TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY, ASKERİ MEMUR VE MUADİLLERİYLE ASTSUBAYLARIN GİYECEĞİNE DAİR KANUNUN BAŞLIĞI İLE BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 5144

    Kabul Tarihi: 21/04/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25446

    Madde 1 - 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun adı "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun" olarak değiştirilmiş ve adı geçen Kanunun 7.2.1990 tarihli ve 3612 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

    Birinci fıkradaki hallerde ve eğitim hizmetlerinde; 1 inci maddede belirtilen personele, bu maddede yazılı istihkakı yerine benzerini veya hizmet koşulları ve görev özelliğine göre kıyafet yönetmeliğinde tespit edilen ilâve eğitim giyeceğini vermeye, kullanılma nitelikleri dikkate alınarak ilave giyeceği sürekli veya geçici olarak vermeye, yenilemeye, miatlarını belirlemeye, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar