GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4791

    Kabul Tarihi : 15/01/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25002

    Madde 1 - 17/02/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    e) Özel Hesap; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını,

    Madde 2 - 4533 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin; madde başlığında, ikinci, üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile yedinci fıkrasının ilk cümlesinde ve sekizinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Fonun" ibaresi, "Özel Hesabın", birinci ve beşinci fıkralarında yer alan "Fonu" ibareleri "Özel Hesabı", dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile sekizinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Fon" ibareleri "Özel Hesap", sekizinci fıkrasında yer alan "Fondan" ibaresi "Özel Hesaptan",

    Şeklinde ve altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Özel Hesabın saymanlık hizmetleri Bakanlık tarafından atanan sayman tarafından yürütülür.

    Özel Hesabın denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Özel Hesap ile ilgili dava ve icra takipleri 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar