4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 4849

    Kabul Tarihi: 17/04/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25088

    Madde 1 - 25/02/2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki (14) numaralı fıkra eklenmiştir.

    14. Bu maddede yer alan asgari matrah artırımı tutarları, 27/02/2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere adi ortaklıkların gerçek kişi ortakları ile kalkınmada öncelikli yörelerde mükellefiyet kaydı bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için %50 oranında, diğer illerde ise %25 oranında indirilerek uygulanır.

    Madde 2 - Bu Kanun 27/02/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar