TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4891

    Kabul Tarihi : 12/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 18/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25142

    Madde 1 - 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 03/07/1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 199 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, maddeye birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmiştir.

    V - Madalya ve nişanların geri alınması ve mirasçılara intikali:

    Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkum olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır.

    Madde 2 - 926 sayılı Kanunun 29/07/1998 tarihli ve 4376 sayılı Kanun ile değişik ek 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar