Kabul Tarihi: 25/06/1328

    Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 30 /06/1328

    Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı:1175 Mükerrer

    Madde 1 - Cevamii şerifenin ve evkaf nezaretine merbut olan sair müessesatı hayriyenin tahtında veya fevkinde veya harim ve müştemilatında bulunan ve her nasılsa gayrın uhdesine geçerek ba senedi hakani tasarruf kılınmakta olan mahalleri Evkaf Nezareti istimlak edebilir.

    Madde 2 - Bu gibi ahvalde menafii umumiyenin mevcudiyeti musaddak olup ayrıca karar istihsaline ihtiyaç yoktur. Tayini bedel ve müteferriatında İstimlak Kanununa tevkifi muamele olunur.

    Madde 3 - İşbu kanunun icrasına Evkaf Nazırı memurdur.

    Mevzuat Kanunlar