MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 5017

    Kabul Tarihi : 10/12/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25319

    Madde 1 - 09/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 16 ncı maddesinin son fıkrası, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "gizli olup," ibaresi ve 21 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "

    Gizli

    gizlilik dereceli" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar