14 EYLÜL 1330 TARİHLİ TAYINAT VE YEM KANUNUNA MÜZEYYEL (DEMİRBAŞ ERZAK VE YEM) KANUNU (OSMANLI KANUNU)

    Kanun Numarası : 1960

    Kabul Tarihi : 14/05/1932

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 19/05/1932

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 2102

    Madde 1 - Bir Erin günlük demirbaş erzak istihkakı şunlardır.

                   Gram Kalori

                   ------- --------

    Peksimet            350   1937

    Koyun ve Sığır Eti Konservesi   250   262

    Komprime Çorpalık Sebze      100   400

    Şeker            100   410

    Çay               3

       Ancak et konserveleriyle çorbalık sebze komprimelerinin dahili mamülattan olması şarttır.

    Madde 2 - Birinci madded yazılı mevat bulunmazsa bunların yerine kıta hekiminin reyi alınmak ve efradın badiyesi gözönünde bulundurulmak suretiyle demirbaş erzak olmaya elverişli diğer münasip miktar iaşe mevaddı tedarik ve tevzi olnur.

    Madde 3 - Demirbaş erzakın muhafazası ve taşınması için lüzum görülen bilumum ambalajlık malzeme ile bunların tamiri ve masrafı tayinat maddesinden tediye olunur.

    Madde 4 - Bir günlük demirbaş yem, Tayinat ve Yem Kanunun 33'üncü maddesini tedil eden 27 mayıs 1928 tarih ve 1257 numaralı kanunun 1'inci maddesinde yazılı yem istihkakından arpa veya yulaftan ibarettir.

    Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 6 - Bu kanunun hükmünü icraya Milli Müdafa Vekili memurdur.

    Mevzuat Kanunlar