KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 5146

    Kabul Tarihi : 21/04/2004

    Resmi Gazete Tarihi: 07/05/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25455

    Madde 1 - 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 1. -Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

    Madde 2 -1163 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 9. -Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.

    Madde 3 -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar