İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4432

    Kabul Tarihi: 04/08/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/08/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23780

    Madde 1 - Değişiklikler işlenmiştir.

    Madde 2 - Değişiklikler işlenmiştir.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ölmüş olanların dul eşlerine de Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren aynı esaslara göre aylık bağlanır. Ancak, bunlara Kanunun yayımı tarihinden önceki süre için herhangi bir ödeme yapılmaz.

    Mevzuat Kanunlar