TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 5016

    Kabul Tarihi : 10/12/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 22/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25324 (Mük)

    Madde 1 - 17/07/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine, 4 üncü maddede belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranlar çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan tarafından atama yapılır.

    Başkan bir defaya mahsus olmak üzere Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

    **Anayasa Mahkemesinin 14/02/2004 tarih ve 25373 S.R.G de yayımlanan 2003/107 E, 2004/4 (Yürürlüğü Durdurma) K. sayılı kararı ile esas hakkında karar verilinceye kadar maddenin yürürlüğü durdurulmuştur.**

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar