BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4927

    Kabul Tarihi : 15/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25176

    Madde 1 - 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Beşinci Bölüm" başlığı "Sürekli Kurul ve Şuralar" şeklinde, 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Sürekli kurul ve şuralar:

    Madde 29 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığının sürekli kurulu Bayındırlık Kurulu, şuraları ise Bayındırlık ve İskan Şurası ile Toplu Konut Şurasıdır.

    Şuralarda alınacak kararlar tavsiye niteliğinde olup, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakan onayı ile uygulamaya konulabilir.

    Şuraların teşkili ve görevleri ile çalışma usul ve esasları altı ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar