BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4730

    Kabul Tarihi : 26/12/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/01/2002

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24629

    Madde 1 - 14/07/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Bu personele, bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tutar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmaksızın her ay tazminat olarak ayrıca ödenir ve bu tazminata hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

    Madde 2 - 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının birinci bendindeki "merkez karargahlarında" ibaresi "kadrolarında" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 3 - Bu Kanun 15/01/2002 den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar